Opis kierunku

Celem studiów podyplomowych jest nadanie nauczycielom kwalifikacji do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych, grupowych lub indywidualnych w przedszkolu, szkołach i placówkach opiekuńczo-wychowawczych, prowadzących działalność terapeutyczną z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się i wykazującymi zaburzenia zachowania.. Absolwenci nabywają praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki, diagnozy i korekcji zaburzeń rozwojowych, a tym samym nabywają kompetencje psychospołeczne i dydaktyczne terapeuty pedagogicznego. Uzyskują dodatkowe kwalifikacje zawodowe do prowadzenia różnorodnych form terapii pedagogicznej, w tym do pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i zaburzeniami zachowania oraz posiadającymi opinie i orzeczenia.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe skierowane do nauczycieli zainteresowanych tworzeniem optymalnych warunków nauki dla dzieci ujawniających specjalne potrzeby edukacyjne, prowadzenia zajęć psychoedukacyjnych, warsztatowych, poradnictwa oraz konsultacji z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej dla ogniw procesu pomocy specjalistycznej – poradni psychologiczno-pedagogicznej, świetlicy terapeutycznej, warsztatów terapii zajęciowej, różnego rodzaju ośrodków terapeutycznych, przedszkoli i klas integracyjnych oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych