NOWA JAKOŚĆ W EDUKACJI
NAUCZYCIEL-RODZIC-DZIECKO

STUDIA PODYPLOMOWE
W WARSZAWIE

O kIERUNKU

Studia podyplomowe „Nowa Jakość w Edukacji” skierowane są do nauczycieli i wychowawców wszystkich dyscyplin naukowych. Do rodziców oraz osób, które indywidualnie podjęły się kształcenia swoich dzieci. Studia powstały z myślą o wzmocnieniu wiedzy z obszaru kompetencji miękkich, które w dużej mierze dopełniają kontekst merytoryczny osoby odpowiedzialnej za edukację. Budują autorytet i poszanowanie dla zawodu nauczyciela i rodzica, drogę do zrozumienia sensu uczenia.

Dorośli w relacjach z podopiecznymi przestali być uznawanymi członkami społeczności szkolnej. Przemiany ekonomiczno-społeczno-kulturalne, sytuacja w szkolnictwie, a w efekcie upadek autorytetu nauczyciela i brak poszanowania dorosłych, nakazuje nam zweryfikować dotychczas stosowane metody nauczania.

 

Studia pozwolą na zredefiniowanie podejścia do edukacji młodych ludzi. Nauczyciel i Rodzic przekonają się, że istnieją sposoby, żeby wzmocnić poczucie własnej wartości. Odbudować w środowisku szkolnym i domowym, zdrowe i uporządkowane relacje, wiarygodność i profesjonalizm. Przekonają się, że można pracować efektywnie, z przyjemnością i świadomie kreować swój wizerunek w rzeczywistości szkolnej oraz pozaszkolnej – społecznej.

Ważnym modułem naszego programu są ćwiczenia i laboratoria pokazujące jak wykorzystać wiedzę z zakresu komunikacji werbalnej i niewerbalnej oraz mechanizmy perswazji i wywierania wpływu. Jak wykorzystać mechanizmy asertywności, a także manipulacji.
Posiądą Państwo umiejętności autoprezentacji i autopromocji. Nauczą się Państwo, jak przygotować profesjonalną prezentację multimedialną oraz wystąpienia publiczne (zebranie dla rodziców, wykład, pogadankę czy profesjonalne wystąpienie biznesowe, prasowe, konferencyjne etc.). Nasze zajęcia warsztatowe ugruntują wiedzę i umiejętności Słuchaczy oraz nauczą jak wykorzystać techniki mowy i emisji głosu w budowaniu swojego autorytetu. Zwrócimy Państwa uwagę na ważne szczegóły życia codziennego, m.in. na umiejętność godzenia pracy zawodowej i czasu dla Rodziny. Po prostu, jak być SZCZĘŚLIWYM, jak czerpać radość z tego co robimy.

Dlaczego warto nas wybrać ? Bo jesteśmy praktycznie najlepsi !

studia podyplomowe w warszawie

PROGRAM STUDIÓW

✅ Będziemy wspólnie pracować nad umiejętnością panowania nad emocjami, tremą oraz umiejętnością pracy z grupą. Profesjonalne ćwiczenia z brzmieniem głosu zwiększą wiarygodność i profesjonalizm.

✅ Opowiemy o zasadach i sposobach pozytywnej współpracy nauczycieli z rodzicami, by efekty były wymierne. Porozmawiamy także o metodach i sposobach motywowania rodziców do lepszej współpracy w zakresie działań wychowawczych i dydaktycznych.

✅ Przekażemy wiedzę na temat umiejętności łagodzenia konfliktów oraz strategii ich rozwiązywania a także mediacji i negocjacji, jako formy zapobiegania sytuacjom konfliktowym.

✅ Wyjaśnimy na czym polega sztuka rozmowy, odczytywanie sygnałów niewerbalnych (tzw. “mowa ciała”).

✅ Pokażemy jak ważna jest umiejętność dobierania odpowiednich kolorów w toku edukacji i w życiu codziennym. Jak ważna jest psychologia koloru w kontaktach międzyludzkich.

