Opis kierunku

Studia podyplomowe przygotowują do projektowania działalności uodporniającej oraz chroniącej dzieci i młodzież przed destrukcyjnymi wpływami środowiska oraz prowadzenia pracy profilaktyczno-wychowawczej z dziećmi i młodzieżą w rodzinie, szkole i placówkach opiekuńczo-resocjalizacyjnych oraz środowisku lokalnym. Słuchacze posiadają umiejętności stawiania diagnoz, określania etiologii i mechanizmów zaburzeń w przystosowaniu społecznym, określania prognoz pedagogicznych, tworzenia programów profilaktycznych, terapeutycznych lub resocjalizacyjnych do zastosowania zarówno w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, jak i w środowisku otwartym.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe skierowane są do osób pragnących nabyć kompetencje potrzebne do wykonywania zawodu pedagoga-specjalisty do spraw resocjalizacji w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, resocjalizacyjnych, w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich, poradniach specjalistycznych, służbie zdrowia i sądownictwie.