Opis kierunku

Absolwenci studiów podyplomowych są chętnie zatrudniani jako wychowawcy w placówkach oświatowo-wychowawczych, w świetlicach i ośrodkach socjoterapeutycznych i młodzieżowych, ośrodkach wychowawczych jako specjaliści prowadzący działalność oświatową w placówkach szkolnych i pozaszkolnych, placówkach i instytucjach poradnictwa rodzinnego, w domach pomocy społecznej, ośrodkach rehabilitacyjno-readaptacyjnych dla uzależnionych, świetlicach środowiskowych, zakładach poprawczych, policyjnych izbach dziecka, ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych. Znajdują też zatrudnienie jako nauczyciele i eksperci w urzędach pracy, administracji oświatowej, instytucjach, fundacjach i stowarzyszeniach edukacyjnych, w poradniach rodzinnych, placówkach wychowawczych i interwencyjnych oraz domach kultury, a także w instytucjach i firmach organizujących czas wolny. Absolwenci przygotowywani są do podejmowania instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych działań socjalnych, edukacyjnych oraz charytatywnych na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów wyższych, pedagogów, nauczycieli różnych specjalności zatrudnionych w placówkach szkolnictwa specjalnego oraz w szkolnictwie ogólnodostępnym, którzy nie posiadają kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem umysłowym.