STUDIA PODYPLOMOWE W SZCZECINIE

Jako aktywny uczestnik procesu kształcenia kadr zarządzających przedsiębiorstw z naszego Regionu, dostrzegamy, że zmieniająca się rzeczywistość stawia przed sektorem prywatnym i publicznym nowe wyzwanie. Jest nim zapewnienie bezpieczeństwa działania w warunkach zwiększonego ryzyka operacyjnego i biznesowego. Efektem powyższego jest pojawienie się zapotrzebowania na nowy rodzaj specjalistów, zdolnych do przygotowania organizacji na wdrożenie polityki zarządzania bezpieczeństwem operacyjnym oraz jej późniejszej realizacji.

Safety Management System

Celem systemu zarządzania bezpieczeństwem jest zapewnienie stabilności operacyjnej i finansowej przedsiębiorstwa oraz budowa korzystnego wizerunku biznesowego. Dla organizacji generuje to korzyści w zakresie:

 • Minimalizacji ryzyka zakłóceń w działalności operacyjnej.
 • Skuteczniejszego monitorowania realizowanych zadań eksploatacyjnych.
 • Szerokiego i skutecznego monitorowania potencjalnych zagrożeń i wypracowania mechanizmów ich minimalizacji dla prowadzonej przez organizację działalności.
 • Wzrostu świadomości personelu.
 • Udoskonalenia i poprawy czytelności procedur.
 • Minimalizacji kosztów i poziomu ryzyka operacyjnego.
 • Redukcji ryzyka ubezpieczeniowego.

System zarządzania bezpieczeństwem odchodzi od dominującego dotąd postrzegania terminu bezpieczeństwo, jako związanego wyłącznie z pojęciem „ochrony”, kładąc równoprawny nacisk na zapewnienie ciągłości i stabilności działania przedsiębiorstwa oraz minimalizację zagrożeń w sytuacjach kryzysowych dla przedsiębiorstwa. Jego istotą jest integracja wszystkich aspektów bezpieczeństwa, szczególnie tzw. bezpieczeństwa operacyjno-technologicznego, i wprowadzenie procedur monitorowania, oceny oraz czynnego kształtowania ryzyka. Dzięki temu możliwa jest minimalizacja zagrożeń do poziomu akceptowalnego finansowo, ekonomicznie i eksploatacyjnie.

Adresaci studiów

Urzędnicy administracji publicznej, kadra zarządzająca i pracownicy liniowi lotnisk, transportu kolejowego, drogowego, morskiego, śródlądowego, centrów logistycznych, sektora wodno-ściekowego, sektora energetyki, wykładowcy uczelni wyższych branżowych, nauczyciele, pracownicy służb mundurowych i cywilnych.

Zarys merytoryczny

Absolwenci prezentowanych studiów podyplomowych zostaną wyposażeni w wiedzę pozwalającą na:

 • Skuteczne zidentyfikowanie i ocenę ryzyk operacyjnych organizacji.
 • Przeprowadzenie diagnozy kompetencji w przedsiębiorstwie pod kątem wdrożenia i funkcjonowania SMS.
 • Wykorzystanie elementów już wdrożonych systemów zarządzania w procesie tworzenia i wdrażania budowanego pod konkretne potrzeby systemu zarządzania bezpieczeństwem.
 • Dobór właściwej lokalizacji w strukturze firmy dla komórki odpowiedzialnej za bezpieczeństwo.
 • Dobór właściwego modelu systemu zarządzania bezpieczeństwem.
 • Zdefiniowanie celów i wskaźników systemu zarządzania bezpieczeństwem i wdrożenie ich w praktyce do systemu zarządzania i nadzoru nad działaniem organizacji.

Ponadto w ramach programu zajęć wykształcone i rozwinięte zostaną następujące pożądane na rynku pracy unikalne kompetencje:

 • Umiejętności kształtowania strumienia informacji o potencjalnych zagrożeniach i proponowanych metodach ich neutralizacji stosownie do szczebla decyzyjnego , do którego jest on kierowany
 • Znajomość i umiejętność praktycznego stosowania zasad budowy świadomości personelu w zakresie kompleksowej polityki minimalizacji zagrożeń
 • Zasad budowania w firmie efektywnej polityki szkoleniowej z zakresu SMS i zagadnień z tą tematyką powiązanych.
 • Zasad wewnętrznego systemu informowania o dostrzeżonych zagrożeniach oraz mechanizmów ochrony źródeł tych informacji w ramach opcji „Just culture”.