Opis kierunku

Celem studiów jest zdobycie przez słuchacza umiejętności posługiwania się ogólną wiedzą z zakresu nauk społecznych oraz podstawową wiedzą ekonomiczną. Absolwent jest przygotowany do pracy urzędniczej w różnych rodzajach administracji publicznej, rządowej, samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach gospodarczych, społecznych, instytucjach i organizacjach międzynarodowych. Podstawą do tego jest wiedza ogólna dotycząca zasad organizacji i funkcjonowania szeroko pojętej administracji publicznej oraz jej otoczenia instytucjonalnego. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Jest także przygotowany do samodzielnego podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce.

Adresaci studiów

Studia kierowane są do osób posiadających wykształcenie wyższe, które chcą podjąć pracę urzędniczą w administracji publicznej, rządowej, samorządowej, organach partii politycznych, organizacjach

Zakres tematyczny

  • strój samorządu terytorialnego RP,
  • konstytucyjne podstawy ustroju RP,
  • prawno-cywilne i finansowe podstawy funkcjonowania samorządu terytorialnego,
  • instytucje Unii Europejskiej,
  • prawo pracy pracowników samorządu terytorialnego,
  • mienie komunalne, gospodarka komunalna i przekształcenia własnościowe w samorządzie terytorialnym,
  • geografia gospodarcza i zagadnienia rozwoju regionalnego,
  • współpraca samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w sferze polityki społecznej,
  • zasady dobrego zachowania w stosunkach służbowych,
  • marketing terytorialny i promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Specjalności do wyboru