Informacje

1750 zł

cena za semestr*

2

Liczba semestrów

 • – 500 godzin zajęć (w tym 90h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykorzystywania założeń i odkryć neurodydaktyki w obszarze edukacji.

Słuchacz nabędzie wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania założeń i odkryć neurodydaktyki w obszarze edukacji. Pozna najnowsze ustalenia naukowe o neurobiologicznych oraz psychologicznych podstawach uczenia się. Uzyskane kompetencje pozwolą na efektywne planowanie i kierowanie procesem uczenia się podopiecznych.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

 • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę oraz umiejętności z zakresu neurodydaktyki oraz psychologii uczenia się
 • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności związane z planowaniem procesu ucznia się uczniów w tym motywowaniem oraz tworzeniem efektywnych sytuacji edukacyjnych
 • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności stosowania metod i form pracy w edukacji spersonalizowanej z wykorzystaniem coachingu, tutoringu, mentoringu.
 • Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności związane z wykorzystywaniem kreatywnych narzędzi dydaktycznych oraz nowych mediów w edukacji

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • Zna podstawowe informacje na temat neurodydaktyki i psychologii uczenia się
 • Rozumie biologiczne podstawy ludzkich zachowań
 • Rozumie neurobiologiczne podstawy uczenia się
 • Rozumie znaczenie zarządzania emocjami w procesie uczenia się
 • Rozumie psychologiczne czynniki budujące motywację uczniów
 • Ma wiedzę dotyczącą rozróżniania procesów nauczania i uczenia się
 • Zna kluczowe elementy procesu uczenia się
 • Zna kluczowe elementy edukacji spersonalizowanej
 • Ma wiedzę dotyczącą zasad terapii biofeedback i możliwości jej wykorzystania w edukacji przyjaznej mózgowi

w zakresie umiejętności

 • Potrafi dobierać adekwatne do stylów poznania i percepcji metody, techniki i formy uczenia się
 • W projektowaniu zajęć potrafi wykorzystywać wiedzę o systemach pamięci
 • Potrafi wykorzystać w pracy z uczniami metody i techniki pozwalające przezwyciężać ograniczenia pamięci
 • Potrafi projektować sytuacje edukacyjne przyjazne mózgowi
 • Umie tworzyć i wykorzystać w pracy z podopiecznymi kreatywne narzędzia dydaktyczne
 • Umie budować przestrzeń dydaktyczną przyjazną procesom uczenia się
 • Potrafi wykorzystać w pracy dydaktycznej i wychowawczej kompetencje komunikacyjne budujące przyjazną atmosferę uczenia się
 • Umie budować motywację podopiecznych w procesie uczenia się
 • Potrafi wykorzystać narzędzia coachingu, tutoringu i mentoringu w spersonalizowanej pracy z podopiecznymi
 • Potrafi wykorzystać nowe technologie i media w edukacji

w zakresie kompetencji społecznych

 • Jest przygotowany do posługiwania się nabytymi kompetencjami komunikacyjnymi w relacjach z otoczeniem edukacyjnym
 • Jest otwarty na udzielanie profesjonalnej informacji zwrotnej uczestnikom procesu uczenia się
 • Jest przygotowany do wspierania wiedzą merytoryczną i nabytymi umiejętnościami innych osób zaangażowanych w proces uczenia się

Szczegóły dotyczące studiów

Program studiów

 • Afazja w neurologii klinicznej
 • Neuropsychologiczny, socjologiczny, rehabilitacyjny kontekst zaburzeń
 • Ćwiczenia praktyczne z zakresu diagnozy i terapii neurologicznych zaburzeń mowy
 • Zagadnienia percepcji i produkcji mowy w ujęciu neurolingwistycznym i psycholingwistycznym
 • Fizjoterapia
 • Muzykoterapia i arteterapia
 • Psychoterapia
 • Diagnostyka neurofizjologiczna
 • Wybrane zagadnienia z neuroanatomii, neurofizjologii i patologii mowy
 • Neurologiczny aspekt dysartrii i jąkania
 • Zaburzenia mowy w uszkodzeniach układu nerwowego u dzieci
 • Techniki terapeutyczne stosowane w neurologicznych zaburzeniach mowy u dzieci
 • Komunikacja alternatywna i wspomagająca
 • Komunikacja w autyzmie
 • Analiza studium przypadku
 • Praktyki

CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 2 semestry – 290 h
• liczba godzin praktyki – 60 h

Zapisz się

Wymagania

Wymagania stawiane kandydatom przy przyjmowaniu na studia podyplomowe online

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

Świadectwo

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

Wykładowcy

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA: Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.).

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Klaster.it

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Uczelnia IT z szkoleniami

Uczelnia IT

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Tietoevry - międzynarodowa firmą wytwarzająca oprogramowanie

Tieto

enato.pl

Producent oprogramowania w Szczecinie

InfinIT Codelab

Cloudica - innowacyjne technologie

Cloudica

Fundacja IT – Zaprogramuj Swoją Przyszłość

Fundacja IT

OpenEDG - testy

OpenEDG

Kanbo

Kanbo

Umlaut

Umlaut

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

Instytut C++

C++

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content