Płatności

435 zł (czesne)

Liczba wpłat: 10

3

Liczba semestrów

Inne opcje:

– Istnieje możliwość wyboru płatności
semestralnej bądź jednorazowej
– Istnieje możliwość zmiany płatności
ze względu na dofinansowania

 • – 360 godzin zajęć (w tym 90h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów podyplomowych Wychowanie do życia w rodzinie jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć edukacyjnych z przedmiotu „Wychowanie do życia w rodzinie” w szkole oraz nadanie uprawnień do prowadzenia zajęć z wychowania do życia w rodzinie jako kolejnego przedmiotu.

Uczestnik zdobędzie merytoryczną wiedzę z zakresu najważniejszych zagadnień wychowania do życia w rodzinie, a także wiedzę i umiejętności z zakresu dydaktyki przedmiotu na poszczególnych etapach edukacji. Dzięki pogłębionej wiedzy teoretycznej i praktycznej uczestnik uzyska kompetencje do efektywnego przekazywania wiedzy z przedmiotu podczas zajęć szkolnych. Praktyki dydaktyczne pozwolą z kolei umocnić i wzbogacić umiejętności oraz kompetencje z zakresu praktycznej pracy dydaktycznej z uczniami w różnym wieku.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Promocje

Dla osób, które zapiszą się na studia przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki w opłatach.

50% zniżki

w czesnym

 • na drugi, tańszy kierunek dla osób zapisujących się na dwa kierunki jednocześnie ( przy czym pierwszy kierunek jest pełnopłatny) lub dla osób, które są obecnie studentami SW lub uczestnikami SP CB-ANS* **

20% zniżki

w czesnym

 • dla studentów i absolwentów CB ANS* **

10% zniżki

w czesnym

 • dla wszystkich nowych kandydatów SP*

0 zł opłaty

wpisowej

 • zamiast 200 zł

10% zniżki

dla absolwentów SSW Collegium Balticum w latach 2016-2022r

* promocje nie łączą się ze sobą
** nie dotyczy kierunków: IS, Ajurweda, Akademia Lidera Plus, Zarz.bezp. w org., Medyczny Trener
(te kierunki:  0 zł opłaty wpisowej i 10% zniżki w czesnym dla obecnych studentów SW, uczestników SP i absolwentów CB ANS)

zapisy na studia

Cele szczegółowe:

 • wprowadzenie, ugruntowanie i wzbogacanie wiedzy uczestników dotyczącej wybranych zagadnień z zakresu wychowania do życia w rodzinie
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności związane z przekazywaniem wiedzy z zakresu wychowania do życia w rodzinie
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie dydaktycznym
 • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności i kompetencje służące wspieraniu rozwoju wiedzy i umiejętności uczniów z zakresu nauczanego przedmiotu, wspieraniu rozwoju zainteresowań uczniów oraz ich gotowości do samodzielnego kontynuowania edukacji w przyszłości

Absolwent studiów podyplomowych w ww. zakresie:

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • ma wiedzę z zakresu podstaw wychowania do życia w rodzinie
 • zna i rozumie antropologiczne podstawy małżeństwa i rodziny
 • ma wiedzę z zakresu psychologii małżeństwa i rodziny, etyki, bioetyki, pedagogiki zabawy, ekologii oraz rozumie ich znaczenie dla wychowania do życia w rodzinie
 • ma wiedzę z zakresu psychologii i etyki życia seksualnego oraz psychologii komunikacji, a także rozumie ich znaczenie dla wychowania do życia w rodzinie
 • zna i rozumie współczesne kierunku opieki, wychowania i wsparcia rodziny w polsce i innych krajach oraz rozumie ich znaczenie dla wychowania do życia w rodzinie
 • ma wiedzę z zakresu poradnictwa rodzinnego, dysfunkcji rodziny, profilaktyki dysfunkcji rodziny oraz rozumie ich znaczenie dla wychowania do życia w rodzinie
 • ma wiedzę z zakresu metod regulacji poczęcia i medyczno-epidemiologicznych elementów współżycia oraz rozumie ich znaczenie dla wychowania do życia w rodzinie
 • ma wiedzę z zakresu prawa oświatowego oraz wychowania prorodzinnego, w tym metodyki i dydaktyki wychowania prorodzinnego, oraz rozumie ich znaczenie dla wychowania do życia w rodzinie

