OGÓLNY CEL KSZTAŁCENIA

Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do wykorzystywania wiedzy z zakresu geriatrycznej opieki koordynowanej w pracy z osobami starszymi, seniorami, osobami w podeszłym wieku. Słuchacz zdobędzie umiejętności związane z oceną zdrowia seniora, pracy z problemami zdrowotnymi – fizycznymi i psychicznymi – osób w podeszłym wieku, tworzenia bezpiecznej przestrzeni codziennego funkcjonowania seniorów oraz prowadzenia działań opiekuńczych i rehabilitacyjnych zgodnie z potrzebami osób starszych. Dzięki pogłębionej wiedzy słuchacz będzie lepiej rozumiał proces starzenia się zarówno w aspekcie biologicznym, jak i społecznym oraz kulturowym, co z kolei pozwoli na projektowanie i realizowanie działań opiekuńczych w sposób uwzględniający emocjonalne potrzeby osób w podeszłym wieku. Słuchacz będzie potrafił także korzystać z nowoczesnych narzędzi opieki geriatrycznej – z telemedycyny i teleopieki.

 

Adresaci studiów

Uczestnikami podyplomowych studiów „Geriatryczna opieka koordynowana” mogą zostać absolwenci studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich kierunków humanistycznych, społecznych i medycznych, którzy chcą uzyskać dodatkowe uprawnienia oraz podnieść kwalifikacje zawodowe w zakresie pracy z seniorami, oraz absolwenci innych kierunków, którzy są zainteresowani wzbogaceniem własnej wiedzy i umiejętności o teoretyczne i praktyczne aspekty pracy z osobami starszymi w zakresie opieki geriatrycznej.

 

Cele szczegółowe:

  • pogłębienie i uzupełnienie wiedzy z zakresu pedagogiki zdrowia, medycznych i psychologicznych aspektów starzenia się, problemów zdrowotnych i społecznych, z którymi mierzą się seniorzy
  • wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności związane z rehabilitacją, farmakoterapią, budowaniem bezpiecznego otoczenia dla seniora, wspieraniem jego stanu zdrowia oraz stanu psychicznego
  • wyposażenie słuchaczy w umiejętności z zakresu Całościowej Oceny Geriatrycznej
  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej, opieki zdrowotnej i opieki paliatywnej
  • wyposażenie słuchaczy w umiejętności i kompetencje z zakresu dbania o bezpieczeństwo seniorów oraz właściwą komunikację z osobami starszymi
  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystywania narzędzi telemedycyny i leteopieki w pracy z seniorami
  • wyposażenie słuchaczy w wiedzę i kompetencje z zakresu pracy z seniorami w wybranych ośrodkach zdrowia, opieki i wsparcia osób starszych

ABSOLWENT STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W WW. ZAKRESIE

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

✔ zna problemy zdrowotne charakterystyczne dla osób w podeszłym wieku
✔ zna problemy i wyzwania związane ze zdrowiem psychicznym osób w podeszłym wieku
✔ rozumie proces starzenia się jako proces fizjologiczny organizmu
✔ zna zasady całościowej oceny geriatrycznej
✔ zna zasady opieki zdrowotnej, opieki paliatywnej i pierwszej pomocy przedlekarskiej
✔ ma wiedzę z zakresu farmakologii, farmakoterapii, rehabilitacji, pedagogiki zdrowia
✔ zna i rozumie psychospołeczne, demograficzne i kulturowe aspekty związane ze starzeniem się oraz zasady polityki społecznej stosowanej wobec seniorów
✔ zna zjawisko przemocy wobec seniorów i wybranych typów przestępstw przeciwko osobom starszym, a także sposoby tworzenia bezpiecznej przestrzeni dla seniorów
✔ zna rolę i zadania pracownika socjalnego pracującego z seniorami oraz zna prawa osób starszych
✔ ma wiedzę z zakresu komunikacji interpersonalnej, w tym specyfiki komunikacji z osobami w podeszłym wieku
✔ ma wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii i systemów informacyjnych w życiu seniora
✔ ma wiedzę z zakresu telemedycyny i teleopieki
zna zasady pracy z seniorami w wybranych ośrodkach

