Informatyka

LpKierunek
1Integracja sensoryczna – Nowość
2Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
3Coaching, mentoring i tutoring w oświacie
4Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej
5Doradztwo zawodowe i rozwój kariery
6Edukacja dla bezpieczeństwa
7Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
8Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami
9Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
10Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa
11Informatyka dla nauczycieli
12Inżynieria wymagań
13Logopedia
14Mediacje i negocjacje
15Menedżer systemów zarządzania jakością
16Nauczyciel etyki
17Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
18Ochrona osób i mienia
19Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni
20Oligofrenopedagogika
21Organizacja i zarządzanie w oświacie
22Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy
23Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
24Pedagogika resocjalizacyjna
25Plastyka i technika dla nauczycieli
26Psychologia śledcza
27Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela
28Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień
29Samorząd terytorialny i polityka regionalna
30Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne
31Socjoterapia
32Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu
33Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
34Surdopedagogika
35Testowanie oprogramowania
36Tyflopedagogika
37Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka
38Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej
39Wiedza o kulturze dla nauczycieli
40Wiedza o społeczeństwie
41Wychowanie do życia w rodzinie
42Zarządzanie kryzysowe
43Zarządzanie projektami

Partnerzy Uczelni