Opis kierunku

Studia umożliwiają uzyskanie niezbędnych kompetencji do realizacji zadań edukacyjnych oraz opiekuńczo-wychowawczych i rewalidacyjnych wobec dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością słuchową, a tym samym do zajmowania stanowiska nauczyciela w przedszkolach specjalnych i szkołach specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz innych instytucjach o charakterze specjalnym, jak również w poradnictwie i placówkach kształcenia integracyjnego w roli nauczyciela wspomagającego. Studia dają możliwość zatrudnienia także w placówkach ogólnodostępnych w roli pedagoga specjalnego. Nadają kwalifikacje do prowadzenia zajęć rewalidacyjno-wychowawczych w placówkach specjalnych i integracyjnych.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe skierowane do absolwentów studiów pedagogicznych I oraz II stopnia zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełno sprawnościami, a w szczególności z dysfunkcją słuchu, tj. słabosłyszącymi i niesłyszącymi.