Opis kierunku

Specjalizacja wyposaża przyszłego pedagoga w określone kompetencje i przygotowuje do trudnej pracy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia i sądownictwie. Podstawowym celem kształcenia na tej specjalności jest nabycie przez studentów kompetencji do pełnienia roli zawodowej pedagoga-specjalisty do spraw resocjalizacji w różnorodnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, jak i również nabycie odpowiedniej wiedzy umożliwiającej zrozumienie społeczno- kulturowego kontekstu wychowania resocjalizującego i profilaktycznego, oraz do dokonywania diagnozowania zagrożeń środowiskowych, opracowywania programów, organizowania i realizowania programów profilaktycznych.

Adresaci studiów

Specjalizacja kierowana jest do absolwentów studiów wyższych zawodowych lub studiów magisterskich, chcących uzupełnić kwalifikacje o możliwość pracy w placówkach resocjalizacyjnych. Specjalizacja jest skierowana do ludzi otwartych, chcących się realizować w swoim powołaniu, ludzi zdolnych do autorefleksji, odpowiedzialnych, wrażliwych na potrzeby ludzi.

Zarys tematyczny

  • elementy psychologii przestępczości i psychologii klinicznej,
  • psychopatologia rodziny oraz praca z rodziną dysfunkcyjną,
  • prawne podstawy resocjalizacji, metodyka pracy resocjalizacyjnej, negocjacje i mediacje w resocjalizacji,
  • narkomania, alkoholizm.