PRZEWODNIK PO BIBLIOTECE COLLEGIUM BALTICUM

Nie wystarczy zdobywać mądrość,

Trzeba jeszcze umieć z niej korzystać

JAK KORZYSTAĆ  —->   GDZIE SZUKAĆ    ——>     SKĄD WYPOŻYCZYĆ

Biblioteka Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum mieści się w murach Uczelni na ulicy Mieszka I 61C w Szczecinie oraz na Wydziale Zamiejscowym Collegium Balticum w Stargardzie Szczecińskim przy ulicy Kazimierza Wielkiego 17.

Informacje ogólne

Sygnatura to cyfrowy lub cyfrowo-literowy znak miejsca dokumentu na półce w bibliotece.

Wyróżnia je symbol literowy „W” lub” Cz” umieszczony przed numerem inwentarzowym:

Zapisy czytelników, wypożyczenia

Z biblioteki Collegium Balticum mogą korzystać pracownicy i studenci CB oraz Stargardinum, a także kadra i studenci wydziałów zamiejscowych.

Zbiory

Biblioteka gromadzi wydawnictwa z zakresu: nauk społecznych (pedagogika, socjologia, psychologia, prawo), filologii angielskiej i germańskiej, bezpieczeństwa wewnętrznego i narodowego, fizjoterapii, geografii.

Czytelnia medialna

Katalog jest to uporządkowany według określonych reguł spis dokumentów z gromadzonych w bibliotece i opisanych według określonych zasad, umożliwiający odszukanie dokumentu poprzez wskazanie jego miejsca w zbiorach biblioteki.

Korzystanie z czytelni

Korzystających z czytelni obowiązuje:

Szczegółowe zasady korzystania z Wypożyczalni i Czytelni zawiera Regulamin Biblioteki CB.

Publikacje Wydawnictwa Collegium Balticum

Biblioteka przechowuje i rozprowadza według cennika – w sprzedaży bezpośredniej i poprzez   księgarnię internetową – publikacje Wydawnictwa Uczelni, których pojedyncze egzemplarze tytułów dostępne są w zbiorach Biblioteki Collegium Balticum.

Zapraszamy do odwiedzin i korzystania z zasobów Biblioteki Collegium Balticum, bogatych w niezbędną – do realizacji i zgłębiania zagadnień naukowych oraz poczynań edukacyjnych – literaturę.

Słownik terminów bibliotecznych

Bibliografia – uporządkowany według zasad, spis dokumentów na określony temat

Cytata wydawnicza – opis artykułu, który zawiera: tytuł wydawnictwa ciągłego (czasopisma, zeszytu naukowego) lub pracy zbiorowej, rok, numer, tom i strony na których znajduje się artykuł

Hasło przedmiotowe – termin określający treść lub temat dokumentu (np. pedagogika społeczna, praca dyplomowa)

Indeks – uporządkowany zbiór haseł (np. przedmiotowych, osobowych), ułatwiający wyszukiwanie dokumentów lub zagadnień w dokumencie, umożliwiający dotarcie do dokumentów na określony temat, szczególnie, jeśli nie znamy ani autora ani tytułu opracowania

Inwentarz – rejestr zbiorów zgromadzonych w bibliotece; każdy egzemplarz zbioru posiada swój numer inwentarzowy identyfikujący go w danym zbiorze

Katalog – wykaz i opis dokumentów znajdujących się w konkretnej bibliotece, uszeregowany według określonych zasad i wskazujący miejsce ich przechowywania w bibliotece. Wyróżnia się katalogi tradycyjne (kartkowe w szufladkach) oraz katalogi komputerowe dostępne w Internecie. Katalog internetowy umożliwia przeszukiwanie zbiorów biblioteki, ich dostępność, zamawianie, rezerwowanie pozycji przez czytelników oraz sprawdzanie stanu konta czytelniczego.

