Opis kierunku

Studia dają osobom z przygotowaniem pedagogicznym możliwość prowadzenia zajęć szkolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ukończenie studiów daje również kwalifikacje niezbędne do samodzielnej pracy w służbach BHP oraz do prowadzenia szkoleń okresowych. Uczestnicy studiów zapoznają się z podstawowymi zasadami organizacji pracy, prawem pracy oraz kształtowaniem jej warunków zgodne z obowiązującymi w UE przepisami prawnymi. Studia wyposażą absolwenta w pełny zakres umiejętności dwojakiego rodzaju: teoretycznych jak i praktycznych, niezbędnych w wykonywaniu zawodu.

Adresaci studiów

Studia skierowane do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, chcących wykonywać zadania służb BHP we wszystkich rodzajach zakładów pracy i innych jednostkach, w szczególności chcących pełnić funkcje specjalistów, inspektorów i szkoleniowców z zakresu BHP.

Zarys tematyczny

  • zagadnienia dot. ochrony pracy i prawa pracy,
  • człowiek w środowisku pracy oraz organizacja i metodyka pracy inspektora BHP,
  • metodyka nauczania BHP i kultury pracy,
  • profilaktyka ochrony przeciwpożarowej, wypadki przy pracy, ocena i analiza zagrożeń zawodowych.