KONFERENCJA UPOWSZECHNIAJĄCA

PROJEKT SEPAL - 2021

OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY
MOCNE I SŁABE STRONY, SZANSE I ZAGROŻENIA

26 LISTOPADA 2021 - godz. 10:00-13:30

Dni
Godzin
Minut
Sekund

O WYDARZENIU

Podczas wydarzenia poruszymy tematy związane z integracją osób młodych na rynku pracy zwłaszcza z grup wrażliwych tj.: osoby niepełnosprawne, Romowie, migranci, osoby o niskich kwalifikacjach i rezygnujące ze szkoły.

Po panelu prelekcji odbędzie się debata z udziałem ekspertów, podczas której omówimy zagadnienie zatrudnienia osób młodych definiowanych jako grupa NEET. Pragniemy pokazać jak z różnych perspektyw instytucjonalnych wygląda sytuacja osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym na rynku pracy. Jakie są dostępne formy i możliwości zatrudnienia oraz pogłębiania umiejętności i kompetencji tej grupy. Na samym końcu chcielibyśmy skupić się na współczesnym obrazie NEET w Polsce.

sepal

PODCZAS KONFERENCJI

 Zdobędziesz informacje na temat sytuacji na współczesnym rynku pracy, osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

  • ↗ Poznasz sposoby przeciwdziałania marginalizacji osób z grup wrażliwych.

  • ↗ Dowiesz się w jaki sposób zmieniać postawę młodzieży aby odpowiadała na wyzwania współczesnego rynku pracy.

  • ↗ Zgłębisz wiedzę w zakresie zjawiska NEET w Europie i Polsce oraz podejmowanych działań mających na celu zmniejszenie negatywnych skutków omawianego zagadnienia.

  • ↗ Weźmiesz udział w debacie ekspertów, którzy odpowiedzą na najbardziej nurtujące pytania z zakresu zatrudnienia osób młodych znajdujących się w trudnym położeniu ekonomicznym.

4

PROGRAM

26.11.2021

EKSPERCI/PRELEGENCI

Marta Giezek
dr Marta Giezek
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Szczecinie

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Medycyny Społecznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, Wykładowca w Szkole Wyższej Collegium Balticum, Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, Mediator sądowy w Stowarzyszeniu SOS dla Rodziny.  Zainteresowania badawcze: Polityka społeczna wobec osób starszych, starości i starzenia się ludności,  lokalna polityka społeczna, problemy i kwestie społeczne zwłaszcza w obszarze przemocy, niepełnosprawności, bezdomności i uzależnień. Autorka 

i współautorka 24  publikacji naukowych. Specjalizuje się w tematyce bio-psycho-społecznych aspektów starzenia się człowieka, aktywizacji seniorów, opieki 

i pielęgnacji nad osobą zależną oraz zagadnieniach dotyczących przemocy osób starszych.  Nadzorowała realizację projektu mającego na celu podniesienie standardu usług opiekuńczych dla osób starszych w miejscu zamieszkania. Utworzyła pierwszy w województwie zachodniopomorskim dzienny dom SENIOR WIGOR.  Jest inicjatorką systemu mieszkalnictwa chronionego dla osób starszych w Szczecinie. Uczestniczka licznych projektów dotyczących realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia
i polityki społecznej.

Monika Skrzetuska
Fundacja Tulipan

prezes Fundacji TULIPAN oraz Ośrodka i Punktu Pomocy Postpenitencjarnej TULIPAN w Szczecinie, ekspert ds. pomocy penitencjarnej 

i postpenitencjarnej. Kryminolog (specjalizacja: penitencjarno – kuratorska), pedagog, specjalista ds. resocjalizacji i profilaktyki uzależnień, socjolog (doradca psychospołeczny). Uczestniczka szeregu szkoleń 

