Informacje

tryb: niestacjonarny

Płatności

330 zł/ m-c studia niestacjonarne

Promocje

Opis kierunku

Wybierz kierunek Pedagogika Specjalna, jeżeli jesteś osobą pomocną i pełną empatii, która wiąże swoją przyszłość zawodową z pracą na rzecz osób niepełnosprawnych lub wykluczonych społecznie, śmiało spełniaj swoje marzenia i studiuj razem z Collegium Balticum.

Zdajemy sobie sprawę ze zróżnicowania wyzwań stojących współcześnie przed pedagogiem specjalnym, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie dwie interesujące specjalności w ramach kierunku Pedagogika Specjalna – edukację i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną i pedagogikę resocjalizacyjną

Niezależnie od tego, którą specjalność pedagogiki specjalnej wybierzesz, te studia to drzwi do satysfakcjonującej realizacji zawodowej w służbie drugiemu człowiekowi.

 

 

Profil kandydata

Cechy: cierpliwość, wrażliwość, tolerancja, empatia, otwartość, taktowność, elastyczność, odporność na stres, kompetentność, akceptacja odmienności, poczucie misji.

Typowe zachowania: darzy ludzi szacunkiem, radzi sobie ze stresem, ma potrzebę ciągłego dokształcania się, jest wrażliwy na krzywdę.

Zainteresowania: niesienie pomocy, psychologia, medycyna, rozwój człowieka, praca z niepełnosprawnymi, wolontariat.

PARTNERZY KIERUNKU

Specjalności do wyboru

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Dla kogo?
Jeśli jesteś wrażliwy na wyjątkowe potrzeby edukacyjno-rehabilitacyjne osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Czego się nauczysz?
Zyskasz podstawową wiedzę i umiejętności o charakterze diagnostycznym i wspomagającym oraz nauczysz się prowadzić zajęcia rehabilitacyjne, rewalidacyjne, terapeutyczne i edukacyjne z osobami z niepełnosprawnością intelektualną od niemowlęctwa po okres starości. Zostaniesz przygotowany do tworzenia indywidualnych programów zajęć diagnostyczno-edukacyjno-terapeutycznych z uwzględnieniem wieku i stopnia niepełnosprawności osoby oraz do kierowania procesem wsparcia dla tych osób. Zdobędziesz też umiejętność współpracy z rodzicami, nauczycielami i innymi specjalistami, udzielania konsultacji i instruktażu rodzinom osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Dodatkowy atut specjalności:
Zyskasz przygotowanie pedagogiczne i kompetencje, które uczynią Cię poszukiwanym specjalistą.

Praca dla absolwenta:

Pedagog specjalny w instytucjach edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych, rehabilitacyjnych, nauczyciel w przedszkolu integracyjnym, nauczyciel w szkole podstawowej specjalnej, terapeuta zajęć rewalidacyjno-wychowawczych z dziećmi i młodzieżą z głębokim stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

Pedagogika resocjalizacyjna

Dla kogo?
To specjalność dla Ciebie, jeżeli chcesz uzyskać kompetencje potrzebne do pracy z dziećmi i młodzieżą sprawiającą trudności wychowawcze oraz osobami z symptomami niedostosowania społecznego, przebywającymi w placówkach profilaktycznych, resocjalizacyjnych, penitencjarnych i readaptacji społecznej.

Czego się nauczysz?
Zdobędziesz wiedzę z zakresu działalności opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej, mechanizmów powstawania dewiacji społecznej, metodyki resocjalizacji oraz innych obszarów strategicznych związanych z tą problematyką. Zyskasz kompetencje potrzebne do diagnozowania środowiska i projektowania działań pomocowych. Nauczysz się identyfikować instytucje realizujące działania opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne. Zostaniesz przygotowany do posługiwa- nia się warsztatem diagnostyczno-terapeutycznym i poradniczym do prognozowania, poszukiwania i organizowania rozwiązań praktycznych w zakresie działalności opiekuńczo-wychowawczej i resocjalizacyjnej. Nauczysz się dostrzegać możliwości wspierania środowisk rodzinnych, otworzysz się na nowe problemy i będziesz wykorzystywać indywidualne i społeczne zasoby rozwojowe.

Dodatkowy atut specjalności:
Student zdobędzie wiedzę z pogranicza nauk prawnych i pedagogicznych, między innymi poznając metodykę pracy kuratora sądowego.

Praca dla absolwenta:

Wychowawca w zakładzie poprawczym, pedagog w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, pedagog w młodzieżowym ośrodku socjoterapeutycznym, wychowawca w schronisku dla nieletnich, kurator społeczny.