Informacje

2050 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

  • – 192 godzin zajęć
  • – 90 godzin praktyk
  • – egzamin ustny
Celem studiów jest doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli, pedagogów, wychowawców oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w przestrzeni edukacji i wychowania, a także osób zarządzających zespołami na różnym szczeblu budowania swojej kariery zawodowej i osobistej niezależnie od branży czy dyscypliny naukowej. Słuchacz jest w profesjonalny sposób przygotowywany do stania się liderem – potrafiącym współpracować, inicjować procesy wychowawcze, sprawnie zarządzać zespołem lub grupą badawczą.

Słuchacz zdobędzie merytoryczną i praktyczną wiedzę dotyczącą budowania autorytetu, kreowania wizerunku w rzeczywistości szkolnej, pozaszkolnej i społecznej. Uzyska umiejętności i kompetencje z zakresu motywowania wychowanków, rodziców, pracowników, zarządzania emocjami, stresem i czasem, rozwiązywania konfliktów i zapobiegania im.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

w zakresie umiejętności

w zakresie kompetencji społecznych

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

• Prawo oświatowe. Karta Nauczyciela
• Odpowiedzialność prawna nauczyciela – Kodeks cywilny i Kodeks karny
• Rodzina jako część szkoły
• Partnerstwo edukacyjne, współpraca, współdziałanie
• Psychospołeczne i formalne uwarunkowania współpracy nauczycieli i rodziców
• Kompetencje Rady Rodziców i Rady Szkoły jako społecznego organu wspierającego działanie szkoły
• Mówmy jednym głosem. Sposoby na dobry dialog ze szkołą
• Komunikacja interpersonalna
• Specyficzne problemy we współpracy szkoły ze środowiskiem rodzinnym
• Psychologia konfliktu
• Sposoby i metody motywowania rodziców do lepszej współpracy w zakresie działań wychowawczych i dydaktycznych
• Sztuka rozmowy
• Budowanie autorytetu nauczyciela wśród uczniów, rodziców i w środowisku lokalnym
• Dress code nauczyciela
• Psychologia koloru w kontaktach międzyludzkich
• Sztuka budowania marki osobistej
• Mowa ciała
• Techniki mowy z elementami autoprezentacji
• Sztuka dziennikarska – słowo pisane
• Sztuka wystąpień publicznych
• Media społecznościowe – szanse i zagrożenia
• Elementy prawne, prawo autorskie i piractwo w sieci
• Produkty wspierające edukację i rozwój dla nauczyciela i ucznia
• Budowanie marki w Internecie
• Kooperacja między szkołami i między dydaktykami
• Warsztaty wprowadzania nowych produktów edukacyjnych w Internecie
• Sprawdzone metody pracy z uczniem z europejskich szkół
• Dlaczego i po co są nowoczesne technologie w szkole XXI?
• Inteligencja emocjonalna
• Coaching jako metoda wspierania nauczyciela
• Coaching – jak poradzić sobie z ciągłym ocenianiem w pracy nauczyciela?
• Szkoła na różnych kontynentach

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 2 semestry – 192 h
• liczba godzin praktyki – 90 h

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

  • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
  • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
  • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

  • Karta zgłoszenia
  • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA: Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.).

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content