Studia podyplomowe

Lp Kierunek
1 Akademia coachingu
2 Animacja społeczna
3 Animator życia seniora
4 Asystent rodziny z elementami mentoringu i coachingu rodzinnego
5 Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
6 Biegły sądowy w zakresie dysfunkcjonalności rodziny
7 Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej
8 Doradztwo zawodowe i rozwój kariery
9 Edukacja dla bezpieczeństwa
10 Edukacja plastyczna i edukacja techniczna
11 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
12 Edukacja techniczna
13 Edukacja techniczna, komunikacyjna i informatyczna
14 Gerontologia społeczna i pomoc seniorom
15 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
16 Integracja społeczna
17 Inżynieria wymagań
18 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
19 Kurator sądowy, zawodowy i społeczny
20 Marketing polityczny
21 Mediacje i negocjacje
22 Menedżer systemów zarządzania jakością
23 Menedżer zasobów ludzkich
24 Metodyka pracy kuratora sądowego
25 Nauczyciel etyki
26 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
27 Nowoczesny marketing i PR
28 Ochrona osób i mienia
29 Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni
30 Oligofrenopedagogika
31 Oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
32 Oligofrenopedagogika – edukacja i wspomaganie dziecka autyzmem i zespołem Aspergera
33 Oligofrenopedagogika – wsparcie i integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną
34 Opiekun do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych
35 Opiekun do realizacji usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi
36 Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych
37 Organizacja i zarządzanie w oświacie
38 Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy
39 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
40 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią
41 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
42 Pedagogika resocjalizacyjna
43 Plastyka i technika dla nauczycieli
44 Poradnictwo międzykulturowe
45 Poradnictwo i praca socjalne na rzecz imigrantów
46 Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy z Unii Europejskiej
47 Praca socjalna i organizacja pomocy społecznej
48 Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień
49 Psychologia śledcza
50 Psychologia w biznesie
51 Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela
52 Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień
53 Samorząd terytorialny i polityka regionalna
54 Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne
55 Socjoterapia
56 Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu
57 Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
58 Streetworking – praca socjalna w środowisku lokalnym
59 Szkoła trenerów biznesu
60 Szkolny doradca zawodowy
61 Testowanie oprogramowania
62 Tłumaczenia pisemne i ustne (j. angielski/j.niemiecki/j.rosyjski)
63 Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka
64 Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej
65 Wiedza o kulturze dla nauczycieli
66 Wiedza o społeczeństwie
67 Wychowanie do życia w rodzinie
68 Zarządzanie kryzysowe
69 Zarządzanie projektami

Nasi partnerzy