Opis kierunku

Słuchacze otrzymają podstawowy zakres wiedzy dydaktycznej oraz nabędą kompetencje do prowadzenia programów edukacyjnych związanych ze sztuką i kulturą, kursów, bloków tematycznych, zajęć profilowanych typu: kultura regionalna, ścieżki edukacyjne. Będą także przygotowani do pracy w placówkach kultury (gminne i miejskie ośrodki kultury).

Adresaci studiów

Studia podyplomowe skierowane do nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne i zainteresowanych zdobyciem kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć w zakresie wiedzy o kulturze.