Opis kierunku Oligofrenopedagogika

Studia z doskonalą i poszerzają kwalifikacje do pracy w szkołach i placówkach kształcenia specjalnego oraz w klasach integracyjnych, do których uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną. Studia umożliwiają uzyskanie wiadomości i umiejętności przygotowujących do diagnozowania, programowania, planowania oraz realizowania działań dydaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych, opiekuńczych z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo.

Adresaci studiów

Studia adresowane do absolwentów studiów wyższych zawodowych oraz studiów magisterskich, którzy uzupełniają przygotowanie do pracy w placówkach dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym.