Procedura recenzowania publikacji w Wydawnictwie Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum w Szczecinie

 1. Nadesłane teksty – w ramach tzw. recenzji wstępnej – oceniane są pod względem formalnym i tematycznym przez członków redakcji. Jeśli nie są oni specjalistami z danej dyscypliny naukowej, zasięgają opinii specjalistów zatrudnionych w uczelni (kierowników katedr lub samodzielnych pracowników). W przypadku braku poważnych uwag, tekst zostaje skierowany do recenzji recenzenta spoza redakcji, będącego specjalistą w dziedzinie, której dotyczy problematyka tekstu.
 2. Recenzent nie może być związany służbowo lub naukowo z placówką, w której afiliowany jest autor recenzowanego tekstu.
 3. Recenzent nie może pozostawać w zależności służbowej ani w bliskich stosunkach osobistych (konflikt interesów) z autorem recenzowanego dzieła. Za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
  b) relacje podległości zawodowej,
  c) bezpośrednia współpraca naukowa.
 4. W celu zachowania zasady wzajemnej anonimowości recenzenta i autora, prace oceniane są w sposób poufny i anonimowy.
 5. Osobom recenzującym nie wolno wykorzystywać wiedzy na temat artykułu przed jego publikacją.
 6. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem dotyczącym tego, czy tekst nadaje się czy też nie nadaje się do publikacji. Recenzent może, lecz nie musi, skorzystać z formularza recenzji przygotowanego przez redakcję. Recenzja musi zawierać informację czy tekst nadaje się do publikacji w obecnej postaci, czy też wymaga wprowadzenia poprawek, i czy – po ich wprowadzeniu –  wymaga ponownego zrecenzowania.
 7. Po zakończonej procedurze recenzowania, autor tekstu zostaje poinformowany o jej wynikach oraz otrzymuje recenzję do wglądu, ale bez ujawniania nazwiska recenzenta.
 8. W przypadku decyzji o publikacji tekstu redakcja zaleca autorowi wprowadzenie ewentualnych zmian i poprawek w tekście.
 9. Jeśli tekst otrzymał negatywną ocenę recenzenta, bez możliwości poprawy, redakcja zwraca się z prośbą o dokonanie jego oceny do dwóch innych, niezależnych, recenzentów. Aby tekst mógł zostać opublikowany obie te recenzje muszą być pozytywne, co nie znaczy, że recenzenci nie mogą domagać się od autora poprawy tekstu.
 10. Nazwiska recenzentów podawane są na stronie redakcyjnej w każdym wydawanym tomie, w przypadku czasopism widnieją także (oprócz wersji papierowej) na stronie internetowej czasopisma.
 11. Tekst ostatecznie zatwierdza do druku redakcja na podstawie analizy uwag zawartych w recenzji i ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez autora.

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Uczelnia IT z szkoleniami

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

Skip to content