2 semestry

Informacje

Liczba semestrów: 2

Cena

2500 zł cena za semestr

Opis kierunku

Celem studiów jest przygotowanie uczestników do pracy jako trener personalny, z dodatkowym uwzględnieniem umiejętności i kompetencji charakterystycznych dla medycznego trenera personalnego. Słuchacz zdobędzie merytoryczną widzę z zakresu anatomii człowieka, fizjologii wysiłku, technik przeprowadzania wybranych ćwiczeń i treningów oraz tworzenia planów treningowych. Ponadto słuchacz nabędzie umiejętności i kompetencje z zakresu działalności medycznego trenera personalnego, takie jak rehabilitacja pourazowa, odnowa biologiczna czy dietetyka kliniczna.

Cele szczegółowe:

 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę o podstawy dietetyki, suplementacji, anatomii, fizjologii wysiłku i biomechaniki
 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu wykonywania poszczególnych rodzajów ćwiczeń, takich jak ćwiczenia wielostawowe, trening kondycyjny, rozgrzewka funkcjonalna, trening interwałowy, trening obwodowy
 • przygotowanie słuchaczy do samodzielnego prowadzenia wybranych rodzajów ćwiczeń i uczenia ich wykonywania
 • przygotowanie słuchaczy do samodzielnego układania planów treningowych
 • wyposażenie słuchaczy w kompetencje mające na celu rozwój zawodowy trenera personalnego
 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu działalności medycznego trenera personalnego
 • przygotowanie słuchaczy do pracy w branży fitness, medycznej, zdrowia, wellness i innych, w których istnieje zapotrzebowanie na usługi trenera personalnego

 

Adresaci studiów

Uczestnikami podyplomowych studiów „Trener personalny” mogą zostać absolwenci wszystkich kierunków legitymujący się dyplomem ukończenia co najmniej studiów I stopnia (licencjat). Studia są kierowane szczególnie do osób pracujących w zawodach i branżach związanych z fitnessem, zdrowiem, sportem, rehabilitacją, a także do wszystkich zainteresowanych pogłębieniem własnej wiedzy z zakresu treningów i zdobyciem nowego zawodu.

Zakres tematyczny

w zakresie wiedzy

 • ma podstawową wiedzę z zakresu dietetyki i suplementacji
 • ma wiedzę z zakresu anatomii funkcjonalnej
 • ma wiedzę z zakresu fizjologii wysiłku i biomechaniki
 • zna technikę i biomechanikę ćwiczeń wielostawowych angażujących dolną i górną połowę ciała
 • zna i rozumie zasady prowadzenia oraz znaczenie rozgrzewki funkcjonalnej, treningu kondycyjnego, treningu interwałowego, treningu obwodowego i innych form ćwiczeń
 • zna i rozumie zasady konstruowania planów treningowych
 • zna i rozumie zasady planowania i realizowania planu rozwoju ścieżki zawodowej trenera personalnego
 • zna i rozumie zasady żywienia i suplementacji w sporcie w działalności medycznego trenera personalnego
 • zna i rozumie metodykę treningu kettlebell w działalności medycznego trenera personalnego
 • zna i rozumie zasady dietetyki klinicznej w działalności medycznego trenera personalnego
 • zna i rozumie zasady rehabilitacji pourazowej w działalności medycznego trenera personalnego
 • zna i rozumie zasady odnowy biologicznej w działalności medycznego trenera personalnego

