Opis kierunku

Program studiów jest przygotowany z myślą o osobach, nauczycielach, którym zależy na rozwinięciu praktycznych umiejętności prowadzenia coachingu i mentoringu w praktyce pedagogicznej.

Celem studiów jest zrozumienie istoty coachingu i mentoringu jako narzędzi wspomagających rozwój potencjału człowieka i możliwości wykorzystania pracy tą metodą w szkole i innych placówkach o charakterze oświatowym. Studia kładą nacisk na poznanie zasad i opanowanie narzędzi stosowanych w rozmaitych typach coachingu. Szczególnie  na  doświadczenie procesu coachingu oraz praktyczne przećwiczenie kompetencji coachingowych i mentoringowych.

Studia przygotowują do pracy w charakterze cocha, mentora; specjalisty wykorzystującego coaching i mentoring w sektorach szkolnictwa, doradztwa zawodowego, rozwoju personalnego; coacha i mentora wewnętrznego w organizacji odpowiedzialnego za rozwój pracowników; coacha świadomie pracującego w określonej specjalizacji coachingowej, np. coaching rodzicielski, coaching nauczania, coaching życiowy lub coaching kariery

Adresaci studiów

Studia kierowane są do absolwentów szkół wyższych różnych kierunków, posiadających dyplom ukończenia studiów I/II stopnia; pedagogiki, resocjalizacji, ekonomii, socjologii, psychologii, prawa, zarządzania, doradztwa zawodowego, wychowania fizycznego itp.

Zakres tematyczny

Studia podyplomowe stanowią kompleksowy projekt rozwojowy przygotowujący do pracy w roli coacha i mentora, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w otoczeniu edukacji. Program jest zaprojektowany w taki sposób, aby dostarczał wiedzy o coachingu i mentoringu oraz narzędziach wykorzystywanych w procesach coachingowych i mentoringowych, rozwija umiejętności pracy w relacji coachingowo-mentoringowej oraz poszerza samoświadomość i właściwą postawę.