Informacje

1900 zł

cena za semestr*

2

liczba semestrów

  • – 192 godziny zajęć
  • – egzamin ustny
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy z wykorzystaniem psychologii śledczej w obszarach zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym.

Uczestnik zdobędzie umiejętności i kompetencje umożliwiające profilowanie, prowadzenie przesłuchań oraz analizowanie zeznań składanych ustnie i pisemnie. Dzięki pogłębionej wiedzy uczestnik będzie lepiej rozumiał podstawy profilowania, przyczyny przestępstw, zjawiska związane z psychologią pamięci, zagadnienia psycholingwistyki, kryminologii i kryminalistyki. Będzie przygotowany do podejmowania zadań profilera kryminalnego i udziału do udziału w śledztwach.

Zajęcia studiów podyplomowych z kierunku psychologia śledcza prowadzić będą kompetentni wykładowcy, a pośród nich eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w wykorzystywaniu psychologii śledczej w praktyce, którzy uchylą drzwi do „kuchni” swojego zawodu.

„Żaden inny zawód nie wymaga tak solidnej wiedzy psychologicznej (praktycznej i teoretycznej) jak zawód prawnika karnisty. Raczej można by zrezygnować z wiedzy prawniczej niż psychologicznej.”

Erich SELLO

Cele szczegółowe:

  • pogłębienie i uzupełnienie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, psychologii, prawa, wiktymologii i zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym
  • wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności, takie jak: korzystanie z technik i narzędzi profilera kryminalnego, pracy ze współczesnymi zagrożeniami, prowadzenia analizy behawioralnej, prowadzenia negocjacji, komunikowania w sytuacjach kryzysowych, prowadzenia analizy psycholingwistycznej
  • wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności niezbędne do profilowania, prowadzenia przesłuchań, analizowania zeznań pisemnych i ustnych

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

• zna historię, terminologię i zagadnienia z zakresu psychologii śledczej
• rozumie miejsce psychologii śledczej w naukach o bezpieczeństwie, naukach społecznych i naukach psychologicznych
• ma wiedzę z wybranych zagadnień prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego procesowego
• ma wiedzę z wybranych zagadnień kryminologii
• ma wiedzę z wybranych zagadnień kryminalistyki
• ma wiedzę z zakresu wiktymologii i jej roli w procesie śledczym
• zna współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, w tym szczególnie zjawisko terroryzmu i cyberterroryzmu
• zna instytucje zajmujące się bezpieczeństwem wewnętrznym, rozumie ich rolę, prawa i obowiązki
• zna podstawowe zagadnienia psychologii
• ma wiedzę z zakresu psychologii pamięci, rozumie psychologiczne aspekty zapamiętywania, odtwarzania wspomnień i błędów z tym związanych
• ma wiedzę z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej
• zna zasady komunikacji w sytuacjach kryzysowych
• zna zasady prowadzenia negocjacji i rozumie zasady rządzące negocjacjami policyjnymi
• ma wiedzę z zakresu psychopatologii
• zna podstawy psycholingwistyki
• rozumie zasady badań fonoskopijnych oraz związaną z tym psycholingwistyczną charakterystykę osoby mówiącej
• zna zasady prowadzenia przesłuchań
• zna i rozumie zasady analizy behawioralnej
• zna i rozumie zagadnienia z zakresu neuroanatomii przemocy i przestępczości
• zna i rozumie zasady profilowania, techniki i narzędzia profilowania kryminalnego, możliwości, wyzwania, zagrożenia i perspektywy profilowania kryminalnego
• zna zasady analizowania wiarygodności składanych na piśmie zeznań i wyjaśnień

