SPOTKANIE ORGANIZACYJNE – ZACHODNIOPOMORSKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA PRO DOMO SUA

W dniu 21 grudnia 2014 roku w Szczecińskiej Szkole Wyższej „Collegium Balticum” w Szczecinie odbyło się spotkanie organizacyjne Stowarzyszenia „Zachodniopomorskie Forum Bezpieczeństwa – Pro domo sua”.

W zebraniu udział wzięło 17 (siedemnastu) członków .

Spotkanie otworzył i prowadził Prezes Stowarzyszenia płk rez. dr inż. Paweł Rodzoś przedstawiając, na wstępie jego powody i cele. Spotkanie zostało zorganizowane, miedzy innymi, w celu usprawnienia działania Stowarzyszenia, określenia stanowiska członków Stowarzyszenia do omawianych kwestii oraz udzielenia mandatu władzom do podejmowania uchwał w sprawach rozpatrywanych podczas spotkania. Zaproponowany i przyjęty porządek spotkania przebiegał według następującego scenariusza:

 • omówienie i uruchomienie procedur rekrutacyjnych i nabywania członkostwa Stowarzyszenia;
 • zapoznanie ze strategią działania Stowarzyszenia;
 • uzupełnienie składu organów władz Stowarzyszenia;
 • ustalenie zasad zarządzania majątkiem i funduszami Stowarzyszenia w tym wysokości składki członkowskiej;
 • dyskusja oraz wolne wnioski.

Przebieg spotkania organizacyjnego

 • Omówione zostały procedury rekrutacyjne do nabycia członkostwa Stowarzyszenia, po czym rozdano i zebrano deklaracje członków.
 • Prezes – omówił Strategię działalności Stowarzyszenia zatwierdzoną Uchwałą Zarządu nr 1 z dn. 30 września 2014r.
 • W związku z rezygnacją dotychczasowego Skarbnika – Bartosza TRĘTKIEWICZA oraz braku informacji i reakcji na wezwania Zarządu od dotychczasowego Sekretarza – Agnieszki CZYŻNIAK, uruchomiono procedurę głosowania w celu uzupełnienia składu organów władz Stowarzyszenia.

Na Skarbnika zgłoszono Panią Renatę CEGIELSKĄ, której kandydaturę przyjęto zwykłą większością głosów.

Na Sekretarza zgłoszono Panią Ewę MECH oraz Pana Łukasza ROZENKIEWICZA. W wyniku głosowania Sekretarzem został Pan Łukasz ROZENKIEWICZ.

Ustalono ostateczny skład ZARZĄDU:

 • Prezes Zarządu – dr Paweł RODZOŚ
 • Wiceprezes Zarządu – dr Przemysław JASTRZĘBSKI
 • Sekretarz – Łukasz ROZENKIEWICZ
 • Skarbnik – Renata CEGIELSKA
 • Członek zarządu – Alicja GAWROŃSKA

Zarząd Stowarzyszenia został upełnomocniony do głosowania i podjęcia uchwały w sprawie ostatecznego uformowania Władz Stowarzyszenia.

 • Wysłuchano propozycji oraz ustalono wysokość składki członkowskiej, jako podstawowej formy działalności Stowarzyszeń, które w ustawie Prawo o stowarzyszeniach /art. 33 ust. 1/ zostały wymienione jako pierwsze źródło powstania majątku Stowarzyszenia.

Ustalono wysokość składki członkowskiej na 5,00 zł. miesięcznie.

Zarząd Stowarzyszenia został upełnomocniony do głosowania i podjęcia uchwały w sprawie wysokości częstotliwości wpłacania składki.

Dodatkowych, wolnych wniosków nie zgłoszono. Dyskusja nad treściami poszczególnych punktów porządku spotkania odbywała się na bieżąco.

Na tym zakończono i zamknięto spotkanie.

Udostępnij nasz artykuł w mediach społecznościowych

Share on facebook
Udostępnij na facebooku
Share on twitter
Udostępnij na twitterze

Sprawdź naszą

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
PSP
Komisja BIO
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień
Sejm
ZUW
Szczecin
Klaster IT
Microsoft
Microsoft Azure
Object Connect
Policja
Tieto
INFinLAB IT
MUZEUM NARODOWE
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
SOSW Tanowo
CTiSR Sense
Schronisko dla nieletnich
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Hejnałek Przedszkole nr 2
Poradnia Nowogard
ZP Grodzisk
SOSW nr 2 Szczecin