Informacje

1900 zł

cena za semestr*

2

liczba semestrów

  • – 192 godziny zajęć
  • – egzamin ustny
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pracy z wykorzystaniem psychologii śledczej w obszarach zajmujących się bezpieczeństwem wewnętrznym.

Uczestnik zdobędzie umiejętności i kompetencje umożliwiające profilowanie, prowadzenie przesłuchań oraz analizowanie zeznań składanych ustnie i pisemnie. Dzięki pogłębionej wiedzy uczestnik będzie lepiej rozumiał podstawy profilowania, przyczyny przestępstw, zjawiska związane z psychologią pamięci, zagadnienia psycholingwistyki, kryminologii i kryminalistyki. Będzie przygotowany do podejmowania zadań profilera kryminalnego i udziału do udziału w śledztwach.

Zajęcia studiów podyplomowych z kierunku psychologia śledcza prowadzić będą kompetentni wykładowcy, a pośród nich eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w wykorzystywaniu psychologii śledczej w praktyce, którzy uchylą drzwi do „kuchni” swojego zawodu.

„Żaden inny zawód nie wymaga tak solidnej wiedzy psychologicznej (praktycznej i teoretycznej) jak zawód prawnika karnisty. Raczej można by zrezygnować z wiedzy prawniczej niż psychologicznej.”

Erich SELLO

Cele szczegółowe:

  • pogłębienie i uzupełnienie wiedzy oraz rozwijanie umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, psychologii, prawa, wiktymologii i zagadnień związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym
  • wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności, takie jak: korzystanie z technik i narzędzi profilera kryminalnego, pracy ze współczesnymi zagrożeniami, prowadzenia analizy behawioralnej, prowadzenia negocjacji, komunikowania w sytuacjach kryzysowych, prowadzenia analizy psycholingwistycznej
  • wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności niezbędne do profilowania, prowadzenia przesłuchań, analizowania zeznań pisemnych i ustnych

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

• zna historię, terminologię i zagadnienia z zakresu psychologii śledczej
• rozumie miejsce psychologii śledczej w naukach o bezpieczeństwie, naukach społecznych i naukach psychologicznych
• ma wiedzę z wybranych zagadnień prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa karnego procesowego
• ma wiedzę z wybranych zagadnień kryminologii
• ma wiedzę z wybranych zagadnień kryminalistyki
• ma wiedzę z zakresu wiktymologii i jej roli w procesie śledczym
• zna współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, w tym szczególnie zjawisko terroryzmu i cyberterroryzmu
• zna instytucje zajmujące się bezpieczeństwem wewnętrznym, rozumie ich rolę, prawa i obowiązki
• zna podstawowe zagadnienia psychologii
• ma wiedzę z zakresu psychologii pamięci, rozumie psychologiczne aspekty zapamiętywania, odtwarzania wspomnień i błędów z tym związanych
• ma wiedzę z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej
• zna zasady komunikacji w sytuacjach kryzysowych
• zna zasady prowadzenia negocjacji i rozumie zasady rządzące negocjacjami policyjnymi
• ma wiedzę z zakresu psychopatologii
• zna podstawy psycholingwistyki
• rozumie zasady badań fonoskopijnych oraz związaną z tym psycholingwistyczną charakterystykę osoby mówiącej
• zna zasady prowadzenia przesłuchań
• zna i rozumie zasady analizy behawioralnej
• zna i rozumie zagadnienia z zakresu neuroanatomii przemocy i przestępczości
• zna i rozumie zasady profilowania, techniki i narzędzia profilowania kryminalnego, możliwości, wyzwania, zagrożenia i perspektywy profilowania kryminalnego
• zna zasady analizowania wiarygodności składanych na piśmie zeznań i wyjaśnień

