Informacje

2500 zł

cena za semestr*

2

Liczba semestrów

 • – 290 godzin zajęć (w tym 40h praktyk)
 • – kierunek kończy się egzaminem
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykorzystywania wiedzy z zakresu gerontologii oraz geriatrycznej opieki koordynowanej w pracy z osobami starszymi, seniorami, osobami w podeszłym wieku. Słuchacz zdobędzie umiejętności związane z oceną zdrowia seniora, pracy z problemami zdrowotnymi – fizycznymi i psychicznymi – osób w podeszłym wieku, tworzenia bezpiecznej przestrzeni codziennego funkcjonowania seniorów oraz prowadzenia działań opiekuńczych i rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób starszych.

Dzięki pogłębionej wiedzy słuchacz będzie lepiej rozumiał proces starzenia się zarówno w aspekcie biologicznym, jak i społecznym oraz kulturowym, co z kolei pozwoli na projektowanie i realizowanie działań opiekuńczych w sposób uwzględniający emocjonalne potrzeby osób w podeszłym wieku. Słuchacz będzie potrafił także korzystać z nowoczesnych narzędzi opieki geriatrycznej – z telemedycyny i teleopieki.

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Cele szczegółowe:

 • pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu pedagogiki zdrowia, medycznych i psychologicznych aspektów starzenia się, problemów zdrowotnych i społecznych, z którymi mierzą się seniorzy
 • wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności związane z rehabilitacją, farmakoterapią, budowaniem bezpiecznego otoczenia dla seniora, wspieraniem jego stanu zdrowia oraz stanu psychicznego
 • wyposażenie słuchaczy w umiejętności z zakresu Całościowej Oceny Geriatrycznej
 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej, opieki zdrowotnej i opieki paliatywnej
 • wyposażenie słuchaczy w umiejętności i kompetencje z zakresu dbania o bezpieczeństwo seniorów oraz właściwą komunikację z osobami starszymi
 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystywania narzędzi telemedycyny i leteopieki w pracy z seniorami
 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę i kompetencje z zakresu pracy z seniorami w wybranych ośrodkach zdrowia, opieki i wsparcia osób starszych

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

 • zna problemy zdrowotne charakterystyczne dla osób w podeszłym wieku
 • zna problemy i wyzwania związane ze zdrowiem psychicznym osób w podeszłym wieku
 • rozumie proces starzenia się jako proces fizjologiczny organizmu
 • zna zasady całościowej oceny geriatrycznej
 • zna zasady opieki zdrowotnej, opieki paliatywnej i pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • ma wiedzę z zakresu farmakologii, farmakoterapii, rehabilitacji, pedagogiki zdrowia
 • zna i rozumie psychospołeczne, demograficzne i kulturowe aspekty związane ze starzeniem się oraz zasady polityki społecznej stosowanej wobec seniorów
 • zna zjawisko przemocy wobec seniorów i wybranych typów przestępstw przeciwko osobom starszym, a także sposoby tworzenia bezpiecznej przestrzeni dla seniorów
 • zna rolę i zadania pracownika socjalnego pracującego z seniorami oraz zna prawa osób starszych
 • ma wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, w tym specyfiki komunikacji z osobami w podeszłym wieku
 • ma wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii i systemów informacyjnych w życiu seniora
 • ma wiedzę z zakresu telemedycyny i teleopieki
 • zna zasady pracy z seniorami w wybranych ośrodkach