w zakresie umiejętności

 • potrafi wykorzystać w praktyce znajomość antropologicznych podstaw małżeństwa i rodziny
 • potrafi nauczać podstaw wychowania do życia w rodzinie
 • potrafi objaśniać kierunku opieki, wychowania i wsparcia rodziny w polsce i wybranych krajach
 • potrafi wykorzystać znajomość psychologii małżeństwa i rodziny podczas pracy z zagadnieniami z zakresu wychowania do życia w rodzinie
 • potrafi wykorzystać zagadnienia z zakresu etyki i bioetyki podczas pracy z zagadnieniami z zakresu wychowania do życia w rodzinie
 • potrafi wykorzystać znajomość psychologii i etyki życia seksualnego podczas pracy z zagadnieniami z zakresu wychowania do życia w rodzinie
 • potrafi wykorzystać znajomość psychologii komunikacji podczas pracy z zagadnieniami z zakresu wychowania do życia w rodzinie
 • potrafi wykorzystać znajomość innych dziedzin: pedagogiki zabawy i ekologii, podczas pracy z zagadnieniami z zakresu wychowania do życia w rodzinie
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu poradnictwa rodzinnego, dysfunkcji rodziny oraz profilaktyki dysfunkcji rodziny, podczas pracy z zagadnieniami z zakresu wychowania do życia w rodzinie
 • potrafi objaśniać zagadnienia z zakresu medyczno-epidemiologicznych aspektów współżycia oraz z zakresu metod regulacji poczęć
 • potrafi objaśniać wybrane zagadnienia z zakresu prawa oświatowego
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu metodyki i dydaktyki wychowania prorodzinnego podczas pracy z zagadnieniami z zakresu wychowania do życia w rodzinie
 • potrafi prowadzić zajęcia z zakresu wychowania do życia w rodzinie na poszczególnych szczeblach edukacji, z przystosowanie tematyki oraz przekazywanych treści do potrzeb i możliwości danej grupy wiekowej odbiorców
 • potrafi pracować z jednostką i z grupą, potrafi planować i organizować pracę własną i pracę grupy, w tym zarówno grupy współpracowników, jak i grupy podopiecznych (uczniów)
 • potrafi dokonać weryfikacji posiadanej wiedzy, zdobywać nową i uzupełniać posiadaną wiedzę, planować i realizować koncepcję uczenia się przez całe życie

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest świadom wartości wiedzy z zakresu wychowania do życia w rodzinie w edukacji szkolnej i pozaszkolnej oraz odpowiedzialności spoczywającej na pedagogach rozwijających i promujących znajomość zagadnień związanych z życiem w rodzinie wśród dzieci i młodzieży
 • jest przygotowany do pracy samodzielnej i w grupie, z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi
 • jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec wychowanków
 • jest przygotowany do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie

Szczegóły dotyczące studiów

Program studiów Wychowanie do życia w rodzinie

 • Podstawy wychowania do życia w rodzinie
 • Antropologiczne podstawy małżeństwa i rodziny
 • Kierunki opieki, wychowania i wsparcia rodziny w Polsce i UE
 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Bioetyka
 • Etyka życia seksualnego
 • Psychologia komunikacji
 • Pedagogika zabawy
 • Ekologia człowieka
 • Psychologia życia seksualnego
 • Poradnictwo rodzinne
 • Zagadnienia medyczno-epidemiologiczne współżycia
 • Metody regulacji poczęć
 • Dydaktyka i metodyka nauczania wychowania prorodzinnego na poszczególnych etapach edukacji
 • Prawo oświatowe
 • Dysfunkcje rodziny i profilaktyka
 • Praktyki

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
– Studia podyplomowe 3 semestralne – 360 godzin
– Liczba godzin praktyki – 90 godzin

Zapisz się

Wymagania

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

Świadectwo

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Collegium Balticum – Akademii Nauk Stosowanych na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

Wykładowcy

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA:

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668), w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (załącznik nr 1, Standard kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Partnerzy Uczelni

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content