w zakresie umiejętności

• potrafi w prawidłowy sposób stosować terminologię z zakresu psychologii śledczej, a także potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu historii i wybranych obszarów zainteresowań psychologii śledczej
• potrafi wykorzystać w praktyce znajomość prawa, w tym potrafi podejmować właściwe decyzje zawodowe związane z prawem karnym procesowym
• potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu kryminologii
• potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu kryminalistyki
• potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu wiktymologii
• potrafi rozpoznać zjawisko terroryzmu i cyberterroryzmu oraz podjąć odpowiednie działania z tym związane
• potrafi wykorzystać w praktyce znajomość instytucji bezpieczeństwa wewnętrznego oraz znajomość ich roli, zadań i możliwości
• potrafi przewidzieć, zrozumieć i wyjaśnić zachowania i zjawiska związane z psychologią pamięci
• potrafi pracować ze wspomnieniami osób składających zeznania, w tym potrafi przeciwdziałać niepożądanym sytuacjom, które mogą wpłynąć na wspomnienia osób składających zeznania
• potrafi wykorzystać w praktyce znajomość komunikacji werbalnej i niewerbalnej; potrafi rozpoznać, zrozumieć, analizować i oceniać komunikaty werbalne i niewerbalne
• potrafi przeprowadzić przesłuchanie poznawcze
• potrafi przeprowadzić przesłuchanie podejrzanego z wykorzystaniem elementów analizy behawioralnej
• potrafi wykorzystać w praktyce znajomość neuroanatomii przestępczości i przemocy
• potrafi prowadzić czynności z zakresu profilowania kryminalnego
• potrafi analizować wiarygodność zeznać i wyjaśnień składanych na piśmie
• potrafi prowadzić negocjacje policyjne
• potrafi prowadzić komunikację w sytuacjach kryzysowych i dostosowywać formę komunikacji do uczestników sytuacji kryzysowych
• potrafi wykorzystywać techniki i narzędzia profilowania kryminalnego w pracy zawodowej, a także uwzględniać w praktyce możliwości, wyzwania, zagrożenia i perspektywy profilowania kryminalnego
• potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu psychopatologii
• potrafi korzystać z badań fonoskopijnych w pracy zawodowej
• potrafi dokonać psycholingiwstycznej analizy i charakterystyki osoby mówiącej

w zakresie kompetencji społecznych

• jest przygotowany do pracy samodzielnie i w grupie oraz do współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin powiązanych z psychologią śledczą. Jest przygotowany do przyjmowania odpowiedzialności za zadania, których się podejmuje, oraz do wspierania innych w ich działaniach
• jest świadom konieczności przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz jest uwrażliwiony na etyczne i prawne aspekty działań z zakresu psychologii śledczej
• jest świadom konieczności nieustannego weryfikowania, rozwijania i aktualizowania własnej wiedzy oraz jest gotów do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie
• jest uwrażliwiony na potrzeby społeczne związane z wykonywanym zawodem, gotów do podejmowania nowych wyzwań zawodowych i do wywiązywania się z przyjętych zobowiązań w możliwie najlepszy sposób

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668).

Informacje dodatkowe:

Program studiów

• Historia, terminologia i obszary zainteresowania psychologii śledczej
• Prawo karne procesowe
• Wstęp do kryminologii i kryminalistyki – studia przypadków
• Wiktymologia
• Współczesne zagrożenia. Terroryzm i cyberterroryzm
• Instytucje bezpieczeństwa wewnętrznego
• Psychologia pamięci
• Komunikacja werbalna i pozawerbalna
• Przesłuchanie poznawcze
• Przesłuchanie podejrzanego – wprowadzenie do analizy behawioralnej
• Neuroanatomia przemocy i przestępczości
• Profilowanie osób zaginionych
• Analiza wiarygodności pisemnych zeznań i wyjaśnień
• Negocjacje policyjne
• Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
• Psychopatologia
• Psycholingwistyczna charakterystyka mówcy w badaniach fonoskopijnych

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

  • studia podyplomowe, 2 semestry – 192 h

Wykładowcy

Beata Kalman

Specjalistka ds. fonoskopii, językoznawca, posiadająca wieloletnie doświadczenie zawodowe zarówno w obszarze logopedii jak i audiologii. Od kilku lat członek zespołu Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie jako Specjalista ds. fonoskopii. Jest biegłą sądową (z zakresu fonoskopii i odsłuchu nagrań zakłóconych) przy Sądzie Okręgowym
w Lublinie.

Anna Witczak

Psycholog, specjalistka z zakresu terapii i rehabilitacji neuropsychologicznej, niderlandystka i psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, wykładowca na Uniwersytecie Wrocławskim.

Zajmuje się badaniami psychologicznymi i lingwistycznymi. W ramach projektu  badawczego zajmuje się analizą listów anonimowych i poszukuje odpowiedzi na pytanie, czy istnieją psychologiczne i lingwistyczne wyznaczniki i cechy charakterystyczne dla listów sporządzonych przez nieznanych autorów, którzy świadomie dążą do zatajenia własnej tożsamości.

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Klaster.it

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Uczelnia IT z szkoleniami

Uczelnia IT

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Tietoevry - międzynarodowa firmą wytwarzająca oprogramowanie

Tieto

enato.pl

Producent oprogramowania w Szczecinie

InfinIT Codelab

Cloudica - innowacyjne technologie

Cloudica

Fundacja IT – Zaprogramuj Swoją Przyszłość

Fundacja IT

OpenEDG - testy

OpenEDG

Kanbo

Kanbo

Umlaut

Umlaut

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

Instytut C++

C++

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content