w zakresie umiejętności

• potrafi w prawidłowy sposób stosować terminologię z zakresu psychologii śledczej, a także potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu historii i wybranych obszarów zainteresowań psychologii śledczej
• potrafi wykorzystać w praktyce znajomość prawa, w tym potrafi podejmować właściwe decyzje zawodowe związane z prawem karnym procesowym
• potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu kryminologii
• potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu kryminalistyki
• potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu wiktymologii
• potrafi rozpoznać zjawisko terroryzmu i cyberterroryzmu oraz podjąć odpowiednie działania z tym związane
• potrafi wykorzystać w praktyce znajomość instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego oraz znajomość ich roli, zadań i możliwości
• potrafi przewidzieć, zrozumieć i wyjaśnić zachowania i zjawiska związane z psychologią pamięci
• potrafi pracować ze wspomnieniami osób składających zeznania, w tym potrafi przeciwdziałać niepożądanym sytuacjom, które mogą wpłynąć na wspomnienia osób składających zeznania
• potrafi wykorzystać w praktyce znajomość komunikacji werbalnej i niewerbalnej; potrafi rozpoznać, zrozumieć, analizować i oceniać komunikaty werbalne i niewerbalne
• potrafi przeprowadzić przesłuchanie poznawcze
• potrafi przeprowadzić przesłuchanie podejrzanego z wykorzystaniem elementów analizy behawioralnej
• potrafi wykorzystać w praktyce znajomość neuroanatomii przestępczości i przemocy
• potrafi prowadzić czynności z zakresu profilowania kryminalnego
• potrafi analizować wiarygodność zeznać i wyjaśnień składanych na piśmie
• potrafi prowadzić negocjacje policyjne
• potrafi prowadzić komunikację w sytuacjach kryzysowych i dostosowywać formę komunikacji do uczestników sytuacji kryzysowych
• potrafi wykorzystywać techniki i narzędzia profilowania kryminalnego w pracy zawodowej, a także uwzględniać w praktyce możliwości, wyzwania, zagrożenia i perspektywy profilowania kryminalnego
• potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu psychopatologii
• potrafi korzystać z badań fonoskopijnych w pracy zawodowej
• potrafi dokonać psycholingiwstycznej analizy i charakterystyki osoby mówiącej

w zakresie kompetencji społecznych

• jest przygotowany do pracy samodzielnie i w grupie oraz do współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin powiązanych z psychologią śledczą. Jest przygotowany do przyjmowania odpowiedzialności za zadania, których się podejmuje, oraz do wspierania innych w ich działaniach
• jest świadom konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz jest uwrażliwiony na etyczne i prawne aspekty działań z zakresu psychologii śledczej
• jest świadom konieczności nieustannego weryfikowania, rozwijania i aktualizowania własnej wiedzy oraz jest gotów do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie
• jest uwrażliwiony na potrzeby społeczne związane z wykonywanym zawodem, gotów do podejmowania nowych wyzwań zawodowych i do wywiązywania się z przyjętych zobowiązań w możliwie najlepszy sposób

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668).

Informacje dodatkowe:

Program studiów

• Historia, terminologia i obszary zainteresowania psychologii śledczej
• Prawo karne procesowe
• Wstęp do kryminologii i kryminalistyki – studia przypadków
• Wiktymologia
• Współczesne zagrożenia. Terroryzm i cyberterroryzm
• Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
• Psychologia pamięci
• Komunikacja werbalna i pozawerbalna
• Przesłuchanie poznawcze
• Przesłuchanie podejrzanego – wprowadzenie do analizy behawioralnej
• Neuroanatomia przemocy i przestępczości
• Profilowanie osób zaginionych
• Analiza wiarygodności pisemnych zeznań i wyjaśnień
• Negocjacje policyjne
• Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
• Psychopatologia
• Psycholingwistyczna charakterystyka mówcy w badaniach fonoskopijnych

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

  • studia podyplomowe, 2 semestry – 192 h

Wykładowcy

Beata Kalman

Specjalistka ds. fonoskopii, językoznawca, posiadająca wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno w obszarze logopedii jak i audiologii. Od kilku lat członek zespołu Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie jako Specjalista ds. fonoskopii. Jest biegłą sądową (z zakresu fonoskopii i odsłuchu nagrań zakłóconych) przy Sądzie Okręgowym
w Lublinie.

Anna Witczak

Psycholog, specjalistka z zakresu terapii i rehabilitacji neuropsychologicznej, niderlandystka i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim.

Zajmuje się badaniami psychologicznymi i lingwistycznymi. W ramach projektu  badawczego zajmuje się analizą listów anonimowych i poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy istnieją psychologiczne i lingwistyczne wyznaczniki i cechy charakterystyczne dla listów sporządzonych przez nieznanych autorów, którzy świadomie dążą do zatajenia własnej tożsamości.

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content