Informacje

Ilość semestrów: 3

Cena

1200 zł za semestr

Opis kierunku

Studia podyplomowe pozwalają zdobyć kompetencje i kwalifikacje zawodowe uprawniające do zatrudnienia w charakterze asystenta rodziny, zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 288, poz. 1690) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272 poz.1608). Absolwenci nabędą wiedzę między innymi z zakresu pedagogiki rodziny, prawa rodzinnego, diagnozowania problemów rodzinnych, pracy z osobami niepełnosprawnymi, poradnictwa rodzinnego, mediacji w rodzinie, interwencji kryzysowej w rodzinie, komunikacji społecznej, treningu interpersonalnego, autoterapii, planu pracy z rodziną, metodyki pracy asystenta rodzinnego, etyki w pracy oraz ekonomiki gospodarstwa domowego, a także metod, form i technik mentoringu i coachingu jako indywidualnych form projektowania i wspomagania rozwoju i praktyki zawodowej.