✅ Przedstawimy zagrożenia i szanse związane z mediami społecznościowymi oraz jak je wykorzystać w edukacji.

✅ Opowiemy nie tylko o obowiązkach Nauczyciela, ale przede wszystkim o jego prawach.

Przedmioty:

 1. ✔ Prawo oświatowe. Karta Nauczyciela.
 2. ✔ Odpowiedzialność prawna nauczyciela-Kodeks cywilny i Kodeks karny
 3. ✔ Prawo pracy.
 4. ✔ Prawa nauczyciela.

Przedmioty:

 1. ✔ Rodzina jako część szkoły- typologia rodzin, funkcje rodziny i jej struktura, style wychowania, postawy rodzicielskie, rozwój uczuć i osobowości społecznej dziecka.
 2. ✔ Partnerstwo edukacyjne, współpraca, współdziałanie. Zasady współpracy nauczyciela z rodzicami a wymierne efekty. Sposoby postępowania- znajomość formalnych procedur współpracy. Znaczenie i korzyści współpracy obu środowisk.
 3. ✔ Psychospołeczne i formalne uwarunkowania współpracy nauczycieli i rodziców. Postawy rodziców i nauczycieli. Cechy indywidualne.
 4. ✔ Kompetencje Rady Rodziców i Rady Szkoły jako społecznego organu wspierającego działanie szkoły. Rodzice jako sojusznicy nauczycieli i współtwórcy szkoły.
 5. ✔ Mówmy jednym głosem. Sposoby na dobry dialog ze szkołą.

Przedmioty:

 1. ✔ Komunikacja interpersonalna. Style i strategie komunikowania się. Pozyskiwanie informacji zwrotnych. Problemy i charakter komunikacji edukacyjnej. Bariery komunikacji interpersonalnej.
 2. ✔ Specyficzne problemy we współpracy szkoły ze środowiskiem rodzinnym. Poziomy i obszary współpracy z rodzicami ucznia, sytuacje, formy współpracy i charakter relacji
 3. ✔ Psychologia konfliktu. Sytuacje konfliktowe we współpracy szkoły z rodziną. Czynniki konfliktów, umiejętności łagodzenia konfliktów, strategie rozwiązywania konfliktów. Mediacje i negocjacje jako forma zapobiegania sytuacjom konfliktowym.
 4. ✔ Sposoby i metody motywowania rodziców do lepszej współpracy w zakresie działań wychowawczych i dydaktycznych.
 5. ✔ Sztuka rozmowy. Rozmowy dotyczące kształtowania u rodziców postawy odpowiedzialności za proces wychowawczy dzieci. Rozmowy z rodzicem problemowym. Wywoływanie pozytywnych przekonań i nastawień w postrzeganiu i reagowaniu na szkołę podczas rozmów z rodzicami.

Przedmioty:
✔ Budowanie autorytetu nauczyciela wśród uczniów, rodziców i w środowisku lokalnym. Znaczenie autorytetu jako fundamentu współpracy. Budowa korzeni autorytetu: wiedza i pasja, szacunek, stawianie granic, autentyczna komunikacja, sprawiedliwość, troska o innych.
✔ ” Jak cię widzą tak cię piszą” – Dress Code Nauczyciela. Dress code zbiór reguł dotyczących zasad doboru garderoby do okoliczności w określonym miejscu i czasie. Dress code elementem szerszego pojęcia, które nazywamy etykietą czyli ustalonymi zasadami (normami) zachowania zarówno w sytuacjach towarzyskich jak i zawodowych. Budowanie autorytetu za pomocą profesjonalnego wizerunku.
✔ Psychologia koloru w kontaktach międzyludzkich – Kolor w wystąpieniach publicznych, kolor profesjonalistów, kolor wysyłający sygnały, kolor a nasze samopoczucie.
✔ Sztuka budowania marki osobistej. Techniki profesjonalnego wizerunku.
✔ Mowa ciała- odczytywanie sygnałów niewerbalnych ich znaczenie funkcjonalności.
✔ Techniki mowy z elementami autoprezentacji. Zagadnienia przedmiotu dotyczą doskonalenia jednego z aspektów komunikacji interpersonalnej mającej znaczący wpływ na wizerunek mówcy. W ramach techniki mówienia doskonalona jest wyrazistość mówienia poprzez zastosowanie ćwiczeń usprawniających aparat mowy, ćwiczeń artykulacyjnych oraz dykcyjnych.
✔ Sztuka dziennikarska- słowo pisane. Przygotowanie do wystąpień publicznych.
✔ Sztuka wystąpień publicznych. Umiejętność panowania nad tłumem, emocjami, tremą, Oswojenie ze sceną. Praktyczne ćwiczenia z nagraniami, analiza wystąpień.

