Informacje

2500 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

 • – 192 godzin zajęć
 • – 90 godzin praktyk
 • – egzamin ustny
Celem studiów jest doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli, pedagogów, wychowawców oraz osób pracujących z dziećmi i młodzieżą w przestrzeni edukacji i wychowania, a także osób zarządzających zespołami na różnym szczeblu budowania swojej kariery zawodowej i osobistej niezależnie od branży czy dyscypliny naukowej. Słuchacz jest w profesjonalny sposób przygotowywany do stania się liderem – potrafiącym współpracować, inicjować procesy wychowawcze, sprawnie zarządzać zespołem lub grupą badawczą.

Słuchacz zdobędzie merytoryczną i praktyczną wiedzę dotyczącą budowania autorytetu, kreowania wizerunku w rzeczywistości szkolnej, pozaszkolnej i społecznej. Uzyska umiejętności i kompetencje z zakresu motywowania wychowanków, rodziców, pracowników, zarządzania emocjami, stresem i czasem, rozwiązywania konfliktów i zapobiegania im.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

 • wprowadzenie i poszerzenie wiedzy z zakresu prawnych aspektów funkcjonowania szkoły
 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę dotyczącą celów i zadań szkoły oraz związanej z tym współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym oraz innowacyjnych metod pracy z uczniem i współpracy z rodzicami oraz środowiskiem
 • wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności i kompetencje z zakresu komunikacji, autoprezentacji, wystąpień publicznych, budowania marki, rozwiązywania konfliktów, pracy z emocjami i wykorzystywania inteligencji emocjonalnej
 • wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności i kompetencje z zakresu budowania autorytetu nauczyciela
 • wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności i kompetencje związane z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz nowych mediów w pracy nauczyciela
 • wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności wykorzystania coachingu w pracy z uczniami, nauczycielami i rodzicami

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • zna akty prawne, kodeks cywilny, kodeks karny, prawo pracy, prawa nauczyciela i Kartę Nauczyciela w kontekście pracy w przestrzeni edukacyjnej
 • ma wiedzę na temat celów i zadań szkoły jako instytucji i sposobów funkcjonowania współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym
 • ma wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, mowy ciała, psychologii konfliktu, sztuki rozmowy, motywowania rodziców
 • zna specyficzne problemy pojawiające się we współpracy szkoły ze środowiskiem rodzinnym
 • zna sposoby budowania autorytetu nauczyciela wśród uczniów, rodziców i w środowisku lokalnym
 • zna sposoby budowania marki osobistej
 • ma wiedzę z zakresu autoprezentacji i wystąpień publicznych
 • ma wiedzę z zakresu nowych mediów w pracy nauczyciela i zna sposoby praktycznego wykorzystania nowych mediów, w tym social mediów i portali edukacyjnych, w działaniach edukacyjnych
 • rozumie znaczenie nowych technologii w funkcjonowaniu szkoły XXI wieku
 • ma wiedzę z zakresu inteligencji emocjonalnej
 • zna podstawy coachingu
 • zna zasady funkcjonowania szkoły w różnych częściach świata
 • rozumie rolę koloru w pracy z emocjami oraz jego znaczenie w różnych kulturach

