Oferta na rok akademicki 2016/2017

Opłata wpisowa – 200 zł

Do pobrania:

Lp Kierunek Ilośćsemestrów Cenaza semestr
1 Akademia coachingu 3 2500 zł
2 Animacja społeczna 3 1200 zł
3 Animator życia seniora 3 1200 zł
4 Asystent rodziny z elementami mentoringu i coachingu rodzinnego 3 1200 zł
5 Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych 2 2300 zł
6 Biegły sądowy w zakresie dysfunkcjonalności rodziny 3 1200 zł
7 Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej 3 1100 zł
8 Doradztwo zawodowe i rozwój kariery 3 1100 zł
9 Edukacja dla bezpieczeństwa 3 1100 zł
10 Edukacja plastyczna i edukacja techniczna 3 1100 zł
11 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 3 1100 zł
12 Edukacja techniczna 3 1100 zł
13 Edukacja techniczna, komunikacyjna i informatyczna 3 1100 zł
14 Gerontologia społeczna i pomoc seniorom 3 1200 zł
15 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo 3 1000 zł
16 Integracja społeczna 3 1200 zł
17 Inżynieria wymagań 2 3450 zł
18 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 3 1200 zł
19 Kurator sądowy, zawodowy i społeczny 3 1100 zł
20 Marketing polityczny 2 1200 zł
21 Mediacje i negocjacje 2 1400 zł
22 Menedżer systemów zarządzania jakością 220h (21 zjazdów) 3250 zł
23 Menedżer zasobów ludzkich 2 1750 zł
24 Metodyka pracy kuratora sądowego 2 1400 zł
25 Nauczyciel etyki 3 1100 zł
26 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu 3 1100 zł
27 Nowoczesny marketing i PR 2 1900 zł
28 Ochrona osób i mienia 2 1900 zł
29 Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni 2 1500 zł
30 Oligofrenopedagogika 3 1200 zł
31 Oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną 3 1200 zł
32 Oligofrenopedagogika – edukacja i wspomaganie dziecka autyzmem i zespołem Aspergera 3 1200 zł
33 Oligofrenopedagogika – wsparcie i integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną 3 1200 zł
34 Opiekun do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych 3 1200 zł
35 Opiekun do realizacji usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi 3 1200 zł
36 Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych 2 1600 zł
37 Organizacja i zarządzanie w oświacie 2 1100 zł
38 Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy 3 1100 zł
39 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza 3 1100 zł
40 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią 3 1100 zł
41 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 3 1100 zł
42 Pedagogika resocjalizacyjna 3 1000 zł
43 Plastyka i technika dla nauczycieli 3 1100 zł
44 Poradnictwo międzykulturowe 3 1100 zł
45 Poradnictwo i praca socjalne na rzecz imigrantów 3 1200 zł
46 Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy z Unii Europejskiej 2 1400 zł
47 Praca socjalna i organizacja pomocy społecznej 3 1200 zł
48 Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień 3 1200 zł
49 Psychologia śledcza 2 1500 zł
50 Psychologia w biznesie 2 2100 zł
51 Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela 3 1100 zł
52 Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień 3 1000 zł
53 Samorząd terytorialny i polityka regionalna 2 1200 zł
54 Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne 2 1600 zł
55 Socjoterapia 3 1300 zł
56 Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu 3 1300 zł
57 Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) 3 1300 zł
58 Streetworking – praca socjalna w środowisku lokalnym 3 1200 zł
59 Szkoła trenerów biznesu 2 2100 zł
60 Szkolny doradca zawodowy 3 1100 zł
61 Testowanie oprogramowania 2 3850 zł
62 Tłumaczenia pisemne i ustne (j. angielski/j.niemiecki/j.rosyjski) 2 1200 zł
63 Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka 3 1100 zł
64 Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej 3 1400 zł
65 Wiedza o kulturze dla nauczycieli 3 1100 zł
66 Wiedza o społeczeństwie 3 1100 zł
67 Wychowanie do życia w rodzinie 3 1100 zł
68 Zarządzanie kryzysowe 2 2300 zł
69 Zarządzanie projektami 2 2750 zł

Nasi partnerzy