13/02/2020

Z dniem 1 września 2019 r. placówki oświatowe (z wyłączeniem szkół artystycznych) ustawowo są zobowiązane do realizowania działań w zakresie doradztwa zawodowego na wszystkich etapach edukacyjnych: podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz w ramach wizyt studyjnych, których celem jest poznanie przez dzieci i uczniów środowiska pracy w wybranych zawodach.

W przypadku szkół podstawowych i ponadpodstawowych doradztwo zawodowe realizowane jest na zajęciach obowiązkowych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęciach związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe również podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia w zawodzie, a począwszy od klasy siódmej szkoły podstawowej – dodatkowo na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego.

Link do rozporządzenia:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000325

PROGRAM REALIZACJI DORADZTWA ZAWODOWEGO  

Placówka zobowiązana jest do przygotowania rocznego programu realizacji zadań z zakresu doradztwa zawodowego. Program powinien uwzględniać wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

Zakres obejmuje:

 • działania związane z realizacją doradztwa zawodowego (tematykę działań oraz formy i metody ich realizacji;
 • oddziały, których dotyczą działania, z uwzględnieniem udziału rodziców uczniów;
 • osoby odpowiedzialne za realizację poszczególnych działań;
 • podmioty, z którymi szkoła współpracuje przy realizacji działań;
 • program, który opracowuje doradca zawodowy albo inny nauczyciel lub nauczyciele odpowiedzialni za realizację doradztwa zawodowego w szkole, wyznaczeni przez dyrektora szkoły. Program zatwierdza dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.

CZYM ZAJMUJE SIĘ DORADCA ZAWODOWY?

Według Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego, określającego zadania doradcy zawodowego, wyznaczony nauczyciel zobowiązany jest do:

 • systematycznego diagnozowania zapotrzebowania uczniów i słuchaczy na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;
 • prowadzenia zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
 • opracowywania we współpracy z innymi nauczycielami, w tym z nauczycielami będącymi wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, programu oraz koordynowanie jego realizacji;
 • wspierania nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych w programie; koordynowania działalności informacyjno-doradczej realizowanej przez szkołę, wtym gromadzenia, aktualizowania i udostępniania informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
 • realizowania działań wynikających z programu.

PRAWO OŚWIATOWE:

W załącznikach do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie doradztwa zawodowego, na podstawie którego organizowane jest doradztwo od 1 września 2019 r., określono treści programowe dla poszczególnych etapów edukacyjnych zogniskowanych wokół czterech obszarów:

 • poznawanie siebie/własnych zasobów;
 • świat zawodów i rynek pracy;
 • rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie;
 • planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych.

Do realizacji tych działań zobowiązany jest praktycznie każdy nauczyciel podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dobrze więc opracować spójny dla całej szkoły system. Opracowany program powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych uczniów, dlatego działania te są różne na kolejnych etapach edukacyjnych.

KTO MOŻE BYĆ DORADCĄ ZAWODOWYM W SZKOLE?

Zgodnie z §21. 1. ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2017, poz. 1575)
kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego w szkołach i placówkach, posiada osoba, która ukończyła:

1) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, w zakresie doradztwa zawodowego, oraz posiada przygotowanie
pedagogiczne lub
2) studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na dowolnym kierunku (specjalności), i studia podyplomowe
w zakresie doradztwa zawodowego
oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego w szkołach posiada również osoba, która ukończyła:

1) studia pierwszego stopnia w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne lub
2) studia pierwszego stopnia na dowolnym kierunku (specjalności) i studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz posiada przygotowanie pedagogiczne.

Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela doradcy zawodowego w szkołach  i placówkach, o których mowa w § 15–17, posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w ust. 1 lub 2, a ponadto ukończyła studia wyższe, studia podyplomowe, zakład kształcenia nauczycieli lub kurs kwalifikacyjny, w zakresie pedagogiki specjalnej odpowiedniej do niepełnosprawności uczniów lub rodzaju placówki.

Rozporządzenie w paragrafie 3 traktuje o: placówkach doskonalenia nauczycieli, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych, bibliotekach pedagogicznych, kolegiach pracowników służb społecznych, szkołach policealnych, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach II stopnia, branżowych szkołach I stopnia, gimnazjach, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz placówkach zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Paragraf 10 rozporządzenia mówi o placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego i ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

Paragrafy 15-17 mówią o przedszkolach specjalnych, oddziałach specjalnych w przedszkolach ogólnodostępnych, szkołach podstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach podstawowych ogólnodostępnych, gimnazjach specjalnych, oddziałach specjalnych w gimnazjach ogólnodostępnych, szkołach ponadpodstawowych specjalnych, oddziałach specjalnych w szkołach ponadpodstawowych ogólnodostępnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodkach wychowawczych, dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, ośrodkach umożliwiających dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację obowiązku nauki.

Sprawdzono merytorycznie:

dr Barbara Popiel

Prorektor ds. Jakości Kształcenia

SSW Collegium Balticum

Doradztwo ZawodoweDoradztwo Zawodowe

Biuro Rekrutacji SSW Collegium Balticum
ul. Mieszka I 61 c, 71-011 Szczecin

tel. 91 48 38 171
tel. 91 48 38 172
kom. 725 808 505

e-mail: rekrutacja@cb.szczecin.pl

Masz pytania? Napisz. Odpowiemy.

Czynne:

poniedziałek – piątek 9.00 – 18.00
sobota 8.00 – 16.00
Zobacz również
Skip to content