Studia podyplomowe

Lp Kierunek
1 Akademia coachingu
2 Analiza ekonomiczna i controlling
3 Animacja społeczna
4 Animator życia seniora
5 Asystent rodziny z elementami mentoringu i coachingu rodzinnego
6 Audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych
7 Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza
8 Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych
9 Biegły sądowy w zakresie dysfunkcjonalności rodziny
10 Broker informacji
11 Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej
12 Doradztwo finansowe
13 Doradztwo zawodowe i rozwój kariery
14 Dziennikarstwo
15 Dziennikarstwo śledcze
16 Dziennikarstwo telewizyjne
17 Edukacja dla bezpieczeństwa
18 Edukacja plastyczna i edukacja techniczna
19 Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
20 Edukacja techniczna
21 Edukacja techniczna, komunikacyjna i informatyczna
22 Ekonomia menedżerska
23 Gerontologia społeczna i pomoc seniorom
24 Gospodarka nieruchomościami – wycena nieruchomości
25 Handel zagraniczny
26 HRM – metody i narzędzia profesjonalizacji
27 Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
28 Integracja społeczna
29 Intensywny kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę restrukturyzacyjnego
30 Inżynieria wymagań
31 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
32 Kurator sądowy, zawodowy i społeczny
33 Marketing polityczny
34 Media relations
35 Media relations organizacji lokalnych
36 Mediacje i negocjacje
37 Menedżer systemów zarządzania jakością
38 Menedżer zasobów ludzkich
39 Metodyka pracy kuratora sądowego
40 Nauczyciel etyki
41 Nauczyciel praktycznej nauki zawodu
42 Nowe media i dziennikarstwo internetowe
43 Nowoczesny marketing i PR
44 Ochrona osób i mienia
45 Ochrona i zarządzanie bezpieczeństwem cyberprzestrzeni
46 Oligofrenopedagogika
47 Oligofrenopedagogika – edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
48 Oligofrenopedagogika – edukacja i wspomaganie dziecka autyzmem i zespołem Aspergera
49 Oligofrenopedagogika – wsparcie i integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną
50 Opiekun do realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych
51 Opiekun do realizacji usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi
52 Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych
53 Organizacja i zarządzanie e-biznesem
54 Organizacja i zarządzanie w oświacie
55 Pedagogika bezpieczeństwa i higieny pracy
56 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
57 Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z arteterapią
58 Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
59 Pedagogika resocjalizacyjna
60 Plastyka i technika dla nauczycieli
61 Poradnictwo międzykulturowe
62 Poradnictwo i praca socjalne na rzecz imigrantów
63 Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy z Unii Europejskiej
64 Praca socjalna i organizacja pomocy społecznej
65 Prawo gospodarcze
66 Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień
67 Psychologia śledcza
68 Psychologia w biznesie
69 Psychologiczno-pedagogiczne i dydaktyczne przygotowanie do zawodu nauczyciela
70 Rachunkowość
71 Resocjalizacja z profilaktyką uzależnień
72 Samorząd terytorialny i polityka regionalna
73 Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne
74 Socjoterapia
75 Socjoterapia zaburzeń w zachowaniu
76 Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
77 Strategia i planowanie biznesu
78 Streetworking – praca socjalna w środowisku lokalnym
79 Szkoła trenerów biznesu
80 Szkolny doradca zawodowy
81 Testowanie oprogramowania
82 Tłumaczenia pisemne i ustne (j. angielski/j.niemiecki/j.rosyjski)
83 Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka
84 Wczesne nauczanie języka angielskiego/niemieckiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej
85 Wiedza o kulturze dla nauczycieli
86 Wiedza o społeczeństwie
87 Wychowanie do życia w rodzinie
88 Zarządzanie kryzysowe
89 Zarządzanie projektami

Nasi partnerzy