Przedmioty:

 1. ✔ Media społecznościowe- szanse i zagrożenia.
 2. ✔ Monitorowanie sieci.
 3. ✔ Elementy prawne, prawo autorskie i piractwo w sieci.
 4. ✔ Produkty wspierające edukację i rozwój dla nauczyciela i ucznia (np. Portale: bnd.ibe.edu.pl, scholaris.pl, nauczyciele.pl i inne).
 5. ✔ Budowanie marki w Internecie (instytucje i marka osobista), strona internetowa szkoły,
 6. ✔ Kooperacja między szkołami i między dydaktykami.
 7. ✔ Warsztaty wprowadzania nowych produktów edukacyjnych w Internecie.

Przedmioty:

 1. ✔ Sprawdzone metody pracy z uczniem z europejskich szkół.
 2. ✔ Dlaczego i po co są nowoczesne technologie w szkole XXI? Poznanie i zastosowanie programów i aplikacji, np. screencast-o-matic, Powtoon, quizizz, kahoot, tablic Lino i Padlet, losowe puzzle, rozszerzona rzeczywistość, qr droid. Wykorzystanie możliwości budowania społeczności w sieci do procesu nauczania i uczenia się. Zasady projektowania nauczania z wykorzystaniem poznanych narzędzi. Tworzenie materiałów edukacyjnych, wykorzystanie ich w odwróconej lekcji oraz w zadaniach edukacyjnych.

Przedmioty:

 1. ✔ Inteligencja emocjonalna – wiedza na jej temat jako wartość progowa w pracy Teoria: rys historyczny, kompetencje psychologiczne (samoświadomość, samoocena, samokontrola), kompetencje prakseologiczne (sumienność, adaptacja, motywacja), kompetencje społeczne (empatia, perswazja, przywództwo, współdziałani), w obrębie paradygmatu psychologicznego i pedagogicznego. Wykorzystanie : praca z dziećmi, młodzieżą, środowiskiem nauczycielskim i rodzicami.
 2. ✔ Inteligencja emocjonalna – umiejętności. Warsztaty : sposoby pracy z emocjami, dekodowanie zachowań emocjonalnych dzieci, młodzieży, środowiska nauczycieli, rodziców Redukcja stresu, treningi uważności wykorzystywane w pracy nauczyciela, dzieci i młodzież
 3. ✔ Kolor i emocje w pracy nauczyciela. Jak wykorzystać moc koloru w pracy z uczniami. Analiza prac. Otoczenie ucznia.  Uczeń z dysfunkcjami a kolor.

Przedmioty:

✔ Coaching – praktyczna strona mocy czyli umiejętność aktywnego słuchania, wartości, ograniczające przekonania, umiejętności osiągania celów i przeszkody w ich osiąganiu. Narzędzia praktyczne wykorzystywane w sesjach coachingowych i w pracy nauczyciela.
✔ Coaching jako metoda wspierania nauczyciela-identyfikacja problemów, wyzwań, celów, motywacji, uaktywnianie potencjału, poprawiane efektywności działania. Proces zmian na drodze rozwoju w kierunku sukcesu osobistego i zawodowego. Praca indywidualna , z grupą, z zespołem.
✔ Coaching – jak poradzić sobie z ciągłym ocenianiem w pracy nauczyciela? Budowanie swoich mocnych stron jako człowieka i w pracy nauczyciela.