w zakresie umiejętności

 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu prawnych aspektów pracy edukacyjnej
 • potrafi realizować zadania edukacyjne i wychowawcze zgodnie z celami i zadaniami stawianymi przed szkołą jako instytucją
 • potrafi współpracować ze środowiskiem lokalnym szkoły
 • potrafi rozwiązywać specyficzne problemy pojawiające się we współpracy szkoły ze środowiskiem rodzinnym
 • potrafi motywować rodziców do współpracy ze szkołą
 • potrafi wykorzystać umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej, sztuki rozmowy i mowy ciała w kontaktach międzyludzkich
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii konfliktu i sposobów rozwiązywania konfliktów do skutecznych działań w sytuacjach konfliktowych, kryzysowych i stanowiących wyzwanie dla pracy z dziećmi i rodzicami
 • potrafi świadomie budować autorytet nauczyciela wśród uczniów, rodziców i w środowisku lokalnym
 • potrafi świadomie budować markę osobistą
 • potrafi występować publicznie i dokonywać autoprezentacji
 • potrafi wykorzystać nowe media w pracy nauczyciela
 • potrafi dbać o bezpieczeństwo w sieci – własne i cudze
 • potrafi korzystać z nowych produktów edukacyjnych w Internecie i wprowadzać je do praktycznego użytku szkolnego
 • potrafi realizować działania z zakresu kooperacji między szkołami i między dydaktykami
 • potrafi wykorzystać inteligencję emocjonalną w pracy z dziećmi, rodzicami i nauczycielami
 • potrafi korzystać z dobrych praktyk stosowanych w szkołach z różnych części świata
 • potrafi wykorzystać wiedzę o kolorze w pracy z emocjami innych
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu coachingu
 • potrafi stosować narzędzia i techniki coachingu w procesie wspierania nauczyciela
 • potrafi budować mocne strony w pracy zawodowej i korzystać z coachingu w celu radzenia sobie z nieustannym ocenianiem w ramach prowadzonej działalności zawodowej

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest uwrażliwiony na problemy oraz potrzeby edukacyjne i wychowawcze uczniów, a także potrzeby nauczycieli i rodziców
 • jest świadom wagi, jaką dla skutecznego procesu edukacyjnego i wychowawczego ma konstruktywna współpraca szkoły i nauczycieli z rodzicami
 • jest przygotowany do poszanowania i przestrzegania prawnych i etycznych zobowiązań związanych z pracą z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami
 • jest gotów do nieustannego weryfikowania, aktualizowania i pogłębiania swojej wiedzy oraz do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie
 • jest przygotowany do poszanowania i wspierania uczniów, rodziców oraz innych nauczycieli w ramach działań edukacyjnych i wychowawczych

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

• Prawo oświatowe. Karta Nauczyciela
• Odpowiedzialność prawna nauczyciela – Kodeks cywilny i Kodeks karny
• Rodzina jako część szkoły
• Partnerstwo edukacyjne, współpraca, współdziałanie
• Psychospołeczne i formalne uwarunkowania współpracy nauczycieli i rodziców
• Kompetencje Rady Rodziców i Rady Szkoły jako społecznego organu wspierającego działanie szkoły
• Mówmy jednym głosem. Sposoby na dobry dialog ze szkołą
• Komunikacja interpersonalna
• Specyficzne problemy we współpracy szkoły ze środowiskiem rodzinnym
• Psychologia konfliktu
• Sposoby i metody motywowania rodziców do lepszej współpracy w zakresie działań wychowawczych i dydaktycznych
• Sztuka rozmowy
• Budowanie autorytetu nauczyciela wśród uczniów, rodziców i w środowisku lokalnym
• Dress code nauczyciela
• Psychologia koloru w kontaktach międzyludzkich
• Sztuka budowania marki osobistej
• Mowa ciała
• Techniki mowy z elementami autoprezentacji
• Sztuka dziennikarska – słowo pisane
• Sztuka wystąpień publicznych
• Media społecznościowe – szanse i zagrożenia
• Elementy prawne, prawo autorskie i piractwo w sieci
• Produkty wspierające edukację i rozwój dla nauczyciela i ucznia
• Budowanie marki w Internecie
• Kooperacja między szkołami i między dydaktykami
• Warsztaty wprowadzania nowych produktów edukacyjnych w Internecie
• Sprawdzone metody pracy z uczniem z europejskich szkół
• Dlaczego i po co są nowoczesne technologie w szkole XXI?
• Inteligencja emocjonalna
• Coaching jako metoda wspierania nauczyciela
• Coaching – jak poradzić sobie z ciągłym ocenianiem w pracy nauczyciela?
• Szkoła na różnych kontynentach

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 2 semestry – 192 h
• liczba godzin praktyki – 90 h

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA: Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.).

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content