Najistotniejsze są trzy katalogi:
-alfabetyczny – szereguje opisy alfabetycznie wg nazw osobowych ( np. autor, redaktor, tłumacz ) i korporatywnych (np. instytucji, organizacji);
-tytułowy – szereguje opisy tytułów w układzie alfabetycznym;
-przedmiotowy – katalog rzeczowy, w którym opisy dokumentów ułożone są wg alfabetu zagadnień (podobnie jak w encyklopedii) (np. Polska- historia administracji); ten katalog służy do wyszukiwania materiałów na określony temat (tzn. znane jest zagadnienie, któremu należy przyporządkować literaturę, czyli bibliografię)

Opis bibliograficzny – zespół informacji wymienionych w określonej kolejności, niezbędnych do zidentyfikowania dokumentu (książki, rozdziału, artykułu z czasopisma)

Prolongata – przedłużenie terminu wypożyczenia książek

Przypis bibliograficzny – podanie szczegółów wydawniczych (autora, tytułu, tomu, zeszytu, numeru stron) cytowanego tekstu jako całości lub jego fragmentu

Sygnatura – symbol określający miejsce przechowywania dokumentu w bibliotece (np. numer inwentarzowy, dział, czytelnia, wypożyczalnia)

Udostępnianie prezencyjne – udostępnianie zbiorów na miejscu w czytelni

Wydawnictwa ciągłe – wydawnictwa, które nie mają oznaczonego terminu zakończenia (czasopisma, zeszyty naukowe); posiadają numerację, datę oraz ten sam tytuł

Wydawnictwa zwarte – publikacje jedno – lub wielotomowe stanowiące całość (książka)

WYPOŻYCZENIA MIĘDZYBIBLIOTECZNE

Biblioteka SSW Collegium Balticum proponuje studentom i wykładowcom wypożyczenia międzybiblioteczne, umożliwiające sprowadzenie na prośbę osoby zainteresowanej książek, które są nieosiągalne w zbiorach bibliotek szczecińskich.

Zamówienia należy składać osobiście w Bibliotece Collegium Balticum – wypełniając stosowny rewers. Niezbędne w tym celu jest podanie dokładnego opisu bibliograficznego (autor – tytuł – miejsce wydania – rok) oraz adresu biblioteki, w której znajduje się poszukiwany egzemplarz.

Jednorazowo czytelnik może zamówić do 5 pozycji. Czas oczekiwania na zamówione materiały wynosi około 1 miesiąca. Termin wypożyczenia ustala biblioteka wypożyczająca. Materiały sprowadzone do Biblioteki Collegium Balticum udostępniane są na miejscu w czytelni.

Przed realizacją usługi czytelnik pokrywa koszt sprowadzenia zamówionych materiałów według aktualnego cennika opłat za wypożyczenia międzybiblioteczne (9 zł za książkę).

W przypadku rezygnacji z zamówionej usługi, koszty nie są zwracane.

BEZPŁATNE BIBLIOTEKI CYFROWE

Czytelnia on-line. Wybór legalnych źródeł darmowych e-booków.

Zamieszczona na stronie wyszukiwarka, umożliwia przeszukiwanie 60 bibliotek cyfrowych tworzonych przez biblioteki, uczelnie, archiwa, muzea i ośrodki badawcze.

Opolska Biblioteka Cyfrowa (OBC) gromadzi i udostępnia zabytki kultury narodowej pochodzące ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej oraz inne publikacje ze zbiorów WBP w Opolu. Liczba publikacji: 1283.

Biblioteka oferuje teksty literackie, naukowe, dokumenty historyczne, czasopisma, fotografie i inne, których oryginały znajdują się w Bibliotece Narodowej.

Cyfrowy zbiór współczesnych książek naukowych – głównie tych, do których dostęp jest utrudniony, np. z powodu braku na rynku w formie drukowanej.

Serwis publikuje nową literaturę, umieszczaną przez autorów książek. Wiele z nich dostępnych jest za darmo.

Zestaw kilkuset tytułów dostępnych on-line.

Biblioteka Narodowa umożliwia bezpłatny dostęp do szeregu wiodących międzynarodowych baz zawierających pełne teksty artykułów, tekstów źródłowych, specjalistycznych słowników i innych zbiorów niezbędnych do pracy naukowej z zakresu humanistyki. Udostępniane są archiwa krajowych dzienników, wycinków prasowych oraz baza prawnicza Lexis.pl

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Uczelnia IT z szkoleniami

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

Skip to content