Informacje

1000 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

 • – 360 godzin zajęć (w tym 90h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” w szkole oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie jako kolejnego przedmiotu.

Uczestnik zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień wychowania do życia w rodzinie, a także wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotu na poszczególnych etapach edukacji. Dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestnik uzyska kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy z przedmiotu podczas zajęć szkolnych. Praktyki dydaktyczne pozwolą z kolei umocnić i wzbogacić umiejętności oraz kompetencje z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej z uczniami w różnym wieku.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

 • wprowadzenie, ugruntowanie i wzbogacanie wiedzy uczestników dotyczącej wybranych zagadnień z zakresu wychowania do życia w rodzinie
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności związane z przekazywaniem wiedzy z zakresu wychowania do życia w rodzinie
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje służące wspieraniu rozwoju wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu nauczanego przedmiotu, wspieraniu rozwoju zainteresowań uczniów oraz ich gotowości do samodzielnego kontynuowania edukacji w przyszłości

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie:

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • ma wiedzę z zakresu podstaw wychowania do życia w rodzinie
 • zna i rozumie antropologiczne podstawy małżeństwa i rodziny
 • ma wiedzę z zakresu psychologii małżeństwa i rodziny, etyki, bioetyki, pedagogiki zabawy, ekologii oraz rozumie ich znaczenie dla wychowania do życia w rodzinie
 • ma wiedzę z zakresu psychologii i etyki życia seksualnego oraz psychologii komunikacji, a także rozumie ich znaczenie dla wychowania do życia w rodzinie
 • zna i rozumie współczesne kierunku opieki, wychowania i wsparcia rodziny w polsce i innych krajach oraz rozumie ich znaczenie dla wychowania do życia w rodzinie
 • ma wiedzę z zakresu poradnictwa rodzinnego, dysfunkcji rodziny, profilaktyki dysfunkcji rodziny oraz rozumie ich znaczenie dla wychowania do życia w rodzinie
 • ma wiedzę z zakresu metod regulacji poczęcia i medyczno-epidemiologicznych elementów współżycia oraz rozumie ich znaczenie dla wychowania do życia w rodzinie
 • ma wiedzę z zakresu prawa oświatowego oraz wychowania prorodzinnego, w tym metodyki i dydaktyki wychowania prorodzinnego, oraz rozumie ich znaczenie dla wychowania do życia w rodzinie

w zakresie umiejętności

 • potrafi wykorzystać w praktyce znajomość antropologicznych podstaw małżeństwa i rodziny
 • potrafi nauczać podstaw wychowania do życia w rodzinie
 • potrafi objaśniać kierunku opieki, wychowania i wsparcia rodziny w polsce i wybranych krajach
 • potrafi wykorzystać znajomość psychologii małżeństwa i rodziny podczas pracy z zagadnieniami z zakresu wychowania do życia w rodzinie
 • potrafi wykorzystać zagadnienia z zakresu etyki i bioetyki podczas pracy z zagadnieniami z zakresu wychowania do życia w rodzinie
 • potrafi wykorzystać znajomość psychologii i etyki życia seksualnego podczas pracy z zagadnieniami z zakresu wychowania do życia w rodzinie
 • potrafi wykorzystać znajomość psychologii komunikacji podczas pracy z zagadnieniami z zakresu wychowania do życia w rodzinie
 • potrafi wykorzystać znajomość innych dziedzin: pedagogiki zabawy i ekologii, podczas pracy z zagadnieniami z zakresu wychowania do życia w rodzinie
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu poradnictwa rodzinnego, dysfunkcji rodziny oraz profilaktyki dysfunkcji rodziny, podczas pracy z zagadnieniami z zakresu wychowania do życia w rodzinie
 • potrafi objaśniać zagadnienia z zakresu medyczno-epidemiologicznych aspektów współżycia oraz z zakresu metod regulacji poczęć
 • potrafi objaśniać wybrane zagadnienia z zakresu prawa oświatowego
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu metodyki i dydaktyki wychowania prorodzinnego podczas pracy z zagadnieniami z zakresu wychowania do życia w rodzinie
 • potrafi prowadzić zajęcia z zakresu wychowania do życia w rodzinie na poszczególnych szczeblach edukacji, z przystosowanie tematyki oraz przekazywanych treści do potrzeb i możliwości danej grupy wiekowej odbiorców
 • potrafi pracować z jednostką i z grupą, potrafi planować i organizować pracę własną i pracę grupy, w tym zarówno grupy współpracowników, jak i grupy podopiecznych (uczniów)
 • potrafi dokonać weryfikacji posiadanej wiedzy, zdobywać nową i uzupełniać posiadaną wiedzę, planować i realizować koncepcję uczenia się przez całe życie

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest świadom wartości wiedzy z zakresu wychowania do życia w rodzinie w edukacji szkolnej i pozaszkolnej oraz odpowiedzialności spoczywającej na pedagogach rozwijających i promujących znajomość zagadnień związanych z życiem w rodzinie wśród dzieci i młodzieży
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec wychowanków
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

 • Podstawy wychowania do życia w rodzinie
 • Antropologiczne podstawy małżeństwa i rodziny
 • Kierunki opieki, wychowania i wsparcia rodziny w Polsce i UE
 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Bioetyka
 • Etyka życia seksualnego
 • Psychologia komunikacji
 • Pedagogika zabawy
 • Ekologia człowieka
 • Psychologia życia seksualnego
 • Poradnictwo rodzinne
 • Zagadnienia medyczno-epidemiologiczne współżycia
 • Metody regulacji poczęć
 • Dydaktyka i metodyka nauczania wychowania prorodzinnego na poszczególnych etapach edukacji
 • Prawo oświatowe
 • Dysfunkcje rodziny i profilaktyka
 • Praktyki

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
– Studia podyplomowe 3 semestralne – 360 godzin
– Liczba godzin praktyki – 90 godzin

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 1, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content