Przedmioty:

 1. ✔ Filozofia wschodu vs społeczeństwo zachodnie. Wykłady i zajęcia praktyczne z mnichami chrześcijańskimi, Zen oraz mindfulness.
 2. ✔ Szkoła na różnych kontynentach.
 3. ✔ Psychologia koloru a odmienność kulturowa – różna interpretacja, różne działanie.

Przedmioty:

 1. ✔ Praca dyplomowa – Sztuka wystąpień – wybór tematu wystąpienia.
 2. ✔ Praca dyplomowa – Sztuka wystąpień – przygotowanie stylizacji.
 3. ✔ Praca dyplomowa – Sztuka wystąpień – prezentacja z nagraniem.
 4. ✔ Praca dyplomowa – Sztuka wystąpień – analiza nagrania i ocena.

ORGANIZATOR

Od ponad 19 lat z sukcesami Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum zapewnia studentom kształcenie na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych. Specjalizujemy się w pedagogice, pedagogice specjalnej, integracji sensorycznej, bezpieczeństwie wewnętrznym, informatyce. Misją naszej działalności edukacyjnej jest dostarczenie studentom kompetencji umożliwiających wszechstronny rozwój w zakresie wiedzy ogólnej i podstaw wiedzy specjalistycznej, realizowanej na poziomie obranego kierunku studiów.

WYKŁADOWCY

Bożena Matela
Przedsiębiorca, life coach, coach biznesu, coach kariery zawodowej.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Warnie w Bułgarii – mgr ekonomiize specjalnością ekonomika i organizacja turystyki oraz studium coachingu według międzynarodowych standardów etycznych oraz standardów kształcenia adeptów coachingu International Coach Federation i Polskiej Izby Coachingu.   

Pracowała w departamencie ekonomicznym ministerstwa turystyki oraz w biurach podróży. Kierowała działami eksportu i importu przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego   oraz należących do międzynarodowych korporacji. Była dyrektorem sprzedaży i marketingu, członkiem zarządu  i udziałowcem. Prowadzi własną działalność gospodarczą. Od ponad dziesięciu lat współpracuje z firmami szkoleniowymi i prywatnymi uczelniami. Tworzy i realizuje własne projekty coachingowe dla osób, uprawiających zawody o bardzo ważnej funkcji społecznej: przedsiębiorców, lekarzy i nauczycieli.

Propagatorka ustawicznej edukacji oraz twórczej aktywności osób w wieku 50plus.

Informacje o studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Collegium Balticum Warszawa „Nowa Jakość w Edukacji – Nauczyciel-Dziecko-Rodzic” oraz rekrutacja na stronie:

https://www.cb.szczecin.pl/kierunek-studiow/nowa-jakosc-w-edukacji-dziecko-rodzic-nauczyciel/

Zapraszamy.

Prelegent: Renata Majewska
Renata Majewska
Pedagog, plastyczka, trenerka, coach wizerunku.

Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie Warszawskiej Szkoły Reklamy w Warszawie – Strategia Reklamy i PR. Pedagog z wieloletnim doświadczeniem, plastyczka, trenerka, coach wizerunku.

Specjalistka psychologii koloru w Ośrodku Szkoleń Medialnych RDC. Wykładowczyni w Szkołach Makijażu, Stylizacji, Charakteryzacji i Akademii Kongresu Kobiet.

Od lat wspiera środowisko nauczycieli, inicjatorka autorskich szkoleń z zakresu dress code nauczyciela, marki osobista nauczyciela, psychologii koloru w wystąpieniach publicznych nauczyciela.