w zakresie umiejętności

✔ potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu problemów zdrowotnych osób starszych podczas pracy z seniorami
✔ potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu problemów i wyzwań związanych ze zdrowiem psychicznym osób starszych podczas pracy z nimi
✔ potrafi prowadzić działania z zakresu całościowej oceny geriatrycznej
✔ potrafi prowadzić działania z zakresu opieki zdrowotnej, opieki paliatywnej i pierwszej pomocy przedlekarskiej
✔ potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu procesów starzenia się organizmu podczas planowania i realizowania działać opiekuńczych skierowanych do osób starszych
✔ potrafi prowadzić działania opiekuńcze z zakresu rehabilitacji i farmakoterapii
✔ potrafi w swojej pracy uwzględnić aspekty związane z psychospołecznymi, demograficznymi i kulturowymi aspektami starzenia się, polityką społeczną wobec seniorów, ich praw obywatelskich i potrzeb
✔ potrafi w swojej pracy uwzględnić zjawiska przemocy i przestępstw wobec osób starszych oraz zasady tworzenia bezpiecznych przestrzeni dla seniorów
✔ potrafi wykorzystać w swojej pracy znajomość zadań pracownika socjalnego pracującego z osobami starszymi
✔ potrafi komunikować się w sposób zgodny z zasadami komunikacji interpersonalnej, szczególnie zaś potrafi dostosować swoją komunikację do specyfiki i potrzeb komunikacyjnych osób w podeszłym wieku
✔ potrafi wykorzystać w swojej pracy z osobami starszymi owoczesne technologie i systemy informacyjne
✔ potrafi pracować z seniorami zgodnie z zasadami, specyfiką i potrzebami wybranych ośrodków
✔ potrafi korzystać z narzędzi telemedycyny i teleopieki do pracy i opieki nad seniorami

w zakresie kompetencji społecznych

✔ jest uwrażliwiony na problemy i potrzeby osób starszych, które zostały lub mają zostać objęte opieką geriatryczną
✔ jest przygotowany do poszanowania i przestrzegania prawnych i etycznych zobowiązań związanych z prowadzonymi działaniami opiekuńczymi skierowanymi do osób starszych
✔ jest świadom obowiązującej go tajemnicy zawodowej, szczególnie dotyczącej danych zdrowotnych oraz danych z zakresu życia osobistego swoich podopiecznych
✔ jest gotów do nieustannego weryfikowania, aktualizowania i pogłębiania swojej wiedzy oraz do realizowania koncepcji uczenia się przez całe życie
✔ jest przygotowany do poszanowania i wspierania osób, które zostały przez niego objęte opieką geriatryczną

ŚWIADECTWO i WYMAGANIA

ŚWIADECTWO:

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM PRZY PRZYJMOWANIU NA STUDIA PODYPLOMOWE:

✔ złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
✔ złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
✔ dowód osobisty do wglądu

PROGRAM STUDIÓW OBEJMUJE ZAGADNIENIA:

✔ Starzenie się jako proces fizjologiczny w życiu człowieka
✔ Całościowa Ocena Geriatryczna
✔ Problemy zdrowotne osób w podeszłym wieku, stany nagłe, frailty syndrome, wielochorobowość
✔ Żywienie ludzi starszych
✔ Zdrowie psychiczne osób w starszym wieku
✔ Farmakologia i farmakoterapia
✔ Rehabilitacja w geriatrii
✔ Opieka paliatywna
✔ Psychospołeczne, demograficzne i kulturowe uwarunkowania starzenia się
✔ Rola i zadania pracownika socjalnego w pracy z osobą starszą
✔ Seniorzy a polityka społeczna
✔ Przemoc wobec osób starszych jako problem społeczny
✔ Przestępstwa wobec seniorów
✔ Bezpieczna przestrzeń publiczna wokół seniora
✔ Specyfika komunikowania się z osobami w starszym wieku
✔ Pedagogika zdrowia
✔ Nowoczesne technologie i systemy informacyjne w życiu seniora
✔ Elementy telemedycyny i teleopieki

CZAS TRWANIA STUDIÓW:

✔ studia podyplomowe, 2 semestry – 290 h
✔ liczba godzin praktyki – 40 h