Opis kierunku

Program studiów umożliwia poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie rozpoznawania zespołu Aspergera oraz pracy z osobami dotkniętymi tego rodzaju autyzmem. Absolwenci pogłębią zagadnienia dotyczące psychologii rozwojowej, klinicznej, neurologii dziecięcej i psychiatrii, diagnozy, metod pracy, metodyki wychowania, kształcenia i rewalidacji dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, kształtowania mowy i języka, współpracy z rodzicami ucznia, środowiskiem wychowawczym i innymi specjalistami, etyki zawodu nauczyciela, odbędą także praktykę pedagogiczną. Rynek pracy, uwzględniający nowe podejście do edukacji i opieki, stwarza możliwości zatrudnienia absolwentów w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz innych placówkach zajmujących się edukacją i wychowywaniem dzieci i młodzieży. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. poz. 1113) wprowadza obowiązek dodatkowego zatrudniania nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, specjalistów, asystenta w klasach I-III szkoły podstawowej, lub pomocy nauczyciela w przedszkolach, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęci uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone – przepisy te obowiązują od 1 stycznia 2016 r.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe adresowane do pedagogów i oligofrenopedagogów zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej lub przygotowujących się do pracy na rzecz dzieci potrzebujących wsparcia i opieki ze szczególnym uwzględnieniem dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodzin.