Informacje

2500 zł

cena za semestr*

2

Liczba semestrów

  • – 290 godzin zajęć (w tym 40h praktyk)
  • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykorzystywania wiedzy z zakresu gerontologii oraz geriatrycznej opieki koordynowanej w pracy z osobami starszymi, seniorami, osobami w podeszłym wieku. Słuchacz zdobędzie umiejętności związane z oceną zdrowia seniora, pracy z problemami zdrowotnymi – fizycznymi i psychicznymi – osób w podeszłym wieku, tworzenia bezpiecznej przestrzeni codziennego funkcjonowania seniorów oraz prowadzenia działań opiekuńczych i rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób starszych.

Dzięki pogłębionej wiedzy słuchacz będzie lepiej rozumiał proces starzenia się zarówno w aspekcie biologicznym, jak i społecznym oraz kulturowym, co z kolei pozwoli na projektowanie i realizowanie działań opiekuńczych w sposób uwzględniający emocjonalne potrzeby osób w podeszłym wieku. Słuchacz będzie potrafił także korzystać z nowoczesnych narzędzi opieki geriatrycznej – z telemedycyny i teleopieki.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

w zakresie umiejętności

w zakresie kompetencji społecznych

Szczegóły dotyczące studiów

PROGRAM STUDIÓW

• Starzenie się jako proces fizjologiczny w życiu człowieka
• Całościowa Ocena Geriatryczna
• Problemy zdrowotne osób w podeszłym wieku, stany nagłe, frailty syndrome, wielochorobowość
• Żywienie ludzi starszych
• Zdrowie psychiczne osób w starszym wieku
• Farmakologia i farmakoterapia
• Rehabilitacja w geriatrii
• Opieka paliatywna
• Psychospołeczne, demograficzne i kulturowe uwarunkowania starzenia się
• Rola i zadania pracownika socjalnego w pracy z osobą starszą
• Seniorzy a polityka społeczna
• Przemoc wobec osób starszych jako problem społeczny
• Przestępstwa wobec seniorów
• Bezpieczna przestrzeń publiczna wokół seniora
• Specyfika komunikowania się z osobami w starszym wieku
• Pedagogika zdrowia
• Nowoczesne technologie i systemy informacyjne w życiu seniora
• Elementy telemedycyny i teleopieki
CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 2 semestry – 290 h
• liczba godzin praktyki – 40 h

Zapisz się

WYMAGANIA

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

  • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
  • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
  • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

ŚWIADECTWO

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

DOKUMENTY DO POBRANIA

  • Karta zgłoszenia
  • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

WYKŁADOWCY

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA: Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.).

Partnerzy Uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content