w zakresie umiejętności

 • potrafi wykorzystać w praktycznej działalności trenera personalnego wiedzę z zakresu dietetyki i suplementacji
 • potrafi wykorzystać w praktycznej działalności trenera personalnego znajomość anatomii człowieka
 • potrafi wykorzystać w praktycznej działalności trenera personalnego wiedzę z zakresu fizjologii wysiłku i biomechaniki
 • potrafi nauczać techniki i biomechaniki ćwiczeń wielostawowych angażujących dolną i górną część ciała
 • potrafi prowadzić rozgrzewkę funkcjonalną
 • potrafi prowadzić trening kondycyjny
 • potrafi prowadzić trening interwałowy
 • potrafi prowadzić trening obwodowy
 • potrafi prowadzić inne rodzaje ćwiczeń, odpowiednio przystosowanych do potrzeb i możliwości danego klienta
 • potrafi konstruować plany treningowe przystosowane do potrzeb i możliwości danego klienta
 • potrafi planować cykle treningowe w oparciu o modele periodyzacji liniowej, falowej oraz sprzężonej
 • potrafi planować rozwój ścieżki zawodowej trenera personalnego i realizować te plany w działalności zawodowej
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sporcie w praktyce zawodowej medycznego trenera personalnego
 • potrafi prowadzić trening kettlebell w praktyce zawodowej medycznego trenera personalnego
 • potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu dietetyki klinicznej w praktyce zawodowej medycznego trenera personalnego
 • potrafi prowadzić rehabilitację pourazową w praktyce zawodowej medycznego trenera personalnego
 • potrafi prowadzić działania z zakresu odnowy biologicznej w praktyce zawodowej medycznego trenera personalnego

w zakresie kompetencji społecznych

 • jest uwrażliwiony na problemy związane z promowaniem zdrowego trybu życia
 • jest świadom wagi spoczywającej na trenerze personalnym jako osobie uczącej wykonywania ćwiczeń w sposób prawidłowy, bezpieczny dla ludzkiego zdrowia
 • jest przygotowany do poszanowania i przestrzegania prawnych i etycznych zobowiązań związanych z działalnością trenera personalnego i medycznego trenera personalnego
 • jest gotów do nieustannego weryfikowania, aktualizowania i pogłębiania swojej wiedzy oraz do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie
 • jest przygotowany do poszanowania i wspierania swoich klientów w podejmowanych przez nich wyzwaniach

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu 

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE ZAGADNIENIA:

 • Podstawy dietetyki i suplementacji
 • Fizjologia wysiłku fizycznego z elementami biomechaniki 
 • Anatomia funkcjonalna 
 • Anatomia funkcjonalna – praktyka 
 • Technika i biomechanika ćwiczeń wielostawowych angażujących  dolną  połowę ciała: przysiad i martwy ciąg / strategie mobilizacji / ćwiczenia akcesoryjne 
 • Technika i biomechanika ćwiczeń wielostawowych angażujących górną połowę ciała: wyciskanie, wiosłowanie, podciąganie / strategie mobilizacji / ćwiczenia akcesoryjne 
 • Rozgrzewka funkcjonalna
 • Trening kondycyjny jako nieodzowny element kształtowania sylwetki
 • Charakterystyka treningu interwałowego o wysokiej intensywności, core, stabilizacja centralna 
 • Mobilizacja aparatu ruchu
 • Trening obwodowy / zastosowanie ćwiczeń z użyciem masy ciała 
 • Ćwiczenia w podwieszeniu, warsztat treningowy: ergometry wioślarskie 
 • Techniki i najlepsze ćwiczenia na rozwój mięśni ramion i brzucha, metodyka treningu siłowego i jego odmiany 
 • Podstawy konstruowania planów treningowych w budowie sylwetki: modele FBW i treningu dzielonego (BPS – Body Part Split, PPS – Push Pull Squat), powtórka materiału 
 • Planowanie i rozwój ścieżki zawodowej trenera personalnego z elementami marketingu, personal brandingu oraz sprzedaży; Programowanie Treningowe
 • Medyczny trener personalny: Żywienie i suplementacja w sporcie
 • Medyczny trener personalny: Fizjologia wysiłku fizycznego – praktyka 
 • Medyczny trener personalny: Metodyka treningu kettlebell: teoria, ćwiczenia akcesoryjne
 • Medyczny trener personalny: Metodyka treningu kettlebell: praktyka 
 • Medyczny trener personalny: Warsztaty z dietetyki klinicznej
 • Medyczny trener personalny: Rehabilitacja pourazowa, mapa punktów spustowych oraz terapia manualna
 • Medyczny trener personalny: Odnowa biologiczna 

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

 • studia podyplomowe, 2 semestry – 150 godzin

PODSTAWA PRAWNA

Program studiów podyplomowych opracowano zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Dz.U. 2018, poz. 1861 z późn. zm.).