Opłaty

540 zł

full-time studies (monthly)

540 zł

part-time studies (monthly)

Studia Bezpieczeństwo Wewnętrzne (II stopnia)

Studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne stanowią rozszerzenie wiedzy i zwiększenie kompetencji intelektualnych zdobytych w trakcie studiów pierwszego stopnia.

Zróżnicowane specjalności takie jak służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne, przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne, ochrona bezpieczeństwa danych, państwowe formacje mundurowe – ochrona bezpieczeństwa publicznego zapewnią Ci interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności potrzebne do realizowania się w życiu zawodowym.

Niezależnie od tego, którą z naszych specjalności wybierzesz, zyskasz wysokie kwalifikacje i obiecujące perspektywy kariery!

Profil kandydata na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Cechy na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne:  stabilność emocjonalna, wytrwałość, sumienność, czujność, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, zadaniowość, dobra organizacja pracy, odwaga, samodyscyplina, skuteczność, karność.

Typowe zachowania na studia z bezpieczeństwa wewnętrznego: skupia się na realizacji celów, szuka najprostszego skutecznego rozwiązania, analizuje otrzymane informacje i wybiera te najistotniejsze, pragmatycznie podchodzi do życia.

Przydatne zainteresowania na studia bezpieczeństwo wewnętrzne: militaria, wojskowość, obronność, międzynarodowa sytuacja geopolityczna, sztuki walki, bezpieczeństwo informacyjne.

Specjalności na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne II stopnia

Kryminologia i kryminalistyka – NOWOŚĆ

bezpieczeństwo wewnętrzne studia magisterskie

Specjalizacja na studiach bezpieczeństwo wewnętrzne: Kryminologia i kryminalistyka

Dla kogo?

Specjalność Kryminologia i kryminalistyka to oferta skierowana do tych, którzy w szczególny sposób zainteresowani są tematyką szeroko pojętej problematyki przestępczości, w szczególności przyczyn zachowań przestępnych, motywacji sprawców przestępstw jak i metod wykrywania ( identyfikacji) sprawcy czynu zabronionego.  Miejsce szczególne zajmują tu metody zwalczania przestępczości oraz zjawisk społecznie niebezpiecznych, ekspertyzy kryminalistyczne,  jak i taktyka kryminalistyczna. Jest to oferta dla:

 • absolwenta szkoły średniej,
 • funkcjonariuszy służb mundurowych,
 • pracowników ochrony,
 • strażników miejskich i gminnych,
 • pracowników samorządowych odpowiedzialnych za współpracę z Policją i Strażą Miejską w zakresie współdziałania na rzecz bezpieczeństwa publicznego,
 • pracowników banków,
 • innych osób zainteresowanych wykrywaniem przestępstw

Wiedza i kompetencje:

 

 • podstawowa wiedza teoretyczna w zakresie formułowania i analizy problemów z dziedziny kryminologii i kryminalistyki ,
 • pełna wiedza w zakresie wykorzystywania metod wykrywczych w procesie identyfikacji sprawcy przestępstwa,
 • podniesienie kwalifikacji w zakresie analizy przyczyn przestępczości i przebiegu procesu wykrywczego z wykorzystaniem najnowszych metod naukowych,
 • podniesienie kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa powszechnego z e szczególnym uwzględnieniem osoby pokrzywdzonej,
 • pełna wiedza w zakresie zarządzania bezpieczeństwem powszechnego,
 • zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa jednostki , predestynacji grup społecznych , miejsc szczególnie niebezpiecznych oraz grup wysokiego ryzyka,
 • podniesienie kwalifikacji w zakresie analizy śladów kryminalistycznych i ich identyfikacji, analizy kryminalnej
 • gruntowne przygotowanie do analizy cech sprawcy przestępstwa w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki; profil kryminalny i profil kryminalistyczny
 • zagadnienia dotyczące monitorowania stanu i warunków zapewnienia ciągłości bezpieczeństwa powszechnego
 • współczesny przestępca; cechy typowe sprawcy

Uprawnienia/praca/korzyści

 • formacje mundurowe , agencje ochrony osób i mienia, samorząd terytorialny, przedsiębiorstwa ubezpieczeniowe i banki, ochrona portów lotniczych
Zapisz się

Logistyka i bezpieczeństwo transportu i komunikacji – NOWOŚĆ

bezpieczeństwo wewnętrzne studia magisterskie

Specjalizacja na studiach bezpieczeństwo wewnętrzne: Logistyka i bezpieczeństwo transportu i komunikacji

Dla kogo?

Specjalność Logistyka i bezpieczeństwo transportu i komunikacji to oferta skierowana do tych, którzy w szczególny sposób zainteresowani są tematyką szeroko pojętego transportu, logistyki, budowy i działania pojazdów samochodowych, a także z obsługą procesów transportowych, jak i uczestniczeniem w transporcie i komunikacji. Jest to oferta dla:

 • absolwenta szkoły średniej,
 • pracownika centrum logistycznego,
 • pracownika przedsiębiorstwa transportowego,
 • pracownika wybranego organu bezpieczeństwa.

Wiedza i kompetencje:

 • podstawowa wiedza teoretyczna w zakresie formułowania i analizy problemów logistycznych w organizacji i jej otoczeniu rynkowym,
 • pełna wiedza w zakresie wykorzystywania metod ilościowych i jakościowych w projektowaniu procesów logistycznych,
 • podniesienie kwalifikacji w zakresie analizy przyczyn i przebiegu konkretnych procesów i zjawisk społeczno-gospodarczych, w szczególności w branży TSL,
 • podniesienie kwalifikacji w zakresie bezpieczeństwa funkcjonowania systemów z udziałem uczestnika ruchu drogowego,
 • pełna wiedza w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w transporcie i komunikacji powszechnej,
 • zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa funkcjonowania systemów z udziałem obiektów technicznych i otoczenia,
 • podniesienie kwalifikacji w zakresie obsługi krajowych i międzynarodowych procesów transportowych,
 • gruntowne przygotowanie do prac związanych z eksploatacją i planowaniem sterowania ruchem w transporcie,
 • zagadnienia dotyczące monitorowania stanu i warunków zapewnienia ciągłości bezpieczeństwa systemów transportowych,
 • zarządzanie bezpieczeństwem systemów transportowych.

