Opis kierunku

Celem studiów podyplomowych jest nabycie kwalifikacji do pracy w dziedzinie profilaktyki społecznej oraz terapii uzależnień. Absolwent nabywa wiedzę z zakresu psychoprofilaktyki, psychopatologii, diagnozy i terapii uzależnień, w szczególności dotyczącą specyfiki pracy zespołu interdyscyplinarnego. Plan studiów podyplomowych zachęca do udziału w treningu interpersonalnym a także do realizacji praktyki asystenckiej, która dopełnia program.

Adresaci studiów

Adresatami studiów są osoby posiadające wyższe wykształcenie z zakresu psychologii, pedagogiki, resocjalizacji, filozofii, socjologii, teologii bądź nauk o rodzinie, zatrudnione jako nauczyciele, pedagodzy i psycholodzy szkolni, pracownicy punktów konsultacyjnych ds. rozwiązywania problemów uzależnień, pielęgniarki środowiskowe, pracownicy socjalni, kuratorzy rodzinni, pracownicy klubów i świetlic środowiskowych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz poradni zdrowia psychicznego.