Informacje dotyczące świadczeń dla studentów na rok 2022/2023

Nowe informacje na temat świadczeń dla studentów na rok 2022/2023 pojawią się przed rozpoczęciem roku akademickiego.


Zgodnie z art. 93 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – Student może otrzymywać świadczenia tylko na jednym wskazanym przez niego kierunku. Świadczenia przysługują na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Świadczenia nie przysługują studentowi posiadającemu tytuł magistra, magistra inżyniera lub równorzędny, oraz studentowi posiadającemu tytuł licencjata, inżyniera lub równorzędny, jeśli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

Katalog świadczeń, o które może ubiegać się student:

  • Stypendium socjalne
  • Stypendium rektora
  • Stypendium dla osób niepełnosprawnych
  • Zapomoga
Wniosek o stypendium socjalne POBIERZ
Wniosek o stypendium rektora POBIERZ
Wniosek o stypendium dla osób niepełnosprawnych POBIERZ
Wniosek o zapomogę POBIERZ

Prosimy o uważne przeczytanie i wypełnianie (łącznie z oświadczeniami) wniosku.

Wniosek należy złożyć w dziale finansowym uczelni lub przesłać pocztą na adres uczelni z dopiskiem na kopercie: STYPENDIA

STYPENDIUM SOCJALNE

Stypendium socjalne może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza progu dochodu ustalonego w uczelni.

Proszę zapoznać się z informacją dla studentów ubiegających się o stypendium socjalne POBIERZ
załącznik nr 5 – oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu POBIERZ
załącznik nr 6 – oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z żadnym z rodziców POBIERZ
załącznik nr 7 – oświadczenie o dochodzie uzyskanym – utraconym POBIERZ
załącznik nr 8 – oświadczenie ogólne POBIERZ

STYPENDIUM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymywać student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie, o którym mowa w art. 5 oraz art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnoprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000 i 1076). Wniosek należy złożyć razem z orzeczeniem – kserokopia wraz z oryginałem do wglądu.

STYPENDIUM REKTORA

Stypendium rektora może otrzymać student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym. Stypendium rektora przyznaje się nie więcej niż 10% studentów na określonym kierunku studiów.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendium rektora określa Regulamin.

ZAPOMOGA

Zapomoga może być przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Wniosek o przyznanie zapomogi student zobowiązany jest udokumentować odpowiednimi zaświadczeniami.

Kontakt:

Dział Finansowy
stypendia@cb.szczecin.pl
tel. 91 48 38 166

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Uczelnia IT z szkoleniami

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

Skip to content