Opis kierunku

Celem studiów jest przygotowanie studentów do samodzielnego prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” oraz prowadzenie samodzielnej edukacji w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa powszechnego. W ramach studiów uczestnicy zapoznają się z dydaktyką edukacji dla bezpieczeństwa, znajomością powszechnej samoobrony i ochrony cywilnej, znajomością struktury obronnej państwa oraz zasad-przygotowania się do sytuacji zagrożeń.

Adresaci studiów

Studia adresowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych, chcących zdobyć kwalifikacje umożliwiające prowadzenie przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”, lub pełniących funkcje koordynatora ds. bezpieczeństwa w placówkach oświatowych.

Zarys tematyczny

  • system i podstawy prawne bezpieczeństwa narodowego i reagowania kryzysowego,
  • psychologia sytuacji kryzysowych,
  • metodyka nauczania przedmiotu,
  • podstawy promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, ratownictwo i pierwsza pomoc przed medyczna.