Uprawnienia/praca/korzyści

 • przedsiębiorstwa transportowe, przedsiębiorstwa spedycyjne, centra usług logistycznych, instytucje rządowe i samorządowe zajmujące się funkcjonowaniem branży TSL, jednostki administracji państwowej i samorządowej odpowiedzialne za ochronę i ratowanie życia ludzi, sektory gospodarki zajmujące się projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją urządzeń i systemów zabezpieczeń technicznych oraz systemów monitorowania i zwalczania zagrożeń.
Zapisz się

Zarządzanie kryzysowe

bezpieczeństwo wewnętrzne studia magisterskie

Specjalizacja na studiach bezpieczeństwo wewnętrzne: Zarządzanie kryzysowe

Dla kogo?

To propozycja wyłącznie dla Tych, których cechuje pozytywne nastawienie wobec Państwa i gotowi są podjąć działania dla Jego dobra, profesjonalnie zapobiegać sytuacjom kryzysowym oraz pragną nauczyć się skutecznie zarządzać bezpieczeństwem na różnych poziomach samorządu terytorialnego.

Wiedza i kompetencje:

Wybór tej specjalności zapewni zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu nowoczesnych zintegrowanych systemów zarządzania, zarządzania systemami infrastruktury krytycznej oraz kształtowania bezpiecznej przestrzeni w wymiarze lokalnym. Będziesz potrafił identyfikować zagrożenia, konstruować plan zarządzania kryzysowego, organizować pracę zespołów centrów zarządzania kryzysowego na poziomie gminnym, powiatowym i wojewódzkim, posługiwać się systemami informatycznymi w zarządzaniu kryzysowym oraz współpracować z mediami.

Wiedza i kompetencje:

Nasi Studenci na kierunku BW o specjalności zarządzanie kryzysowe wśród wykładowców znajdą znakomitych ekspertów oraz praktyków zajmujących się na co dzień zagadnieniami przywództwa i zarządzania w sytuacjach kryzysowych. Pod okiem sprawdzonej kadry dydaktycznej uzyskają kompetencje oraz umiejętności potrzebne do identyfikacji zagrożeń i przeciwdziałania im, opanują techniki radzenia sobie ze stresem w sytuacjach konfliktowych i wymagających zdecydowanego opanowania.

Praca dla absolwenta:

Pracownik: Centrum Zarządzania Kryzysowego szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego; ds. formacji obrony cywilnej kraju; ds. ochrony infrastruktury krytycznej; ds. organizacji imprez masowych; Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Funkcjonariusz: Państwowej Straży Pożarnej; Policji; Straży Granicznej; Straży Miejskiej.

Zapisz się

Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne

bezpieczeństwo wewnętrzne studia magisterskie

Specjalizacja na studiach bezpieczeństwo wewnętrzne: Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne

Dla kogo?

Jeśli interesuje Cię problematyka bezpieczeństwa i obronności oraz chcesz zostać poszukiwanym specjalistą w tych dziedzinach, ta specjalność jest stworzona właśnie dla Ciebie.

Wiedza i kompetencje:

Uzyskasz wiedzę pozwalająca na dokonywanie analizy zewnętrznych uwarunkowań bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej, w tym bezpieczeństwa europejskiego i euroatlantyckiego. Zdobędziesz także wiedzę i umiejętności z zakresu roli administracji publicznej w narodowym systemie obronnym, roli Sił Zbrojnych w systemie zarządzania kryzysowego oraz współpracy cywilno-wojskowej, programowania pozamilitarnych przygotowań obronnych i miejsca organizacji pozarządowych w systemie obronnym państwa.

Dodatkowy atut specjalności:

Interesujące zajęcia prowadzone przez wykładowców-praktyków, które w nieszablonowy sposób pozwolą studentowi poznać zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu bezpieczeństwa narodowego.

Praca dla absolwenta:

Żołnierz zawodowy, cywilny pracownik instytucji sektora bezpieczeństwa, pracownik agencji wojskowej bądź wywiadowczej, pracownik zespołu reagowania kryzysowego.

Zapisz się

Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne

bezpieczeństwo wewnętrzne studia magisterskie

Specjalizacja na studiach bezpieczeństwo wewnętrzne: Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne

Dla kogo?

To idealna specjalność dla Ciebie, jeżeli chcesz związać swoją karierę ze służbami mundurowymi lub realizować się zawodowo w innej profesji związanej z bezpieczeństwem publicznym.

Wiedza i kompetencje:

Zyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu systemu bezpieczeństwa publicznego, teorii dowodzenia w Policji i zasad jej działania w ramach Europolu i Interpolu. Dzięki profesjonalnym warsztatom zdobędziesz również umiejętności z zakresu metodyki wykrywania oraz ścigania wykroczeń i przestępstw, a także stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Dodatkowy atut specjalności:

Dzięki tej specjalności będziesz mógł wykonywać zawód pełen wyzwań, od którego zależy bezpieczeństwo Twojej ojczyzny!

Praca dla absolwenta:

Służba w strukturach Policji, służba w Żandarmerii Wojskowej, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, funkcjonariusz Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Zapisz się

Inne kierunki

Skip to content