Opis kierunku

Celem studiów jest uzupełnienie i poszerzenie wiedzy teoretycznej i metodologicznej w zakresie wiedzy o społeczeństwie obywatelskim, demokracji partycypacyjnej, instytucjach i organizacjach politycznych oraz przygotowanie do prowadzenia zajęć z zakresu edukacji europejskiej. W trakcie realizowanego programu kształcenia słuchacze poruszać się w będą w obrębie nauk politycznych, historycznych oraz społecznych. Posiądą umiejętności analizy problemów politycznych i oceny aktualnej sytuacji Polski i świata, przy wykorzystaniu wielu źródeł informacji, w tym Internetu, co ułatwi im komunikację na płaszczyźnie nauczyciel – uczeń.

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych – nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pragnących zdobyć kwalifikacje do nauczania drugiego przedmiotu „Wiedza o społeczeństwie” oraz politologów, historyków oraz dla wszystkich osób zainteresowanych uzupełnianiem wiedzy politologicznej (pracowników wydziałów obywatelskich urzędów samorządowych, instytucji i organizacji pozarządowych, dziennikarzy).

Zarys tematyczny

  • społeczeństwo obywatelskie w dobie globalizacji, prawa człowieka i ich ochrona,
  • współczesna myśl polityczna i problemy współczesnego świata,
  • podstawy prawa konstytucyjnego,
  • system polityczny RP, samorząd terytorialny i polityka lokalna,
  • międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze,
  • teoria polityki i marketing polityczny,
  • ochrona własności intelektualnej.

Specjalności do wyboru