Studia podyplomowe

Lp Kierunek
1 Integracja sensoryczna – Nowość
2 Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
3 Coaching, mentoring i tutoring w oświacie
4 Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej
5 Doradztwo zawodowe i rozwój kariery
6 Edukacja dla bezpieczeństwa
7 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
8 Edukacja, rewalidacja i wspieranie rozwoju ucznia ze specjalnymi dysfunkcjami w tym niepełnosprawnościami
9 Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera
10 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo z animacją czytelnictwa
11 Informatyka dla nauczycieli
12 Inżynieria wymagań
13 Logopedia
14 Mediacje i negocjacje
15 Menedżer systemów zarządzania jakością
16 Nauczyciel etyki
17 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
18 Ochrona osób i mienia
19 Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni
20 Oligofrenopedagogika
21 Organizacja i zarządzanie w oświacie
22 Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy
23 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
24 Pedagogika resocjalizacyjna
25 Plastyka i technika dla nauczycieli
26 Psychologia śledcza
27 Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela
28 Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień
29 Samorząd terytorialny i polityka regionalna
30 Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne
31 Socjoterapia
32 Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu
33 Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
34 Surdopedagogika
35 Testowanie oprogramowania
36 Tyflopedagogika
37 Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka
38 Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej
39 Wiedza o kulturze dla nauczycieli
40 Wiedza o społeczeństwie
41 Wychowanie do życia w rodzinie
42 Zarządzanie kryzysowe
43 Zarządzanie projektami

Nasi partnerzy