Informacje

Ilość semestrów: 3

Cena

1200 zł za semestr

Opis kierunku

Student poznaje w szczególności podstawy geriatrii i specyfikę chorób wieku starszego, psychogeriatrię, schorzenia psychiatryczne wieku starszego, medyczne i biologiczne podstawy gerontoseksuologii, promocji zdrowia i polityki społecznej oraz nowoczesne technologie i metody aktywizacji seniorów. Nabyte umiejętności obejmują optymalizację sprawności funkcjonalnej osób starszych w zakresie pielęgnacji i edukacji zdrowotnej oraz opieki paliatywnej, a także metodykę terapii zajęciowej.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe skierowane do pedagogów, pedagogów specjalnych, socjologów, pracowników socjalnych, absolwentów nauk o rodzinie, wychowania fizycznego, pielęgniarek i fizjoterapeutów umożliwiają pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy (w warunkach środowiskowych oraz instytucjonalnych) z osobami starszymi, wymagającymi opieki i wsparcia, a także z członkami ich rodzin, opiekunami, fundacjami i organizacjami podejmującymi działania na rzecz seniorów.