Członkini Zarządu Fundacji” Polska Jest Kobietą”, członkini Inicjatywy Feministycznej, Kongresu Kobiet jak również członkini Rady Nadzorczej Fundacji Program Pomocy Pierwsza Praca.

Kieruje się mottem życiowym: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” Jan Paweł II

Radosław Mróz
Dziennikarz radiowy i telewizyjny, prezenter, wykładowca.

Prezenter TVN24 – prowadzi programy ,,Wstajesz i Wiesz”, ,,Fakty po południu”, ,,Fakty w południe”, ,,Dzień na żywo” oraz  wydania specjalne (m.in. wieczór wyborczy ,,Czas Decyzji”.)

W mediach od 2001 roku.

Przez 7 lat związany z radiową Trójką , gdzie przygotowywał i prezentował serwisy informacyjne. Wcześniej pracował m.im. w  telewizji publicznej. Prowadził również „Flesz muzyczny” w Onet.tv

Wykładowca na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji SWPS.

Prywatnie interesuje się socjologią, psychologią i enologią. Jest morsem. 

Informacje o studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Collegium Balticum Warszawa „Nowa Jakość w Edukacji – Nauczyciel-Dziecko-Rodzic” oraz rekrutacja na stronie:

https://www.cb.szczecin.pl/kierunek-studiow/nowa-jakosc-w-edukacji-dziecko-rodzic-nauczyciel/

Zapraszamy.

Aleksandra Bukowska
Certyfikowana trenerka (International Trainers and Facilitators Federation)

Moją misją jest słuchanie – dzięki niemu pomagam liderom i zespołom w sprawnym funkcjonowaniu.
Jestem certyfikowaną trenerką (International Trainers and Facilitators Federation) , facylitatorką (Szkoła Facylitatorów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego) , specjalistką zarządzania zmianą i optymalizacji procesów (doświadczenie jako project leader w międzynarodowej korporacji). Z wykształcenia jestem filologiem germańskim (Uniwersytet Łódzki, Ludwig-Maximilian Universitaet Muenchen), mam ukończone studia podyplomowe z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi (Wydział Zarządzania UŁ) oraz Public Relations (London School of PR).
Specjalizuję się w prowadzeniu sesji facylitowanych z zakresu usprawniania komunikacji, rozwiązywania konfliktów, budowania zespołu, rozwiązywania problemów, definiowania strategii, podejmowania decyzji, organizacji projektu i poszukiwania twórczych rozwiązań. Szkolę w tematyce komunikacji interpersonalnej, podejmowania decyzji, rozwiązywania konfliktów i zarządzania zespołem. Mam na swoim koncie ok. 1500 godzin przepracowanych z grupami managerskimi średniego i wysokiego szczebla, specjalistów oraz pracowników operacyjnych w ramach spotkań facylitacyjnych, szkoleń i realizacji projektów.


Informacje o studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Collegium Balticum Warszawa „Nowa Jakość w Edukacji – Nauczyciel-Dziecko-Rodzic” oraz rekrutacja na stronie:

https://www.cb.szczecin.pl/kierunek-studiow/nowa-jakosc-w-edukacji-dziecko-rodzic-nauczyciel/

Renata Wrona
Dyplomowana Trenerka rozwoju osobistego i biznesu.

– Dyplomowana – Trenerka rozwoju osobistego i biznesu.
– Certyfikowana Life & Business Coach ICF.
– Certyfikowana konsultantka MaxieDISC.
– Wykładowczyni akademicka, Mentorka.

Autorka książek rozwojowych z zakresu sukcesu, rozwoju i relacji w życiu kobiety:

– „Marka kobiety w biznesie. Etykieta i wizerunek”
– „Szczęśliwa kobieta – rozwój, kariera, miłość”

Dyplomowana Specjalistka ds. Marketingu; Dyplomowana Specjalistka Public Relations; Specjalistka ds. wystąpień publicznych i budowania marki.