w zakresie umiejętności

 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu problemów zdrowotnych osób starszych podczas pracy z seniorami
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu problemów i wyzwań związanych ze zdrowiem psychicznym osób starszych podczas pracy z nimi
 • potrafi prowadzić działania z zakresu całościowej oceny geriatrycznej
 • potrafi prowadzić działania z zakresu opieki zdrowotnej, opieki paliatywnej i pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu procesów starzenia się organizmu podczas planowania i realizowania działać opiekuńczych skierowanych do osób starszych
 • potrafi prowadzić działania opiekuńcze z zakresu rehabilitacji i farmakoterapii
 • potrafi w swojej pracy uwzględnić aspekty związane z psychospołecznymi, demograficznymi i kulturowymi aspektami starzenia się, polityką społeczną wobec seniorów, ich praw obywatelskich i potrzeb
 • potrafi w swojej pracy uwzględnić zjawiska przemocy i przestępstw wobec osób starszych oraz zasady tworzenia bezpiecznych przestrzeni dla seniorów
 • potrafi wykorzystać w swojej pracy znajomość zadań pracownika socjalnego pracującego z osobami starszymi
 • potrafi komunikować się w sposób zgodny z zasadami komunikacji interpersonalnej, szczególnie zaś potrafi dostosować swoją komunikację do specyfiki i potrzeb komunikacyjnych osób w podeszłym wieku
 • potrafi wykorzystać w swojej pracy z osobami starszymi owoczesne technologie i systemy informacyjne
 • potrafi pracować z seniorami zgodnie z zasadami, specyfiką i potrzebami wybranych ośrodków
 • potrafi korzystać z narzędzi telemedycyny i teleopieki do pracy i opieki nad seniorami

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest uwrażliwiony na problemy i potrzeby osób starszych, które zostały lub mają zostać objęte opieką geriatryczną
 • jest przygotowany do poszanowania i przestrzegania prawnych i etycznych zobowiązań związanych z prowadzonymi działaniami opiekuńczymi skierowanymi do osób starszych
 • jest świadom obowiązującej go tajemnicy zawodowej, szczególnie dotyczącej danych zdrowotnych oraz danych z zakresu życia osobistego swoich podopiecznych
 • jest gotów do nieustannego weryfikowania, aktualizowania i pogłębiania swojej wiedzy oraz do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie
 • jest przygotowany do poszanowania i wspierania osób, które zostały przez niego objęte opieką geriatryczną

Szczegóły dotyczące studiów

Program studiów Gerontologia

• Starzenie się jako proces fizjologiczny w życiu człowieka
• Całościowa Ocena Geriatryczna
• Problemy zdrowotne osób w podeszłym wieku, stany nagłe, frailty syndrome, wielochorobowość
• Żywienie ludzi starszych
• Zdrowie psychiczne osób w starszym wieku
• Farmakologia i farmakoterapia
• Rehabilitacja w geriatrii
• Opieka paliatywna
• Psychospołeczne, demograficzne i kulturowe uwarunkowania starzenia się
• Rola i zadania pracownika socjalnego w pracy z osobą starszą
• Seniorzy a polityka społeczna
• Przemoc wobec osób starszych jako problem społeczny
• Przestępstwa wobec seniorów
• Bezpieczna przestrzeń publiczna wokół seniora
• Specyfika komunikowania się z osobami w starszym wieku
• Pedagogika zdrowia
• Nowoczesne technologie i systemy informacyjne w życiu seniora
• Elementy telemedycyny i teleopieki
CZAS TRWANIA STUDIÓW:
• studia podyplomowe, 2 semestry – 290 h
• liczba godzin praktyki – 40 h

Zapisz się

Wymagania

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

Świadectwo

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Collegium Balticum – Akademii Nauk Stosowanych na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

Zapisz się

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się

Wykładowcy

Opiekun kierunku

Zapisz się

PODSTAWA PRAWNA: Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.).

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Klaster.it

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Uczelnia IT z szkoleniami

Uczelnia IT

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Tietoevry - międzynarodowa firmą wytwarzająca oprogramowanie

Tieto

enato.pl

Producent oprogramowania w Szczecinie

InfinIT Codelab

Cloudica - innowacyjne technologie

Cloudica

Fundacja IT – Zaprogramuj Swoją Przyszłość

Fundacja IT

OpenEDG - testy

OpenEDG

Kanbo

Kanbo

Umlaut

Umlaut

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

Instytut C++

C++

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content