Oferta na rok akademicki 2018/2019

Opłata wpisowa – 200 zł

Do pobrania:

Lp Kierunek Ilośćsemestrów Cenaza semestr
1 Integracja sensoryczna – Nowość 3 2200 zł
2 Akademia coachingu 3 2500 zł
3 Asystent rodziny z elementami mentoringu i coachingu rodzinnego 3 1200 zł
4 Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych 2 2300 zł
5 Biegły sądowy w zakresie dysfunkcjonalności rodziny 3 1200 zł
6 Coaching i mentoring w oświacie 3 1100 zł
7 Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej 3 1100 zł
8 Doradztwo zawodowe i rozwój kariery 3 1100 zł
9 Edukacja dla bezpieczeństwa 3 1100 zł
10 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 3 1100 zł
11 Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specyficznymi dysfunkcjami oraz niepełnosprawnościami 3 1200 zł
12 Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju uczniów z Autyzmem i Zespołem Aspergera 3 1200 zł
13 Gerontologia społeczna i pomoc seniorom 3 1200 zł
14 Historia dla nauczycieli 3 1100 zł
15 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa 3 1000 zł
16 Informatyka dla nauczycieli 3 1100 zł
17 Inżynieria wymagań 2 3450 zł
18 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 3 1200 zł
19 Logopedia 4 1400 zł
20 Matematyka dla nauczycieli 3 1100 zł
21 Mediacje i negocjacje 2 1400 zł
22 Menedżer systemów zarządzania jakością 220h (21 zjazdów) 3250 zł
23 Menedżer zasobów ludzkich 2 1750 zł
24 Metodyka pracy kuratora sądowego 2 1400 zł
25 Nauczyciel etyki 3 1100 zł
26 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu 3 1100 zł
27 Nowoczesny marketing i PR 2 1900 zł
28 Ochrona osób i mienia 2 1900 zł
29 Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni 2 1500 zł
30 Oligofrenopedagogika 3 1200 zł
31 Organizacja i zarządzanie w oświacie 2 1100 zł
32 Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy 3 1100 zł
33 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 3 1100 zł
34 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 3 1100 zł
35 Pedagogika resocjalizacyjna 3 1000 zł
36 Plastyka i technika dla nauczycieli 3 1100 zł
37 Poradnictwo i praca socjalne na rzecz imigrantów 3 1200 zł
38 Przyroda dla nauczycieli 3 1100 zł
39 Psychologia śledcza 2 1500 zł
40 Psychologia w biznesie 2 2100 zł
41 Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela 3 1100 zł
42 Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień 3 1000 zł
43 Samorząd terytorialny i polityka regionalna 2 1200 zł
44 Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne 2 1600 zł
45 Socjoterapia 3 1300 zł
46 Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu 3 1300 zł
47 Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) 3 1300 zł
48 Streetworking – praca socjalna w środowisku lokalnym 3 1200 zł
49 Surdopedagogika 3 1200 zł
50 Szkoła trenerów biznesu 2 2100 zł
51 Szkolny doradca zawodowy 3 1100 zł
52 Testowanie oprogramowania 2 3850 zł
53 Tyflopedagogika 3 1200 zł
54 Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka 3 1100 zł
55 Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej 3 1400 zł
56 Wiedza o kulturze dla nauczycieli 3 1100 zł
57 Wiedza o społeczeństwie 3 1100 zł
58 Wychowanie do życia w rodzinie 3 1100 zł
59 Zarządzanie kryzysowe 2 2300 zł
60 Zarządzanie projektami 2 2750 zł

Nasi partnerzy