Prowadzi szkolenia z doskonalenia kompetencji osobistych, interpersonalnych i menedżerskich takich jak: savoir vivre w biznesie, autoprezentacja, wystąpienia publiczne, public relations, etykieta, kreowanie wizerunku firmy i produktu/usługi, budowanie marki osobistej, komunikacja interpersonalna, work life balance,

Managerka z 20 letnim doświadczeniem. Posiada wieloletnie korporacyjne doświadczenie w Public Relations i Marketingu, w budowania wizerunku firmy i marki osobistej.

Na swojej zawodowej drodze obejmowała wiele stanowisk: Marketing Managera, Managera Komunikacji Marketingowej i Managera Public Relations oraz Właścicielki Agencji Public Relations i Firmy szkoleniowej.

Jej misją zawodową i życiową jest towarzyszenie ludziom w ich rozwoju, odnajdywaniu szczęścia w życiu prywatnym i sukcesów w życiu zawodowym. wspieraniu przywództwa w biznesie i edukacji.

Prywatnie jest wegetarianką, miłośniczką natury, podróży i literatury.
Informacje o studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Collegium Balticum Warszawa „Nowa Jakość w Edukacji – Nauczyciel-Dziecko-Rodzic” oraz rekrutacja na stronie:

https://www.cb.szczecin.pl/kierunek-studiow/nowa-jakosc-w-edukacji-dziecko-rodzic-nauczyciel/

Aleksandra Chmielewska
Doktorantka nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Doktorantka nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada również dwa tytuły magistra ekonomii (oba summa cum laude), ukończony I stopień pedagogiki specjalnej, specjalność Arte-terapia a także studia podyplomowe z Marketingu Internetowego w SGH.
Autorka licznych artykułów naukowych w zakresie marki, reklamy i mediów elektronicznych.
Wykładowca akademicki, prowadzi zajęcia ze strategii marki i pozycjonowania marki i produktu na studiach podyplomowych w SGH.
Od wielu lat jest pracuje w firmach z wykorzystaniem nowych mediów, technologiami produkcji, emisji i IT. Od 2008 do 2016 związana z TVP SA.
Wieloletni koordynator współpracy pomiędzy TVP a Iab Polska.
Obecnie zajmuje się projektami w obszarze badań TV, IT, Internetu, video i handlu.

Informacje o studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Collegium Balticum Warszawa „Nowa Jakość w Edukacji – Nauczyciel-Dziecko-Rodzic” oraz rekrutacja na stronie:

https://www.cb.szczecin.pl/kierunek-studiow/nowa-jakosc-w-edukacji-dziecko-rodzic-nauczyciel/

Zapraszamy.

Jagoda Bloch
Trenerka medialna w zakresie wystąpień publicznych, techniki mowy oraz konsultacji logopedycznych oraz mówienia do mikrofonu (w telewizji i radiu).

Doktor habilitowana nauk społecznych. Trenerka medialna w zakresie wystąpień publicznych, techniki mowy oraz konsultacji logopedycznych oraz mówienia do mikrofonu (w telewizji i radiu).
Autorka książki „Bez komentarza czyli jak unikać odpowiedzi na pytania dziennikarzy”.
Członek zespołu Języka w Mediach Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk.

Informacje o studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Collegium Balticum Warszawa „Nowa Jakość w Edukacji – Nauczyciel-Dziecko-Rodzic” oraz rekrutacja na stronie:

https://www.cb.szczecin.pl/kierunek-studiow/nowa-jakosc-w-edukacji-dziecko-rodzic-nauczyciel/

Zapraszamy.

Daniel Zarzycki
Pedagog (absolwent Uniwersytetu Łódzkiego wydziału nauk o wychowaniu) oraz dziennikarz.

