Studia podyplomowe

Lp Kierunek
1 Integracja sensoryczna – Nowość
2 Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
3 Coaching i mentoring w oświacie
4 Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej
5 Doradztwo zawodowe i rozwój kariery
6 Edukacja dla bezpieczeństwa
7 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
8 Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specyficznymi dysfunkcjami oraz niepełnosprawnościami
9 Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju uczniów z Autyzmem i Zespołem Aspergera
10 Historia dla nauczycieli
11 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa
12 Informatyka dla nauczycieli
13 Inżynieria wymagań
14 Logopedia
15 Matematyka dla nauczycieli
16 Mediacje i negocjacje
17 Menedżer systemów zarządzania jakością
18 Nauczyciel etyki
19 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
20 Ochrona osób i mienia
21 Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni
22 Oligofrenopedagogika
23 Organizacja i zarządzanie w oświacie
24 Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy
25 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
26 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
27 Pedagogika resocjalizacyjna
28 Plastyka i technika dla nauczycieli
29 Przyroda dla nauczycieli
30 Psychologia śledcza
31 Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela
32 Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień
33 Samorząd terytorialny i polityka regionalna
34 Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne
35 Socjoterapia
36 Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu
37 Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
38 Surdopedagogika
39 Szkolny doradca zawodowy
40 Testowanie oprogramowania
41 Tyflopedagogika
42 Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka
43 Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej
44 Wiedza o kulturze dla nauczycieli
45 Wiedza o społeczeństwie
46 Wychowanie do życia w rodzinie
47 Zarządzanie kryzysowe
48 Zarządzanie projektami

Nasi partnerzy