Opis kierunku

Ochrona osób jest działaniem mającym na celu zapew­nienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej. Natomiast ochrona mienia to działania zapo­biegające przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren ochrony.

Konieczność kształcenia na tym kierunku wynika z faktu, że coraz rzadziej można mówić o bezpiecznym najbliższym otoczeniu, regionie, kraju i świecie. W związku z tym zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu ochrony osób i mienia jest wysokie oraz będzie się zwiększać.

Kompetencje i umiejętności

  • posiada niezbędne umiejętności stosowania zasad oraz procedur bezpieczeństwa w skali lokalnej, regionalnej, narodowej, europejskiej i globalnej,
  • potrafi skutecznie działać indywidualnie,
  • potrafi kreatywnie uczestniczyć w pracy zespołowej.

Kwalifikacje zawodowe

Studia mają za zadanie przygotować absolwentów do pracy w: przedsiębiorstwach sektora ochrony osób i mienia, organizacjach konwojów oraz imprez masowych, firmach zajmujących się projektowaniem oraz realizacją systemów zabezpieczenia i monitoringu technicznego, przedsiębiorstwach zajmujących się sprzedażą środków ochrony (bezpieczeństwa), agencjach detektywistycznych.

Specjalności do wyboru