Informacje

tryb: stacjonarny niestacjonarny

Płatności

2100 zł semestr studia stacjonarne
1980 zł semestr studia niestacjonarne

OPIS KIERUNKU

Praca socjalna jest jednym z głównych obszarów refleksji i praktyki przedstawicieli wielu dyscyplin naukowych, których celem jest – poprzez organizowanie środowiska życia społeczności lokalnych, grup i jednostek – zapewnienie korzystnych warunków ich życia i rozwoju. Praca socjalna to także specyficzna działalność zawodowa polegająca na wspieraniu zmian społecznych, tworzeniu warunków rozwiązywania problemów i przeciwdziałania marginalizacji społecznej, działalność zaangażowana w kształtowanie środowiska społecznego, co wymaga konstruowania kwalifikacji zawodowych w oparciu o doświadczenie praktyczne uzupełniające proces zdobywania wiedzy. 

Twoja przyszłość

Absolwent kierunku „praca socjalna” jest przygotowany do pracy wszędzie tam, gdzie potrzebna jest pomoc osobom i rodzinom w szczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej oraz klęski żywiołowej lub ekologicznej.

CEL KSZTAŁCENIA

Podstawowym celem kształcenia na studiach pierwszego stopnia na kierunku praca socjalna o profilu praktycznym jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne studentów do profesjonalnego wykonywania zadań pracownika socjalnego. Niewątpliwą zaletą studiów o profilu praktycznym jest stworzenie studentom szansy, by jeszcze w trakcie studiów mogli dać poznać się potencjalnym pracodawcom. Program studiów na tym kierunku jest objęty krajowymi ramami kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego, dzięki czemu uzyskany dyplom jest porównywalny z dyplomami uzyskiwanymi w różnych uczelniach we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Specjalności do wyboru

Asystent Rodziny

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z obszaru pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej oraz pedagogiki resocjalizacyjnej. Podstawowym celem specjalności jest przygotowanie absolwenta do diagnozowania rzeczywistych dysfunkcji w rodzinie oraz ich przyczyn, a także do inicjowania działań na rzecz realizacji programów wspierających ją. Absolwent jest przygotowany do pracy z rodziną zagrożoną dysfunkcjami społecznymi, do pracy z rodzinami zastępczymi i wychowankami rodzin zastępczych. Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy we wszystkich instytucjach pracujących z dzieckiem i z rodziną jak np.: ośrodki pomocy społecznej, centra pomocy rodzinie, centra interwencji kryzysowej, domy pomocy społecznej, domy dziecka, świetlice środowiskowe, ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.

Wsparcie Środowisk Senioralnych

Absolwent tej specjalności będzie posiadał szeroką wiedzę na temat starości jako naturalnej fazy życia każdego człowieka w zakresie prawnym, psychologicznym, socjologicznym, etycznym, jak i medycznym. Będzie dysponował umiejętnościami praktycznymi, które pozwolą mu profesjonalnie zajmować się seniorami. Absolwent specjalności będzie dysponował kompetencjami zawodowymi umożliwiającymi mu podjęcie pracy w szeroko pojętych instytucjach i organizacjach wspierających ludzi w podeszłym wieku. Będą to np.: ośrodki pomocy społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opieki długoterminowej i paliatywnej, centra wolontariatu osób starszych, kluby seniora. Ponadto będzie mógł pracować w środowisku domowym.

Asystent osoby starszej

Absolwent tej specjalności będzie przygotowany do pracy z seniorami. Będzie dysponował wiedzą umożliwiająca rozpoznawanie możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej w społeczeństwie. Będzie dysponował umiejętnością dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i potrzeb osoby starszej oraz udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niedołężności. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do pracy w charakterze opiekuna – pedagoga w wybranych instytucjach pomocy społecznej.