Informacje

Liczba semestrów: 2

Cena

2500 zł cena za semestr

Opis kierunku

Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykorzystywania wiedzy z zakresu neuropsychodietetyki w życiu codziennym i w promowaniu właściwych nawyków żywieniowych, a w przypadku absolwentów kierunku dietetyka – podniesienie kwalifikacji zawodowych i przygotowanie do pracy w zawodzie dietetyka z wykorzystaniem wiedzy i umiejętności z zakresu neuropsychodietetyki.

Słuchacz zdobędzie umiejętności związane z budowaniem właściwej diety przy uwzględnieniu wieku, nawyków, wybranych aspektów psychologicznych i neurologicznych oraz potrzeb danego człowieka. Dzięki pogłębionej wiedzy słuchacz będzie lepiej rozumiał przyczyny występowania zaburzeń w odżywianiu, związków psychiki i układu pokarmowego, wpływu czynników biologicznych i neurobiologicznych, kulturowych i psychologicznych na praktykę żywieniową ludzi w różnym wieku. Będzie potrafił oceniać dotychczasowe praktyki żywieniowe i wskazywać sposoby ich udoskonalenia, a także planować i realizować programy i projekty z zakresu neuropsychodietetyki skierowane do poszczególnych grup odbiorców.

Cele szczegółowe:

 • pogłębienie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej anatomii, neurologii, fizjologii i patofizjologii człowieka, fizjologii, neurofizjologii i patofizjologii układu pokarmowego, przyczyn występowania schorzeń, chorób i zaburzeń odżywiania oraz relacji między wychowaniem, emocjami, psychiką i stylem życia człowieka a jego odżywianiem i problemami żywieniowymi
 • wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności związane z wykorzystaniem neuropsychodietetyki w praktycznych działaniach z zakresu budowania właściwej diety, wyrabiania zdrowych nawyków żywieniowych, zapobiegania oraz przeciwdziałania chorobom układu pokarmowego oraz prowadzenia diagnozy neuropsychodietetycznej u osób w różnym wieku
 • wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności i kompetencje związane z pracą neuropsychodietetyczną z dziećmi, młodzieżą, osobami dorosłymi i seniorami, z uwzględnieniem specyfiki stanu zdrowia, psychiki, potrzeb i zwyczajów danej grupy wiekowej
 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności wykorzystania nowych zjawisk technologicznych, kulturowych i medycznych w działaniach z zakresu neuropsychodietetyki
 • wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności i kompetencje służące wspieraniu rozwoju oraz dobrostanu fizycznego i psychicznego dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów przy pomocy edukacji z zakresu zdrowego odżywiania i przy wykorzystaniu wybranych aspektów neuropsychodietetyki

Adresaci studiów

Uczestnikami podyplomowych studiów „Neuropsychodietetyka” mogą zostać absolwenci studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich kierunku dietetyka, którzy chcą uzyskać dodatkowe uprawnienia oraz podnieść kwalifikacje zawodowe w zakresie tego obszaru wiedzy, oraz absolwenci innych kierunków, którzy są zainteresowani wzbogaceniem własnej wiedzy i umiejętności o teoretyczne i praktyczne aspekty neuropsychodietetyki.

Zakres tematyczny

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE:
Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • zna podstawy anatomii, neurologii, fizjologii i patofizjologii człowieka oraz jego układu pokarmowego
 • zna przyczyny i objawy wybranych problemów układu pokarmowego i odżywiania oraz sposoby ich leczenia
 • zna specyfikę odżywiania i funkcjonowania układu pokarmowego człowieka w różnych stadiach jego rozwoju: jako dziecka w wieku przedszkolnym, w wieku szkolnym, nastolatka, osoby dorosłej i seniora
 • zna metodykę diagnozy i pracy neuropsychodietetycznej z dzieckiem, nastolatkiem, osobą dorosłą i seniorem
 • zna związki pomiędzy mózgiem i psychiką człowieka, aspektami biologicznymi, neurobiologicznymi i kulturowymi, a sposobem odżywiania się i zaburzeniami układu pokarmowego

w zakresie umiejętności

 • potrafi rozpoznać objawy i wskazać przyczyny zaburzeń odżywiania
 • potrafi dostrzec i zrozumieć związki między psychiką, wiekiem i stylem życia a zwyczajami żywieniowymi człowieka
 • potrafi przeprowadzić diagnozę neuropsychodietetyczną dla osób w różnym wieku
 • potrafi zaplanować i przeprowadzić działania mające na celu wyrabianie właściwych nawyków żywieniowych oraz zapobiegania lub leczenia zaburzeń i chorób układu pokarmowego
 • potrafi wykorzystać nowe technologie w odżywianiu
 • potrafi prowadzić działania z zakresu dietoterapii poszczególnych grup wiekowych
 • potrafi wykorzystać nowe zjawiska kulturowe oraz wiedzę z innych obszarów nauki do skutecznej pracy z człowiekiem na poziomie neuropsychodietetycznym

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest uwrażliwiony na problemy potrzeby osób, które zostały lub mają zostać objęte działaniami neuropsychodietetycznymi
 • jest przygotowany do poszanowania i przestrzegania prawnych i etycznych zobowiązań związanych z prowadzonymi działaniami neuropsychodietetycznymi
 • jest gotów do nieustannego weryfikowania, aktualizowania i pogłębiania swojej wiedzy oraz do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie
 • jest przygotowany do poszanowania i wspierania osób, które zostały przez niego objęte działaniami neuropsychodietetycznymi.

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE ZAGADNIENIA:

 • Kulturowe aspekty jedzenia i odżywiania
 • Anatomia i neurologia człowieka
 • Neurologia i neurofizjologia układu pokarmowego
 • Wybrane zagadnienia z fizjologii i patofizjologii układu pokarmowego
 • Wybrane problemy układu pokarmowego: schorzenia, zatrucia, zakwaszenia
 • Zdrowe odżywianie – zdrowe myślenie: pożywienie jako lek dla mózgu
 • Gastrofizyka: psychologia na talerzu
 • Dietetyka pediatryczna
 • Techniki i narzędzia zdrowego żywienia a rozwój fizyczny i psychiczny dziecka
 • Diagnoza neurodietetyczna u małych dzieci
 • Diagnoza neurodietetyczna u dzieci w wieku szkolnym
 • Emocje i odżywianie dzieci
 • Profilaktyka i edukacja żywieniowa w okresie dorastania
 • Odżywianie i praca z psychiką
 • Rodzina i odżywianie w ujęciu kulturowym
 • Dietoterapia w praktyce leczniczej i edukacyjnej
 • Nadwaga, otyłość i mity dietetyczne
 • Geriatria w ujęciu dietetycznym
 • Diagnostyka, dietoterapia i profilaktyka w żywieniu seniorów
 • Diety kliniczne i alternatywne
 • Praktyki – projekt autorski

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • studia podyplomowe, 2 semestry – 320 h
 • liczba godzin praktyki – 8 h