i sympozjów dotyczących pracy
z osobami niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi marginalizacją. Członek Prezydium Terenowej Rady ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym Okręgu Szczecińskiego. Ekspert w działaniach międzynarodowych na uczelniach wyższych z zakresu resocjalizacji, terapii, pomocy penitencjarnej i postpenitencjarnej. Wykładowca Akademicki, Trener/Szkoleniowiec. Autor innowacyjnych publikacji, programów, działań z zakresu resocjalizacji, readaptacji społecznej i profilaktyki uzależnień. Organizator działań podejmowanych w toku prowadzonej działalności. Zachodniopomorski Lider Ekonomii Społecznej. W Fundacji zajmuje prowadzeniem Ośrodka i Punktu Pomocy Postpenitencjarnej w Szczecinie
i nadzorowaniem pracy związanej z działalnością fundacji, a przede wszystkim pomocą skazanym/byłym skazanym i ich rodzinom w codziennym funkcjonowaniu i rozwiązywaniu problemów, z którymi się zmagają. Prowadzi oddziaływania indywidualne i grupowe na na wolności i na terenie m.in zachodniopomorskich jednostek penitencjarnych.

Beata Mintus
SSW Collegium Balticum

Koordynator do spraw projektów międzynarodowych w SSW  Collegium Balticum gdzie zajmuje się zarządzaniem projektami z komponentem międzynarodowym w szczególności w ramach Akcji 2 programu Erasmus+ oraz innych europejskich programów edukacyjnych (Fundusze Norweskie, Europa dla obywateli, etc). Od 4 lat pracuje przy realizacji, koordynacji oraz wdrażaniu edukacyjnych inicjatyw międzynarodowych. Doświadczona w networkingu i negocjacjach międzynarodowych.  Ukończyła europeistykę, stosunki międzynarodowe oraz politologię. Prowadzi badania naukowe na temat rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i Europie. Jest zwolenniczką propagowania kreatywnego i innowacyjnego podejścia w dydaktyce w szkołach i na uczelniach wyższych.  Od lat oddana kulturze regionu, a zwłaszcza jego teatralnej części.

Daniel Harasym
Fundacja ZASTOPUJ

przedsiębiorca oraz założyciel Fundacji Zastopuj, która zajmuje się przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu. Instytucja prowadzi warsztaty w szkołach i innych placówkach z zakresu profilaktyki, a także spotkania dla osadzonych o charakterze wspierająco – terapeutycznym. Fundacja koordynuje działania dwóch schronisk dla osób w trudnej sytuacji życiowej Dom Ojca I oraz Dom Ojca II, w których podopieczni zmagają się z wyjściem ze strefy zagrożenia wykluczeniem społecznym otrzymując całodobową opiekę oraz różne formy aktywizacji społecznej i zawodowej. Prywatnie ojciec dwóch synów.

Pola Rechinbach-Piotrowicz
Pola Rechinbach-Piotrowicz
Centrum Doradczo-Szkoleniowe PRP

pedagog (o specjalizacji: pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna oraz doradztwo zawodowe i personalne) z wieloletnim doświadczeniem na rynku pracy. Zajmuje się  doradztwem grupowym i indywidualnym osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Sama o sobie mówi, że zajmuje się pośrednictwem pracy, aktywizacją zawodową oraz przywróceniem nadziei w siebie i swoją wartość. Centrum szkoleniowo-doradcze, które prowadzi wspiera m.in. osoby nieaktywne zawodowo, osoby nieuczące się, skazanych i osoby niedostosowane, prowadząc je na nową oraz lepszą ścieżkę życia. Przez lata współpracowała także z młodymi ludźmi, którzy stoją przed wyborem własnej ścieżki zawodowej. Zebrane doświadczenie w Młodzieżowym Centrum Kariery OHP w Szczecinie, Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodkach Socjoterapeutycznych czy Schroniskach dla Nieletnich zmotywowało ją do dalszego działania i wspierania jeszcze większej grupy osób, niezależnie od wieku i przeszłości.