Z wykształcenia Pedagog (absolwent Uniwersytetu Łódzkiego wydziału nauk o wychowaniu) oraz dziennikarz.
Ukończył również warszawską Wyższą Szkołę Teologiczno Społeczną na dwóch kierunkach:
Przywództwo Chrześcijańskie oraz Poradnictwo i Terapię Osób Uzależnionych. Dodatkowo jest absolwentem Szkoły Coachingu CoachWise – Coaching Equiped (w akredytacji ICF poziom ACC) oraz szkoły Meritum (akredytacji ICF poziom PCC).
Pasjonuje się niedyrektywnym wsparciem wychowawczym i edukacyjnym dla dzieci i dorosłych w zakresie kształtowania osobowości, rozwoju osobistego jak i samego procesu uczenia się.
Zawodowo pełnił funkcję Dyrektora Handlowego w wielu organizacjach biznesowych jak również w strukturach korporacyjnych. Obecnie zajmuje się szkoleniami miękkimi min. z obszaru inteligencji emocjonalnej.
Jako coach specjalizuje się w life coachingu
i work life balance.
Jego misją zawodową i życiową jest towarzyszenie ludziom w odnajdywaniu dominujących ról, wspieraniu przywództwa w biznesie i edukacji.

Informacje o studiach podyplomowych Wyższej Szkoły Collegium Balticum Warszawa „Nowa Jakość w Edukacji – Nauczyciel-Dziecko-Rodzic” oraz rekrutacja na stronie:

https://www.cb.szczecin.pl/kierunek-studiow/nowa-jakosc-w-edukacji-dziecko-rodzic-nauczyciel/

Zapraszamy.

PARTNER INSTYTUCJONALNY

siedlce

hARMONOGRAM zJAZDÓW

 • SEMESTR ZIMOWY

  19-20.10.2019
 • 16-17.11.2019
 • 07-08.12.2019
 • 11-12.01.2020
 • 01-02.02.2020

 •  

 • SEMESTR LETNI

 • 14-15.03.2020
 • 28-29.03.2020
 • 25-26.04.2020
 • 16-17.05.2020
 • 06-07.06.2020

 •  

CENNIK

2500 za semestr / liczba semestrów - 2
 • ✔ Na naszej Uczelni opłaty za czesne można uiszczać w systemie ratalnym - miesięcznym lub semestralnym. System ten nie jest oprocentowany. Stałe czesne i zero ukrytych kosztów.
hit !!!

DOJAZD

ZAPISY I KONTAKT

NOCLEGI I PUNKTY GASTRO

 PUNKTY GASTRO dostępne w weekend

Restauracja w obiekcie M.K.S. Agrykola !!!
Obiad – zupa + drugie danie za 20 zł.

Restauracja „Return” Ul. Łazienkowska 1, 00-449 !!
Na hasło 10% zniżki
http://www.returncafe.pl/

Pizzeria „Da Gusto”, Ul. Przemysłowa 31/33, 00-001 Warszawa !
Na hasło 10% zniżki

BAZA NOCLEGOWA

Hotel w obiekcie M.K.S. Agrykola
✔ Pokój 1 os. 120 zł
✔ Pokój 2 os. 180 zł
✔ Pokój 3 os.   75 zł

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Adres zajęć:

Sale wykładowe WCSM Agrykola,
ul. Myśliwiecka 9
00-459 Warszawa

 

Magdalena Woszczyńska
Koordynator Studiów Podyplomowych Szczecin

phone: + 48 91 48 38 167
mobile: + 48 607 610 065
e-mail: m.woszczynska@cb.szczecin.pl

Renata Majewska
Koordynator Studiów Podyplomowych Warszawa

mobile: + 48 604 512 383
e-mail: r.majewska@cb.szczecin.pl
website: www.cb.szczecin.pl

Paweł Bobrowski
Koordynator Studiów Podyplomowych Warszawa

mobile: + 48 601 216 627
e-mail: p.bobrowski@cb.szczecin.pl
website: www.cb.szczecin.pl

Copyright 2019 © All rights Reserved. Design by Collegium Balticum