Informacje

Ilość semestrów: 3

Cena

1200 zł za semestr

Opis kierunku

Słuchacze pogłębią wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej i pedagogiki rodziny, zagadnień dotyczących udzielania pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej, przygotowania planu pomocy dziecku, nawiązywaniu wzajemnego kontaktu, zapewnianiu rodzinom dostępu do specjalistycznej pomocy, poszukiwaniu dla dzieci rodzin przysposabiających, a także udzielaniu wsparcia pełnoletnim wychowankom oraz przedstawianiu sprawozdań z efektów pracy organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe przygotowują do udzielania pomocy rodzinom zastępczym i prowadzącym rodzinne domy dziecka w realizacji zadań wynikających z pieczy zastępczej zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015r. poz. 332 z późn. zm.).