Studia podyplomowe

Lp Kierunek
1 Integracja sensoryczna – Nowość
2 Akademia coachingu
3 Asystent rodziny z elementami mentoringu i coachingu rodzinnego
4 Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
5 Biegły sądowy w zakresie dysfunkcjonalności rodziny
6 Coaching i mentoring w oświacie
7 Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej
8 Doradztwo zawodowe i rozwój kariery
9 Edukacja dla bezpieczeństwa
10 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
11 Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specyficznymi dysfunkcjami oraz niepełnosprawnościami
12 Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju uczniów z Autyzmem i Zespołem Aspergera
13 Gerontologia społeczna i pomoc seniorom
14 Historia dla nauczycieli
15 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa
16 Informatyka dla nauczycieli
17 Inżynieria wymagań
18 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
19 Logopedia
20 Matematyka dla nauczycieli
21 Mediacje i negocjacje
22 Menedżer systemów zarządzania jakością
23 Menedżer zasobów ludzkich
24 Metodyka pracy kuratora sądowego
25 Nauczyciel etyki
26 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
27 Nowoczesny marketing i PR
28 Ochrona osób i mienia
29 Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni
30 Oligofrenopedagogika
31 Organizacja i zarządzanie w oświacie
32 Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy
33 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
34 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
35 Pedagogika resocjalizacyjna
36 Plastyka i technika dla nauczycieli
37 Poradnictwo i praca socjalne na rzecz imigrantów
38 Przyroda dla nauczycieli
39 Psychologia śledcza
40 Psychologia w biznesie
41 Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela
42 Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień
43 Samorząd terytorialny i polityka regionalna
44 Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne
45 Socjoterapia
46 Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu
47 Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
48 Streetworking – praca socjalna w środowisku lokalnym
49 Surdopedagogika
50 Szkoła trenerów biznesu
51 Szkolny doradca zawodowy
52 Testowanie oprogramowania
53 Tyflopedagogika
54 Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka
55 Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej
56 Wiedza o kulturze dla nauczycieli
57 Wiedza o społeczeństwie
58 Wychowanie do życia w rodzinie
59 Zarządzanie kryzysowe
60 Zarządzanie projektami

Nasi partnerzy