Informacje

Ilość semestrów: 3

Cena

1200 zł za semestr

Opis kierunku

Program studiów podyplomowych umożliwia nabycie kompetencji w zakresie organizacji pomocy społecznej i przygotowuje kadry do kierowania placówkami służb społecznych, szczególnie w zakresie umiejętności oceny potrzeb, diagnozy, planowania interwencji, podejmowania decyzji, określania priorytetów w zarządzaniu zasobami w pomocy społecznej, opracowywania innowacyjnych projektów socjalnych adekwatnych do potrzeb klientów, tworzenia lokalnych strategii i programów rozwiązywania problemów społecznych oraz superwizji i ewaluacji w pomocy społecznej.

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób posiadających wyższe wykształcenie w zakresie pedagogiki, pracy socjalnej, polityki społecznej, psychologii, socjologii lub teologii oraz czynnych pracowników placówek socjalnych.