Informacje

1750 zł

cena za semestr*

2

Liczba semestrów

 • – 500 godzin zajęć (w tym 90h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykorzystywania założeń i odkryć neurodydaktyki w obszarze edukacji.

Słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania założeń i odkryć neurodydaktyki w obszarze edukacji. Pozna najnowsze ustalenia naukowe o neurobiologicznych oraz psychologicznych podstawach uczenia się. Uzyskane kompetencje pozwolą na efektywne planowanie i kierowanie procesem uczenia się podopiecznych.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

 • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę oraz umiejętności z zakresu neurodydaktyki oraz psychologii uczenia się
 • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności związane z planowaniem procesu ucznia się uczniów w tym motywowaniem oraz tworzeniem efektywnych sytuacji edukacyjnych
 • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności stosowania metod i form pracy w edukacji spersonalizowanej z wykorzystaniem coachingu, tutoringu, mentoringu.
 • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności związane z wykorzystywaniem kreatywnych narzędzi dydaktycznych oraz nowych mediów w edukacji

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • Zna podstawowe informacje na temat neurodydaktyki i psychologii uczenia się
 • Rozumie biologiczne podstawy ludzkich zachowań
 • Rozumie neurobiologiczne podstawy uczenia się
 • Rozumie znaczenie zarządzania emocjami w procesie uczenia się
 • Rozumie psychologiczne czynniki budujące motywację uczniów
 • Ma wiedzę dotyczącą rozróżniania procesów nauczania i uczenia się
 • Zna kluczowe elementy procesu uczenia się
 • Zna kluczowe elementy edukacji spersonalizowanej
 • Ma wiedzę dotyczącą zasad terapii biofeedback i możliwości jej wykorzystania w edukacji przyjaznej mózgowi

w zakresie umiejętności

 • Potrafi dobierać adekwatne do stylów poznania i percepcji metody, techniki i formy uczenia się
 • W projektowaniu zajęć potrafi wykorzystywać wiedzę o systemach pamięci
 • Potrafi wykorzystać w pracy z uczniami metody i techniki pozwalające przezwyciężać ograniczenia pamięci
 • Potrafi projektować sytuacje edukacyjne przyjazne mózgowi
 • Umie tworzyć i wykorzystać w pracy z podopiecznymi kreatywne narzędzia dydaktyczne
 • Umie budować przestrzeń dydaktyczną przyjazną procesom uczenia się
 • Potrafi wykorzystać w pracy dydaktycznej i wychowawczej kompetencje komunikacyjne budujące przyjazną atmosferę uczenia się
 • Umie budować motywację podopiecznych w procesie uczenia się
 • Potrafi wykorzystać narzędzia coachingu, tutoringu i mentoringu w spersonalizowanej pracy z podopiecznymi
 • Potrafi wykorzystać nowe technologie i media w edukacji

w zakresie kompetencji społecznych

 • Jest przygotowany do posługiwania się nabytymi kompetencjami komunikacyjnymi w relacjach z otoczeniem edukacyjnym
 • Jest otwarty na udzielanie profesjonalnej informacji zwrotnej uczestnikom procesu uczenia się
 • Jest przygotowany do wspierania wiedzą merytoryczną i nabytymi umiejętnościami innych osób zaangażowanych w proces uczenia się

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

do uzupełnienia

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA: Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.).

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content