Informacje

Ilość semestrów: 2

Cena

1400 zł za semestr

Opis kierunku

Głównym celem studiów jest pogłębienie wiedzy i poszerzenie umiejętności zawodowych niezbędnych do realizacji zadań zawodowego kuratora sądowego w zakresie wybranych zagadnień z zakresu psychologii, pedagogiki i prawa. Student zdobędzie przygotowanie z metodyki pracy resocjalizacyjnej, diagnostyki pedagogicznej, systematyzacji zaburzeń zdrowia psychicznego, zjawisk patologii społecznej oraz tworzenia programów profilaktyczno-resocjalizacyjnych w środowisku lokalnym.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów magisterskich, zainteresowanych tematyką kierunku, w szczególności kuratorów sądowych, pracowników opieki społecznej, domów pomocy, placówek resocjalizacyjnych i innych.

Zarys tematyczny

  • problemy społeczne oraz sposoby ich rozwiązywania,
  • metodyka pracy wychowawczo-korekcyjnej,
  • podstawy psychologii klinicznej,
  • etyka pracy, podstawy prawne kuratora sądowego,
  • zarządzanie zasobami ludzkimi.