Opis kierunku

Studenci przede wszystkim poznają prawne podstawy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, metody pracy z wybranym problemem, psychopatologię niedostosowania społecznego, profilaktykę uzależnień, diagnozowanie zaburzeń emocjonalnych i zaburzeń zachowania oraz planowanie pracy socjoterapeutycznej, a także odbywają praktykę pedagogiczną. Studia umożliwiają nabycie umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych dotyczących udzielania pomocy osobom w ich funkcjonowaniu społecznym oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych z rodzicami i osobami niedostosowanymi społecznie (Rozporządzenie Ministra w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, z 12 marca 2009 r. i zm. par.15 i 16).

Adresaci studiów

Studia podyplomowe skierowane do pracowników ośrodków terapeutycznych, resocjalizacyjnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz pedagogów szkolnych chcących zdobyć dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania lub odczuwających potrzebę doskonalenia własnego stylu pomagania, sprawnego posługiwania się technikami z zakresu terapii behawioralnej i poznawczej.