Informacje

Liczba semestrów: 3

Cena

1450 zł cena za semestr

Opis kierunku

Słuchacze mają możliwość pogłębienia wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu historii kultury i techniki, metod i technik aktywności twórczej: rysunkowej, malarskiej, ceramicznej, graficznej, rzeźbiarskiej, rysunku i dokumentacji technicznej, psychologii widzenia oraz zasad kompozycji i perspektywy, a wbudowane w program studiów elementy technologii informatycznych pozwalają dodatkowo wzbogacić warsztat pracy nauczyciela.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe skierowane do nauczycieli oraz absolwentów innych kierunków z przygotowaniem pedagogicznym, chcących zdobyć uprawnienia zawodowe w zakresie plastyki i techniki, zajęć artystycznych w szkole podstawowej i gimnazjum oraz uprawnienia do prowadzenia zajęć plastycznych w przedszkolach, w domach kultury i w innych ośrodkach edukacji pozaszkolnej.