Opis kierunku

Obecnie obserwuje się stały wzrost znaczenia problematy­ki zarządzania kryzysowego. Wynika to z faktu, że współczesny świat coraz częściej doświadcza – oprócz „tradycyjnych” sytuacji kryzysowych wywołanych np. powodzią, wielkimi pożarami, trzęsieniami ziemi -nowych zagrożeń będących negatywnymi skutkami rozwoju cywilizacyjnego takimi jak awarie techniczne, zakłócenia w funkcjonowaniu systemów informatycznych czy energetycznych. Specjaliści zarządzania kryzysowe­go są w związku z tym poszukiwanymi pracownikami, a ich obszar działania, wymagający zarządzania pod presją czasu, w stanie ryzyka i w sytuacji niewystarczającej ilości informacji, jest szczególnie cenny dla bezpieczeństwa stref lokalnych, jak i całego państwa.

Potrzeba kształcenia na kierunku „zarządzanie kryzysowe” wynika również z faktu wprowadzenia w 2007 r. nowych przepisów w ustawodawstwie polskim dotyczących zarządzania kryzysowego. Na ich podstawie utworzono Rządowe Centrum Bezpieczeństwa podlega­jące premierowi, na szczeblu samorządowym zaś woje­wódzkie, powiatowe i gminne zespoły zarządzania kryzysowego.

Kompetencje i umiejętności

  • potrafi zapobiegać sytuacjom kryzysowym,
  • przejmuje nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań,
  • potrafi usuwać skutki sytuacji kryzysowych,
  • posiada kompetencje umożliwiające odtwarzanie zasobów i infrastruktury krytycznej.

Kwalifikacje zawodowe

Celem nauczania jest przygotowanie wysoko wykwalifi­kowanych specjalistów do pracy w służbach rządowych oraz samorządowych na stanowiskach związanych z kierowaniem zespołami ludzkimi w sytuacjach kryzy­sowych, klęsk żywiołowych i zagrożenia państwa, jak i centrach zarządzania kryzysowego funkcjonujących przy wojewodach, starostach, wójtach, burmistrzach oraz prezydentach miast.

Specjalności do wyboru