Opis kierunku

Studia przygotowują do działalności opiekuńczej, związanej z zaspokajaniem niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych, zapobieganiem powstawaniu trudnych sytuacji życiowych. Absolwent uzyska kwalifikacje do pracy z dziećmi, młodzieżą z deficytami rozwojowymi, jednostkami sprawiającymi trudności wychowawcze oraz wymagającymi specjalistycznej opieki i terapii.

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są dla osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, chcących poszerzyć kwalifikacje o umiejętności niezbędne do pełnienia roli nauczyciela – wychowawcy bądź opiekuna-wychowawcy pozwalające na pracę w charakterze: pedagoga, wychowawcy świetlicy szkolnej a także w charakterze wychowawcy świetlicy środowiskowej, ogniska wychowawczego, domu dziecka, bursy, internatu czy ośrodka szkolno-wychowawczego.

Zarys tematyczny

  • psychospołeczne uwarunkowania rozwoju dzieci i młodzieży,
  • pedagogika opiekuńcza oraz metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej,
  • metodyka pracy z rodziną oraz zagadnienia dotyczące współczesnych problemów wychowawczych,
  • terapia pedagogiczna oraz terapia uzależnień.