Opis kierunku

Studia umożliwiają zdobycie niezbędnych kompetencji w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczo-wychowawczych i rewalidacyjnych wobec uczniów z niepełnosprawnością wzrokową, a tym samym absolwenci tych studiów uzyskują uprawnienia do zajmowania stanowiska nauczyciela i wychowawcy w przedszkolach i szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz w innych placówkach o charakterze specjalnym i diagnostycznym, a także w placówkach kształcenia integracyjnego jako nauczyciel wspomagający i placówkach ogólnodostępnych (w tym w poradniach specjalistycznych) jako pedagog specjalny. Nadają także uprawnienia do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówkach specjalnych i integracyjnych.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe adresowane do absolwentów studiów pedagogicznych I i II stopnia, którzy pragną uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością, a w szczególności z dysfunkcją wzroku; w tym słabowidzących i niewidomych.