Oferta na rok akademicki 2016/2017

Opłata wpisowa – 200 zł

Do pobrania:

Lp Kierunek Ilośćsemestrów Cenaza semestr
1 Akademia coachingu 3 2500 zł
2 Analiza ekonomiczna i controlling 3 1500 zł
3 Animacja społeczna 3 1200 zł
4 Animator życia seniora 3 1200 zł
5 Asystent rodziny z elementami mentoringu i coachingu rodzinnego 3 1200 zł
6 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych 3 1300 zł
7 Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza 3 1500 zł
8 Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych 2 2300 zł
9 Biegły sądowy w zakresie dysfunkcjonalności rodziny 3 1200 zł
10 Broker informacji 3 1300 zł
11 Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej 3 1100 zł
12 Doradztwo finansowe 3 1300 zł
13 Doradztwo zawodowe i rozwój kariery 3 1100 zł
14 Dziennikarstwo 3 1300 zł
15 Dziennikarstwo śledcze 3 1700 zł
16 Dziennikarstwo telewizyjne 3 1300 zł
17 Edukacja dla bezpieczeństwa 3 1100 zł
18 Edukacja plastyczna i edukacja techniczna 3 1100 zł
19 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 3 1100 zł
20 Edukacja techniczna 3 1100 zł
21 Edukacja techniczna, komunikacyjna i informatyczna 3 1100 zł
22 Ekonomia menedżerska 3 1600 zł
23 Gerontologia społeczna i pomoc seniorom 3 1200 zł
24 Gospodarka nieruchomościami – wycena nieruchomości 3 1300 zł
25 Handel zagraniczny 3 1300 zł
26 HRM – metody i narzędzia profesjonalizacji 3 1700 zł
27 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 3 1000 zł
28 Integracja społeczna 3 1200 zł
29 Intensywny kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę restrukturyzacyjnego 80 godzin od 1200 zł
30 Inżynieria wymagań 2 3450 zł
31 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 3 1200 zł
32 Kurator sądowy, zawodowy i społeczny 3 1100 zł
33 Marketing polityczny 2 1200 zł
34 Media relations 3 1300 zł
35 Media relations organizacji lokalnych 3 1300 zł
36 Mediacje i negocjacje 2 1400 zł
37 Menedżer systemów zarządzania jakością 220h (21 zjazdów) 3250 zł
38 Menedżer zasobów ludzkich 2 1750 zł
39 Metodyka pracy kuratora sądowego 2 1400 zł
40 Nauczyciel etyki 3 1100 zł
41 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu 3 1100 zł
42 Nowe media i dziennikarstwo internetowe 3 1500 zł
43 Nowoczesny marketing i PR 2 1900 zł
44 Ochrona osób i mienia 2 1900 zł
45 Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni 2 1500 zł
46 Oligofrenopedagogika 3 1200 zł
47 Oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 3 1200 zł
48 Oligofrenopedagogika – edukacja i wspomaganie dziecka autyzmem i zespołem Aspergera 3 1200 zł
49 Oligofrenopedagogika – wsparcie i integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną 3 1200 zł
50 Opiekun do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych 3 1200 zł
51 Opiekun do realizacji usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi 3 1200 zł
52 Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych 2 1600 zł
53 Organizacja i zarządzanie e-biznesem 2 1700 zł
54 Organizacja i zarządzanie w oświacie 2 1100 zł
55 Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy 3 1100 zł
56 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 3 1100 zł
57 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią 3 1100 zł
58 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 3 1100 zł
59 Pedagogika resocjalizacyjna 3 1000 zł
60 Plastyka i technika dla nauczycieli 3 1100 zł
61 Poradnictwo międzykulturowe 3 1100 zł
62 Poradnictwo i praca socjalne na rzecz imigrantów 3 1200 zł
63 Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy z Unii Europejskiej 2 1400 zł
64 Praca socjalna i organizacja pomocy społecznej 3 1200 zł
65 Prawo gospodarcze 3 1500 zł
66 Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień 3 1200 zł
67 Psychologia śledcza 2 1500 zł
68 Psychologia w biznesie 2 2100 zł
69 Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela 3 1100 zł
70 Rachunkowość 3 1300 zł
71 Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień 3 1000 zł
72 Samorząd terytorialny i polityka regionalna 2 1200 zł
73 Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne 2 1600 zł
74 Socjoterapia 3 1300 zł
75 Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu 3 1300 zł
76 Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) 3 1300 zł
77 Strategia i planowanie biznesu 3 1300 zł
78 Streetworking – praca socjalna w środowisku lokalnym 3 1200 zł
79 Szkoła trenerów biznesu 2 2100 zł
80 Szkolny doradca zawodowy 3 1100 zł
81 Testowanie oprogramowania 2 3850 zł
82 Tłumaczenia pisemne i ustne (j. angielski/j.niemiecki/j.rosyjski) 2 1200 zł
83 Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka 3 1100 zł
84 Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej 3 1400 zł
85 Wiedza o kulturze dla nauczycieli 3 1100 zł
86 Wiedza o społeczeństwie 3 1100 zł
87 Wychowanie do życia w rodzinie 3 1100 zł
88 Zarządzanie kryzysowe 2 2300 zł
89 Zarządzanie projektami 2 2750 zł

Nasi partnerzy