Informacje

Ilość semestrów: 3

Cena

1100 zł za semestr

Opis kierunku

Celem kształcenia jest przygotowanie do podjęcia profesjonalnych zadań nauczyciela – wychowawcy w pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Absolwent posiada umiejętności do pracy z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, w zakresie wspierania rozwoju psychofizycznego i społecznego, samodzielnego i kreatywnego rozwiązywania problemów praktycznych dotyczących potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.

Kompetencje i umiejętności

  • posiada wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii dziecka w wieku wczesnoszkolnym oraz umiejętności praktyczne w zakresie planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji procesu wychowawczo-dydaktycznego na etapie edukacji wczesnoszkolnej (klasy 0 – III szkoły podstawowej),
  • wykazuje się metodycznym przygotowaniem w zakresie organizowania i prowadzenia zajęć zintegrowanych w obszarach edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, plastycznej, technicznej, ruchowej i medialnej,
  • potrafi w sposób refleksyjny i twórczy posługiwać się metodami, środkami oraz formami procesu kształcenia charakterystycznymi dla edukacji elementarnej,
  • posiada przygotowanie w zakresie diagnozowania potrzeb i organizowania procesu opiekuńczo-wychowawczego,
  • organizuje i doskonali swój warsztat pracy, rozwiązuje problemy i przeciwdziała trudnościom wychowawczo-dydaktycznym, w tym niepowodzeniom szkolnym oraz współpracuje z rodzicami dziecka i instytucjami wspierającymi jego rozwój,
  • jest przygotowany do organizacji i prowadzenia zajęć o charakterze stymulacyjno – korekcyjno -kompensacyjnym z dziećmi.

Kwalifikacje zawodowe

Absolwent przygotowany będzie do pracy na stanowisku nauczyciela w szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych, klasach integracyjnych, domach małego dziecka, szkolnych oddziałach przyszpitalnych, szkołach sanatoryjnych.