Szymon Grzegorczyk
Szymon Grzegorczyk
Centrum Integracji Społecznej

kierownik Centrum Integracji Społecznej
i współzałożyciel Fundacji Zastopuj, która zajmuje się przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu. Instytucja prowadzi warsztaty w szkołach i innych placówkach z zakresu profilaktyki, a także spotkania dla osadzonych o charakterze wspierająco – terapeutycznym. Fundacja koordynuje działania dwóch schronisk dla osób w trudnej sytuacji życiowej Dom Ojca I oraz Dom Ojca II, w których podopieczni zmagają się z wyjściem ze strefy zagrożenia wykluczeniem społecznym otrzymując całodobową opiekę oraz różne formy aktywizacji społecznej i zawodowej.

Andrzej Przewoda
Andrzej Przewoda
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie

ur. 1971 r.; ukończył politologię na Uniwersytecie Szczecińskim.
Po raz pierwszy związał się z służbami zatrudnienia w 1999 r. obejmując z ramienia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie funkcję kierownika Biura Karier, współtworzonego wraz z Uniwersytetem Szczecińskim oraz Stowarzyszeniem Absolwentów US. Od 2007 r. pełni funkcję Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. Ekspert do spraw rynku pracy, przedsiębiorczości i funduszy unijnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, członek komitetów monitorujących programów Kapitał Ludzki, Wiedza Edukacja, Rozwój, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Piotr Wolny
dr Piotr Wolny
Dyrektor Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie

Doktor nauk społecznych Uniwersytetu Szczecińskiego – specjalność zarządzanie i rozliczanie projektów, ekonomia; Studia podyplomowe – Uniwersytet Szczeciński – Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług – „Zarządzanie projektami”;

Ekspert w zespole nauk społecznych w zakresie nauk ekonomicznych Polskiej Komisji Akredytacyjnej w Warszawie; Wykładowca PWSZ w Pile, WSB w Toruniu, WSG w Bydgoszczy;

Dyrektor Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie; Dyrektor Izby Gospodarczej w Pile; Inspektor w Wydziale Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego; Specjalista ds. funduszy europejskich na Uniwersytecie Szczecińskim; Inspektor w Wydziale Nadzoru i Kontroli Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ponad 12 lat doświadczenia w pozyskiwaniu, realizacji, koordynowaniu, rozliczaniu i kontroli projektów UE.

ORGANIZATORZY

CHCĘ WZIĄĆ UDZIAŁ

O PROJEKCIE SEPAL

Projekt SEPAL (nr umowy 2017-1-058) realizowany był w konsorcjum międzynarodowym z instytucjami z Rumunii, Grecji, Hiszpanii, Litwy i Polski w ramach Funduszy Norweskich i EOG. Celem projektu była pomoc młodym osobom z grupy NEET (osoby w wieku 24-29 lat, które nie są zatrudnione, nie uczą się i nie szkolą) w zdobyciu i utrzymaniu płatnego zatrudnienia na rynku pracy. Projekt SEPAL opierał się na strategii „umieścić − przeszkolić − utrzymać”. Przenosił punkt ciężkości na realne wsparcie od momentu poszukiwania i rozpoczęcia pracy oraz na integrację młodych osób na rynku pracy zwłaszcza z grup wrażliwych jak: osoby niepełnosprawne, Romowie, migranci, osoby o niskich kwalifikacjach i rezygnujące ze szkoły. Priorytetowym założeniem projektu było bezpośrednie wsparcie opiekuna zawodowego (WISE EXPERT) – wsparcie dla pracownika, pracodawcy, współpracowników oraz osób z otoczenia pracownika. Pomoc w przeprowadzeniu szkolenia dla nowego pracownika oraz w dostosowaniu obowiązujących w firmie procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnością bądź osób wykluczonych. Więcej informacji o projekcie SEPAL znajdą Państwo na stronie internetowej: www.projectsepal.com

Beata Mintus

Koordynator Projektów Międzynarodowych

mobile: tel. 91 40 30 744
e-mail: b.mintus@cb.szczecin.pl

Copyright 2019 © All rights Reserved. Design by Collegium Balticum
Skip to content